English [en]

List of translations

Remove from selection

Bosnian [bs]   Catalan [ca]   Chinese (Simplified) [zh-cn]  

Add to selection

Afrikaans [af]   Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bulgarian [bg]   Bengali [bn]   Czech [cs]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Farsi (Persian) [fa]   Finnish [fi]   French [fr]   Galician [gl]   Hebrew [he]   Croatian [hr]   Hungarian [hu]   Indonesian [id]   Italian [it]   Japanese [ja]   Korean [ko]   Lithuanian [lt]   Macedonian [mk]   Malayalam [ml]   Norwegian (Bokmål) [nb]   Dutch [nl]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Polish [pl]   Brazilian Portuguese [pt-br]   Romanian [ro]   Russian [ru]   Slovak [sk]   Slovenian [sl]   Albanian [sq]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Turkish [tr]   Ukrainian [uk]   Uzbek [uz]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Translations

keepingup.html
[en] Keeping Up With GNU and the FSF
[ca] Manteniu-vos al dia amb GNU i la Free Software Foundation
[zh-cn] 与GNU和FSF同步
accessibility/accessibility.html
[en] GNU Accessibility Statement
[zh-cn] GNU 无障碍声明
award/award.html
[en] Prior Years' Free Software Awards
[zh-cn] 往届自由软件奖
bulletins/bulletins.html
[en] GNU's Bulletins
[zh-cn] GNU 公报
contact/contact.html
[en] Contacting the GNU project
[ca] Contactar amb el Projecte GNU
distros/distros.html
[en] GNU/Linux Distros
[zh-cn] GNU/Linux发行版
distros/common-distros.html
[en] Explaining Why We Don't Endorse Other Systems
[zh-cn] 详解我们为什么不认可其他系统
distros/free-distros.html
[en] Free GNU/Linux distributions
[ca] Distribucions GNU/Linux lliures
[zh-cn] 自由的GNU/Linux发行版
distros/free-system-distribution-guidelines.html
[en] Free System Distribution Guidelines (GNU FSDG)
[zh-cn] 自由系统发布指南(GNU FSDG)
doc/doc.html
[en] Documentation of the GNU Project
[ca] Documentació del Projecte GNU
[zh-cn] GNU 工程的文档
doc/other-free-books.html
[en] Free Books from Other Publishers
[zh-cn] 其他出版商出版的自由书籍
education/education.html
[en] Free Software and Education
[ca] Programari lliure i educació
[zh-cn] 自由软件与教育
education/edu-cases-argentina-ecen.html
[en] Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)
[zh-cn] Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)
education/edu-cases-india-ambedkar.html
[en] Ambedkar Community Computing Center (AC3)
[zh-cn] Ambedkar社区计算中心(AC3)
education/edu-cases-india-irimpanam.html
[en] Vocational Higher Secondary School Irimpanam
[zh-cn] Irimpanam高级职业中学
education/edu-faq.html
[en] Frequently Asked Questions About Free Software and Education
[zh-cn] 关于自由软件和教育的常见问题
education/edu-schools.html
[en] Why Schools Should Exclusively Use Free Software
[ca] Per què les escoles haurien d'usar exclusivament programari lliure
[zh-cn] 为什么在学校中只应使用自由软件
education/edu-software-gcompris.html
[en] GCompris
[zh-cn] GCompris
education/edu-software-tuxpaint.html
[en] Tux Paint
[zh-cn] Tux Paint
education/edu-software.html
[en] Educational Free Software
[zh-cn] 教育性自由软件
education/edu-team.html
[en] The Education Team
[zh-cn] 教育团队
education/edu-why.html
[en] Why Educational Institutions Should Use and Teach Free Software
[zh-cn] 为什么教育机构应该使用和教授自由软件
education/education-menu.html
[en] education/education-menu.html
[ca] education/education-menu.ca.html
[zh-cn] education/education-menu.zh-cn.html
fun/humor.html
[en] Laugh along with GNU
[zh-cn] 和GNU一起欢笑
fun/jokes/echo-msg.html
[en] GNU Echo?
[zh-cn] GNU Echo ?
gnu/gnu.html
[en] The GNU Operating System
[ca] El Sistema Operatiu GNU
[zh-cn] GNU 操作系统
gnu/about-gnu.html
[en] About the GNU Operating System
[zh-cn] 关于GNU操作系统
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[ca] Descripció del Sistema GNU
[zh-cn] GNU系统概览
gnu/gnu-linux-faq.html
[en] GNU/Linux FAQ by Richard Stallman
[ca] Preguntes freqüents sobre GNU/Linux per Richard Stallman
[zh-cn] Richard Stallman之GNU/Linux问答
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[ca] Usuaris de GNU que mai no han sentit parlar de GNU
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[ca] Anunci inicial
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[ca] Linux i el Sistema GNU
[zh-cn] Linux和GNU系统
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[ca] El manifest GNU
[zh-cn] GNU宣言
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[ca] El Projecte GNU
[zh-cn] GNU工程
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[ca] Què hi ha en un nom?
graphics/graphics.html
[en] The GNU Art Gallery
[ca] La Galeria d'Art del Projecte GNU
graphics/3dbabygnutux.html
[en] 3D baby GNU and baby Tux and posters by Nicolas Rougier
[ca] Petit GNU i petit Tux en tres dimensions i pòsters de Nicolas Rougier
graphics/agnuhead.html
[en] A GNU Head
[ca] Un cap de GNU
[zh-cn] GNU 头像
graphics/ahurdlogo.html
[en] A Hurd Logo
[ca] Un logotip de Hurd
graphics/anfsflogo.html
[en] An FSF Logo
[ca] Un logotip de la FSF
graphics/anlpflogo.html
[en] An LPF Logo
[ca] Un logotip de la LPF
graphics/anothertypinggnu.html
[en] Another Typing GNU Hacker
[ca] Un altre GNU hacker teclejant
graphics/atypinggnu.html
[en] A Typing GNU Hacker
[ca] Un GNU hacker teclejant
graphics/babygnu.html
[en] Baby GNU
[ca] Petit GNU
graphics/bokma-gnu.html
[en] John Bokma's GNU Logos
[ca] Logotips del Projecte GNU de John Bokma
graphics/bwcartoon.html
[en] The Dynamic Duo: The Gnu and the Penguin in flight
[ca] El duet dinàmic: el GNU i el pingüí volant
graphics/fromagnulinux.html
[en] Fromagnulinux by Denis Trimaille
[ca] Fromagnulinux de Denis Trimaille
graphics/fsf-logo.html
[en] The Free Software Foundation Logo
[ca] El logotip de la Free Software Foundation
graphics/gleesons.html
[en] Gleeson's GNU Art
[ca] Dibuix d'un GNU de Gleeson
graphics/gnu-alternative.html
[en] GNU Alternative
[ca] Cap de GNU alternatiu
graphics/gnu-ascii.html
[en] ASCII Gnu
[ca] Un GNU en ASCII
graphics/gnu-jacket.html
[en] A Gnu wearing a jacket
[ca] Un GNU amb jaqueta
graphics/gnubanner.html
[en] A GNU Banner
[ca] Un banner del Projecte GNU
graphics/gnupascal.html
[en] GNU and Blaise Pascal
[ca] Un GNU amb Blaise Pascal
graphics/gnusvgart.html
[en] GNU Art in svg format
[ca] Art GNU en format SVG
graphics/heckert_gnu.html
[en] A Bold GNU Head
[ca] Un cap de GNU amb més contrast
graphics/httptunnel-logo.html
[en] httptunnel logo
[ca] Logotip de httptunnel
graphics/kafa.html
[en] Abstract GNU Art
[ca] Un GNU abstracte
graphics/license-logos.html
[en] GNU License Logos
[ca] Logotips de les llicències de GNU
graphics/listen.html
[en] Listening Gnu by the Nevrax Design Team
[ca] Un GNU escoltant música de l'Equip de Disseny Nevrax
graphics/meditate.html
[en] Levitating, Meditating, Flute-playing Gnu by the Nevrax Design Team
[ca] Un GNU levitant, meditant i tocant la flauta de l'Equip de Disseny Nevrax
graphics/philosophicalgnu.html
[en] A Philosophical GNU
[ca] Un GNU filosòfic
[zh-cn] 哲学GNU
graphics/reiss-gnuhead.html
[en] Color Gnu Head
[ca] Cap de GNU en color
graphics/slickgnu.html
[en] A slick GNU logo by Brian Bush
[ca] Un logotip de GNU fet amb destresa per Brian Bush
graphics/spiritoffreedom.html
[en] The Spirit of Freedom by Denís Fernández Cabrera
[ca] L'esperit de la llibertat de Denís Fernández Cabrera
graphics/supergnu-ascii.html
[en] ASCII Super Gnu
[ca] Súper GNU en ASCII
graphics/whatsgnu.html
[en] What's GNU
[ca] Què és GNU
[zh-cn] 什么是 GNU
help/help.html
[en] Helping the GNU Project and the Free Software Movement
[ca] Ajudar al Projecte GNU i al Moviment del Programari Lliure
[zh-cn] 帮助 GNU 工程和自由软件运动
licenses/licenses.html
[en] Licenses
[ca] Llicències
[zh-cn] 许可证
licenses/agpl-3.0.html
[en] GNU Affero General Public License
[ca] Llicència Pública General Affero de GNU
licenses/bsd.html
[en] The BSD License Problem
[ca] El problema de la llicència BSD
licenses/copyleft.html
[en] What is Copyleft?
[ca] Què és el copyleft?
[zh-cn] 什么是Copyleft?
licenses/fdl-1.3-faq.html
[en] GFDL v1.3 FAQ
[ca] Preguntes freqüents sobre la Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL), versió 1.3
licenses/fdl-1.3.html
[en] GNU Free Documentation License
[ca] Llicència de Documentació Lliure de GNU
licenses/fdl-howto-opt.html
[en] How to Use the Optional Features of the GFDL
[ca] Com utilitzar les funcionalitats opcionals de la GFDL
