மேற்புறம் செல்க


[FSF logo]“எங்களது நோக்கம் கணினியின் மென்பொருளை பயன்படுத்த, கற்க, படியெடுக்க, மாற்ற, மறுவிநியோகம் செய்வதற்கான சுதந்தரத்தை பேணி பாதுகாப்பதாகும். கட்டற்ற மென்பொருள் பயனபடுத்துவோரின் உரிமங்களை காப்பதும் எங்களின் நோக்கமாகும்.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.