Филозофијата на GNU Проектот

 [image of a Philosophical Gnu] [ Каталански | Кинески | Германски | Англиски | Франчуски | Galician | Унгарски | Индонезиски | Италијански | Јапонски | Корејски | Португалски | Руски | Шпански ]


Содржина

Истотака имаме листа на Организачии кои што се борат за Слободата во областа на Развивањето на Компјутерите и Електронската Комуникачија.

За слободниот софтвер

Слободниот софтвер е прашање на слободата: на лувето треба да им биде дозволено да го користат слободниот софтвер на сите начини кои што би представувале сочијално корисни. Софтверот се разликува од матерјалните работи (предмети) како на пример столича, сендвич или бензин и поради тоа може и да се менува многу полесно. Овие можности го прават покорисен софтверот. Ние веруваме дека корисничите треба навистина да ги искористат сите можности.

За GNU проектот

Личенчирање слободниот софтвер

Закони

Терминологија и дефиничии

GIF-ови

Мотивачија

Говори и интервјуа(по обратен хронолошки редослед)

Туви идеи

Овие артикли се поврзани со филизовските мислења и подршката за слободниот софтвер од луве што не се повразни со GNU проектот - но сепак GNU ги подржува.

Многу од организачиите кои што се борат за повеќе слобода во областа на компјутерското развивање и елетронската коумуникачија имаат испратено доста текстови со кои даваат подршка на слободниот софтвер и сите поврзани теми со него. Овие организачии исто така не се повразни со GNU но сепак се подржани.

Превод на документиве


[ Каталански | Кинески | Холандски | Англиски | Франчуски | Galician | Унгарски | Индонезиски | Италијански | Јапонски | Корејски | Португалски | Руски | Шпански ]

Врати се на првата страна на GNU.org.

Ве молиме сите ваши FSF и GNU прашања да ги праќате на gnu@gnu.org. Постојат и други начини да контактирате со FSF.

Ве молиме вашите коментари за веб страничите да ги праќате на webmasters@gnu.org, другите прашања на gnu@gnu.org.

Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St - Suite 330, Boston, MA 02110, USA

Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any medium, provided this notice is preserved.

Page translated by ufo, http://www.freesoftware.org.mk.

Изменето на: $Date: 2013/07/29 09:53:55 $ $Author: ineiev $