[zh-cn] 如何使用FDL的可选功能
licenses/fdl-howto.html
[en] Tips on Using the GNU Free Documentation License
[ca] Consells sobre l'ús de la Llicència de Documentació Lliure de GNU
[zh-cn] 使用GNU自由文档许可证的技巧
licenses/gpl-3.0.html
[en] GNU General Public License
[ca] Llicència Pública General de GNU
licenses/gpl-howto.html
[en] How to use GNU licenses for your own software
[ca] Com utilitzar les llicències de GNU en els vostres programes
licenses/gpl-violation.html
[en] Violations of the GNU Licenses
[ca] Violacions de les llicències de GNU
[zh-cn] 违反GNU许可证的情况
licenses/lgpl-3.0.html
[en] GNU Lesser General Public License
[ca] Llicència Pública General Reduïda de GNU
licenses/license-list.html
[en] Various Licenses and Comments about Them
[ca] Llista de llicències i comentaris sobre elles
licenses/quick-guide-gplv3.html
[en] A Quick Guide to GPLv3
[ca] Guia ràpida de la GPLv3
licenses/rms-why-gplv3.html
[en] Why Upgrade to GPLv3
[ca] Per què migrar a la versió 3 de la Llicència Pública General
licenses/translations.html
[en] Unofficial Translations
[ca] Traduccions no oficials
licenses/why-assign.html
[en] Why the FSF gets copyright assignments from contributors
[ca] Per què la FSF demana als col·laboradors la cessió del copyright
licenses/why-gfdl.html
[en] Why publishers should use the GNU FDL
[ca] Per què els editors haurien d'utilitzar la Llicència de Documentació Lliure de GNU
[zh-cn] 为什么出版方应该使用GNU FDL
licenses/why-not-lgpl.html
[en] Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library
[ca] Per què no hauríeu d'utilitzar la Llicència Pública General Reduïda per a la vostra pròxima biblioteca
[zh-cn] 为什么你不应该在下一个函数库中使用宽GPL
licenses/old-licenses/old-licenses.html
[en] Old Licenses
[ca] Llicències antigues
links/links.html
[en] Links to Other Free Software Sites
[ca] Enllaços a altres llocs sobre programari lliure
music/free-software-song.html
[en] The Free Software Song
[ca] La Cançó del Programari Lliure
[zh-cn] 自由软件之歌
people/past-webmasters.html
[en] GNU's Webmasters Past and Present
[ca] Webmestres de GNU
[zh-cn] GNU 的网页管理者
people/speakers.html
[en] GNU and Free Software Speakers
[ca] Oradors sobre GNU i el programari lliure
people/webmeisters.html
[en] We are the GNU Webmasters!
[ca] Webmestres de GNU
[zh-cn] GNU 的网页管理者
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[ca] Filosofia del Projecte GNU
[zh-cn] GNU 工程的哲学
philosophy/apsl.html
[en] FSF's Opinion of the Apple Public Source License (APSL) 2.0
[ca] L'opinió de la FSF sobre la Llicència de Codi Públic d'Apple (APSL) 2.0
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[ca] Llibertat d'expressió, premsa i associació a Internet
philosophy/can-you-trust.html
[en] Can You Trust Your Computer?
[zh-cn] 你可以相信你的电脑吗?
philosophy/categories.html
[en] Categories of free and nonfree software
[ca] Categories de programari lliure i no lliure
philosophy/compromise.html
[en] Avoiding Ruinous Compromises
[zh-cn] 避免毁灭性的妥协
philosophy/dat.html
[en] The Right Way to Tax DAT
[zh-cn] DAT征税的正确方法
philosophy/drdobbs-letter.html
[en] Letter to the Editor of Dr. Dobb's Journal
[ca] Carta al director del Dr. Dobb's Journal
[zh-cn] 致Dr. Dobb's期刊编辑的公开信
philosophy/essays-and-articles.html
[en] Essays and Articles
[ca] Assaigs i articles
philosophy/fighting-software-patents.html
[en] Fighting Software Patents - Singly and Together
[ca] Lluitar contra les patents de programari: d'una en una i globalment
philosophy/fire.html
[en] Copyrighting fire!
[ca] Els drets d'autor del foc!
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[ca] Per què el programari lliure necessita documentació lliure
[zh-cn] 为什么自由软件需要自由手册
philosophy/free-software-even-more-important.html
[en] Free Software Is Even More Important Now
[zh-cn] 自由软件现在更加重要
philosophy/free-software-for-freedom.html
[en] Why “Free Software” is better than “Open Source”
[zh-cn] 为什么“自由软件”好于“开源”
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[ca] La definició de Programari Lliure
[zh-cn] 什么是自由软件?
philosophy/free-world.html
[en] Only the Free World Can Stand Up to Microsoft
[zh-cn] 只有自由世界可以和微软抗衡
philosophy/fs-motives.html
[en] Motives For Writing Free Software
[ca] Motivacions per escriure programari lliure
philosophy/fs-translations.html
[en] Translations of the term “free software”
[ca] Traduccions del terme "programari lliure"
[zh-cn] “自由软件”一词的翻译
philosophy/gif.html
[en] Why There Are No GIF Files on GNU Web Pages
[ca] Per què no hi ha imatges en format GIF a les pàgines de GNU
philosophy/gnutella.html
[en] Regarding Gnutella
[ca] Sobre Gnutella
[zh-cn] 关于Gnutella
philosophy/gpl-american-dream.html
[en] The GNU GPL and the American Dream
[ca] La Llicència Pública General de GNU i el somni americà
philosophy/gpl-american-way.html
[en] The GNU GPL and the American Way
[ca] La Llicència Pública General de GNU i l'estil de vida americà
philosophy/javascript-trap.html
[en] The JavaScript Trap
[zh-cn] JavaScript的陷阱
philosophy/kragen-software.html
[en] People, places, things and ideas
[zh-cn] 人、土地、物品和思想
philosophy/lessig-fsfs-intro.html
[en] Introduction to Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman
[zh-cn] 《自由软件,自由社会:理查德·马修·斯托曼选集》的引言
philosophy/linux-gnu-freedom.html
[en] Linux, GNU, and freedom
[zh-cn] Linux、GNU和自由
philosophy/luispo-rms-interview.html
[en] Interview: Richard M. Stallman
[zh-cn] 访谈:Richard M. Stallman
philosophy/microsoft-antitrust.html
[en] The Microsoft Antitrust Trial and Free Software
[ca] El judici antimonopoli contra Microsoft i el programari lliure
philosophy/microsoft-new-monopoly.html
[en] Microsoft's New Monopoly
[ca] El nou monopoli de Microsoft
philosophy/microsoft-old.html
[en] Is Microsoft the Great Satan? (Old Version)
[ca] És Microsoft el Papu? (versió antiga)
philosophy/microsoft-verdict.html
[en] On the Microsoft Verdict
[ca] Sobre la sentència contra Microsoft
philosophy/microsoft.html
[en] Is Microsoft the Great Satan?
[ca] És Microsoft el Papu?
philosophy/misinterpreting-copyright.html
[en] Misinterpreting Copyright—A Series of Errors
[zh-cn] 对版权的误解—一系列的错误
philosophy/motif.html
[en] The Motif License
[ca] La Llicència de Motif
philosophy/my_doom.html
[en] MyDoom and You
[ca] MyDoom i vosaltres
philosophy/no-word-attachments.html
[en] We Can Put an End to Word Attachments
[bs] Možemo reći stop Word Attachment-ima
philosophy/nonsoftware-copyleft.html
[en] Applying Copyleft To Non-Software Information
[ca] Aplicar el copyleft fora de l'àmbit del programari
philosophy/not-ipr.html
[en] Did You Say “Intellectual Property”? It's a Seductive Mirage
[zh-cn] 还在用“知识产权”这词吗?它只是看上去很美
philosophy/open-source-misses-the-point.html
[en] Why Open Source misses the point of Free Software
[zh-cn] 为什么开源误导了自由软件的重点
philosophy/patent-reform-is-not-enough.html
[en] Patent Reform Is Not Enough
[ca] La reforma de les patents no és suficient
philosophy/practical.html
[en] The advantages of free software
[zh-cn] 自由软件的好处
philosophy/pragmatic.html
[en] Copyleft: Pragmatic Idealism
[ca] Copyleft: idealisme pragmàtic
[zh-cn] Copyleft:实用的理想主义
philosophy/protecting.html
[en] Help Protect the Rights to Write Both Nonfree and Free Software
[ca] Ajudeu-nos a protegir el dret a escriure programari lliure o no lliure
[zh-cn] 帮助保护编写自由和非自由软件的权力
philosophy/push-copyright-aside.html
[en] Science must push copyright aside
[zh-cn] 科学必须摈弃版权
philosophy/right-to-read.html
[en] The Right to Read
[ca] El dret a llegir
[zh-cn] 阅读的权利
philosophy/self-interest.html
[en] Self-Interest
[zh-cn] 利己主义
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[ca] Vendre programari lliure
[zh-cn] 销售自由软件
philosophy/shouldbefree.html
[en] Why Software Should Be Free
[ca] Per què el programari hauria de ser lliure
[zh-cn] 为什么软件应该是自由的
philosophy/surveillance-vs-democracy.html
[en] How Much Surveillance Can Democracy Withstand?
[zh-cn] 民主能够承受多少监控?
philosophy/ucita.html
[en] Why We Must Fight UCITA
[zh-cn] 为什么我们必须反对UCITA
philosophy/university.html
[en] Releasing Free Software If You Work at a University
[ca] Com publicar programari lliure si treballeu en una universitat
philosophy/use-free-software.html
[en] The Free Software Community After 20 Years:
With great but incomplete success, what now?

[ca] La comunitat del programari lliure 20 anys després:
Un gran però incomplet èxit. I ara què?

philosophy/using-gfdl.html
[en] Using GNU FDL
[ca] Utilitzar la Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL)
[zh-cn] 使用GNU FDL
philosophy/wassenaar.html
[en] The Wassenaar Arrangement
[ca] L'acord de Wassenaar
philosophy/who-does-that-server-really-serve.html
[en] Who does that server really serve?
[zh-cn] 服务器究竟为谁服务?
philosophy/why-copyleft.html
[en] Why Copyleft?
[ca] Per què Copyleft?
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[ca] Per què el programari no hauria de tenir propietaris
[zh-cn] 为什么软件不应该有所有者
philosophy/words-to-avoid.html
[en] Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing
[ca] Algunes paraules i frases confuses que convé evitar
philosophy/wsis-2003.html
[en] Speech at WSIS, 16 July 2003
[zh-cn] WSIS演讲,2003年7月16日
server/standards/README.translations.html
[en] Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org
[ca] Guia per a la traducció de les pàgines del web de www.gnu.org
software/software.html
[en] GNU Software
[ca] Programari GNU
[zh-cn] GNU 软件
software/devel.html
[en] GNU Development Resources
[ca] Recursos de desenvolupament GNU
[zh-cn] GNU开发资源
software/gethelp.html
[en] Getting help with GNU software
[ca] Com aconseguir ajuda sobre el programari GNU
[zh-cn] 如何得到GNU软件帮助
software/reliability.html
[en] Free Software is More Reliable!
[ca] El programari lliure és més fiable!
[zh-cn] 自由软件更值得信赖!
testimonials/testimonials.html
[en] GNU Testimonials
[ca] Testimonis GNU
[zh-cn] GNU 证明书
thankgnus/thankgnus.html
[en] Thank GNUs
[ca] Agraïments als GNUs
[zh-cn] 致谢

BACK TO TOP


 [FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation.