மேற்புறம் செல்க


[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

குனு இயங்குதளத்திற்கு அமைப்பு ரீதியான முதன்மை ஆதரவளிப்பது கட்டற்ற மென்பொருள் அறக்கட்டளை ஆகும்.  ஆவணங்கள் கியர் ஆகியவற்றை வாங்குவதன் மூலமாகவும்  கூட்டு உறுப்பினராக FSF இல் சேர்வதன் மூலமாகவும்  நன்கொடை வழங்குதன் மூலமாகவும்  குனுவையும் கட்டற்ற மென்பொருளையும் ஆதரிக்கவும்.