English [en]   العربية [ar]   български [bg]   català [ca]   dansk [da]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   galego [gl]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   română [ro]   русский [ru]   српски [sr]  

This translation may not reflect the changes made since 2002-05-21 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Ensaios e Artigos

Tamén temos unha lista dos artigos máis recentes.

Nós tamén temos unha lista de Organizacións que traballan pola liberdade no Desenrolo de Computadores e Comunicacións Electrónicas.

Sobre o Software Libre

O software libre é unha cuestión de liberdade: a xente debería ser libre de usa-lo software de tódolos xeitos que sexan socialmente productivos. O software difire dos obxectos materiais—como cadeiras, bocadillos e gasolina—en que pode ser copiado e cambiado moito máis facilmente. Estas posibilidades fan que o software sexa tan útil como é, e cremos que os seus usuarios deberían te-la posibilidade de usalas.

Sobre o sistema operativo GNU

Sobre a Licencia do Software Libre

Leis e Sociedade

Patentes

Xestión Dixital de Restricións (DRM)

Cuestións Culturais e Sociais

Variado

Terminoloxía e Definicións

BACK TO TOP


 [FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation.