English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   português do Brasil [pt-br]  

Aquesta traducció pot no reflectir els últims canvis fets a l'original anglès. Vegeu la Guia de traducció per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article.
Contacteu amb l'Equip de traducció per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.

Enllaços a altres llocs sobre programari lliure

Per ajudar a promoure el coneixement del programari lliure que no és programari GNU distribuït per la FSF, hem recopilat els següents enllaços a altres webs que contenen programari lliure o que estan directament relacionats amb el tema del programari lliure.

No hi ha enllaços als llocs web de certes distribucions del sistema GNU/Linux o del sistema BSD molt conegudes, perquè aquests llocs presenten i faciliten explícitament l'accés a diversos programes que no són lliures. Us agrairem que ens doneu a conèixer altres llocs web sobre programari lliure que puguem enllaçar des d'aquí.

La FSF no es fa responsable dels continguts d'altres llocs web, ni del fet que els seus continguts no estiguin actualitzats.

Distribucions GNU/Linux lliures

Aquestes són totes les distribucions GNU/Linux que sabem que només contenen programari lliure, i que els llocs web on principalment es distribueixen només distribueixen programari lliure. Si alguna distribució no apareix en aquesta llista, és possible que compleixi aquests requisits i que no la coneixem; no obstant, és molt més probable que la distribució o el lloc web de la distribució continguin programari no lliure.

Ens agradaria molt saber d'altres distribucions GNU/Linux que tinguin com a política no incloure ni recomanar programari no lliure. Els desenvolupadors de distribucions d'aquest tipus que desitgin que estiguem al corrent de la seva distribució poden contactar amb <gnu@gnu.org>.

Altres sistemes operatius lliures

Ens agradaria especialment saber d'altres sistemes operatius lliures que tinguin com a norma no incloure ni recomanar programari no lliure. Els desenvolupadors de sistemes operatius d'aquest tipus que desitgin que estiguem al corrent del seu sistema poden contactar amb <gnu@gnu.org>.

Col·leccions de programari lliure

Documentació de programari lliure

Tingueu en compte que la documentació d'aquests llocs pot ser anterior a les últimes versions distribuïdes per la FSF.

Llocs no oficials sobre GNU

Coneixement lliure i cultura lliure

Organitzacions relacionades amb el programari lliure

Llocs sobre l'ús i desenvolupament de programari lliure

Empreses que recolzen el desenvolupament de programari lliure, i només de programari lliure

Organitzacions que treballen per la llibertat en el desenvolupament informàtic i en les comunicacions electròniques

Notícies sobre programari lliure

Els següents llocs web ofereixen notícies actualitzades sobre programari lliure i (en alguns casos) sobre programari GNU.

TOP

[Logotip de la FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP