English [en]

List of translations

Remove from selection

Bosnian [bs]   Albanian [sq]   Chinese (Simplified) [zh-cn]  

Add to selection

Afrikaans [af]   Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bulgarian [bg]   Bengali [bn]   Catalan [ca]   Czech [cs]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Farsi (Persian) [fa]   Finnish [fi]   French [fr]   Galician [gl]   Hebrew [he]   Croatian [hr]   Hungarian [hu]   Indonesian [id]   Italian [it]   Japanese [ja]   Korean [ko]   Lithuanian [lt]   Macedonian [mk]   Malayalam [ml]   Norwegian (Bokmål) [nb]   Dutch [nl]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Polish [pl]   Brazilian Portuguese [pt-br]   Romanian [ro]   Russian [ru]   Slovak [sk]   Slovenian [sl]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Turkish [tr]   Ukrainian [uk]   Uzbek [uz]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Translations

keepingup.html
[en] Keeping Up With GNU and the FSF
[sq] GNU dhe FSF Në Vazhdimësi
accessibility/accessibility.html
[en] GNU Accessibility Statement
[sq] Deklaratë e GNU-së Mbi Përdorimin Nën Me Aftësi të Kufizuara
award/award.html
[en] Prior Years' Free Software Awards
[sq] Çmime Vjetore të Mëparshme të Software-it të Lirë
award/award-1998.html
[en] 1998 Free Software Award
[sq] Çmimet Software i Lirë për 1998
award/award-1999.html
[en] 1999 Free Software Award
[sq] Çmimi Software i Lirë për 1999-n
distros/distros.html
[en] GNU/Linux Distros
[zh-cn] GNU/Linux 发行版
doc/doc.html
[en] Documentation of the GNU Project
[sq] Dokumentim i Projektit GNU
[zh-cn] GNU 工程的文档
doc/other-free-books.html
[en] Free Books from Other Publishers
[zh-cn] 非 GNU 出版的自由书籍
education/education.html
[en] Free Software and Education
[sq] Software-i i Lirë dhe Arsimi
education/edu-cases.html
[en] Case Studies
[sq] Shembuj
education/edu-schools.html
[en] Why Schools Should Exclusively Use Free Software
[sq] Pse Shkollat Do të Duhej të Përdornin Vetëm Software të Lirë
education/misc/edu-misc.html
[en] Education Miscellaneous Materials
[sq] Materiale të Ndryshme Mbi Arsimin
fun/humor.html
[en] Laugh along with GNU
[sq] Qeshni bashkë me GNU-në
[zh-cn] GNU 提供的笑话
fun/jokes/echo-msg.html
[en] GNU Echo?
[zh-cn] GNU Echo ?
gnu/gnu.html
[en] The GNU Operating System
[sq] Sistemi Operativ GNU
gnu/about-gnu.html
[en] About the GNU Operating System
[sq] Rreth Sistemit Operativ GNU
gnu/byte-interview.html
[en] BYTE Interview with Richard Stallman
[sq] Intervistë e BYTE-it me Richard Stallman
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[sq] Përmbledhje e Sistemit GNU
[zh-cn] GNU工程概述
gnu/gnu-linux-faq.html
[en] GNU/Linux FAQ by Richard Stallman
[sq] FAQ për GNU/Linux nga Richard Stallman
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[sq] Përdorues GNU Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[sq] Njoftimi Fillestar
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[sq] Linux-i dhe Sistemi GNU
[zh-cn] Linux 和 GNU 工程
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[sq] Manifesti i GNU-së
gnu/rms-lisp.html
[en] My Lisp Experiences and the Development of GNU Emacs
[sq] Përvoja ime me Lisp dhe Krijimi i GNU Emacs
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[sq] Projekti GNU
[zh-cn] GNU 工程
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[sq] Ç’përmban Emri?
graphics/graphics.html
[en] The GNU Art Gallery
[sq] Galeria e Artit GNU
graphics/agnuhead.html
[en] A GNU Head
[zh-cn] GNU 头像
graphics/philosophicalgnu.html
[en] A Philosophical GNU
[zh-cn] 哲学GNU
graphics/whatsgnu.html
[en] What's GNU
[zh-cn] 什么是 GNU
help/help.html
[en] Helping the GNU Project and the Free Software Movement
[sq] Si ta ndihmoni Projektin GNU dhe Lëvizjen për Software të Lirë Foundation:
[zh-cn] 帮助 GNU 项目和自由软件运动
licenses/licenses.html
[en] Licenses
[sq] Leje
[zh-cn] 许可证
licenses/copyleft.html
[en] What is Copyleft?
[zh-cn] 什么是Copyleft?
licenses/fdl-howto-opt.html
[en] How to Use the Optional Features of the GFDL
[zh-cn] 如何使用 GFDL 所提供的可选设置(feature)
licenses/fdl-howto.html
[en] Tips on Using the GNU Free Documentation License
[zh-cn] 如何使用 GNU Free Documentation License 的其它小情报
licenses/gpl-violation.html
[en] Violations of the GNU Licenses
[zh-cn] 违反 GPL 、 LGPL 和 GFDL 〔条款时〕
licenses/why-gfdl.html
[en] Why publishers should use the GNU FDL
[zh-cn] 为什么您应该使用 GNU FDL (GNU 自由文档许可证)?
licenses/why-not-lgpl.html
[en] Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library
[zh-cn] 为什么不在你的下一个函数库中使用 Library GPL
links/companies.html
[en] Companies that sell computers with GNU/Linux preinstalled
[sq] Kompani që shesin kompjutera me GNU/Linux të instaluar
music/free-software-song.html
[en] The Free Software Song
[zh-cn] 自由软件之歌
people/past-webmasters.html
[en] GNU's Webmasters Past and Present
[zh-cn] GNU 的网页管理者
people/webmeisters.html
[en] We are the GNU Webmasters!
[zh-cn] GNU 的网页管理者
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[sq] Filozofia e Projektit GNU
[zh-cn] GNU 工程的哲学
philosophy/15-years-of-free-software.html
[en] 15 Years of Free Software
[sq] 15 Vjet Software të Lirë
philosophy/amazon-nat.html
[en] Amazon Letter from Nat
[sq] Letra për Amazon-ën nga Nat-i
philosophy/amazon-rms-tim.html
[en] Letter from RMS to Tim O'Reilly
[sq] Letër e RMS për Tim O'Reilly
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[sq] Liria e Fjalës, Shtypit, dhe Shoqërimit në Internet
philosophy/can-you-trust.html
[en] Can You Trust Your Computer?
[zh-cn] 后记
philosophy/compromise.html
[en] Avoiding Ruinous Compromises
[zh-cn] 避免毁灭性的妥协
philosophy/dat.html
[en] The Right Way to Tax DAT
[zh-cn] DAT 征税的正确方法
philosophy/drdobbs-letter.html
[en] Letter to the Editor of Dr. Dobb's Journal
[zh-cn] 给 Dr. Dobb's 期刊编辑的公开信
philosophy/fire.html
[en] Copyrighting fire!
[sq] Vënia e zjarrit nën të drejta kopjimi!
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[zh-cn] 为什么自由软件需要自由手册
philosophy/free-software-even-more-important.html
[en] Free Software Is Even More Important Now
[sq] Software-i i Lirë Tani Është Edhe Më i Rëndësishëm
philosophy/free-software-for-freedom.html
[en] Why “Free Software” is better than “Open Source”
[zh-cn] 自由软件,不只是开放源码
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[zh-cn] 什么是自由软件?
philosophy/free-world.html
[en] Only the Free World Can Stand Up to Microsoft
[zh-cn] 只有自由的世界可以与微软抗衡
philosophy/fs-translations.html
[en] Translations of the term “free software”
[sq] Përkthime të termit “software i lirë”
[zh-cn] ``free software'' 这个词的翻译
philosophy/gnutella.html
[en] Regarding Gnutella
[zh-cn] 关于 Gnutella
philosophy/kragen-software.html
[en] People, places, things and ideas
[zh-cn] 人、土地、物品和思想
philosophy/lessig-fsfs-intro.html
[en] Introduction to Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman
[zh-cn] 《自 由软件,自由社会:理查德·马修·斯托曼选集》的引言
philosophy/linux-gnu-freedom.html
[en] Linux, GNU, and freedom
[zh-cn] Linux、GNU 和 自由
philosophy/loyal-computers.html
[en] What Does It Mean for Your Computer to Be Loyal?
[sq] Ç’do të Thotë Që Kompjuteri Juaj të Jetë Besnik?
philosophy/luispo-rms-interview.html
[en] Interview: Richard M. Stallman
[zh-cn] 访谈录:理查德 M 斯托曼
philosophy/misinterpreting-copyright.html
[en] Misinterpreting Copyright—A Series of Errors
[zh-cn] 对版权的误解—一系列的错误
philosophy/no-word-attachments.html
[en] We Can Put an End to Word Attachments
[bs] Možemo reći stop Word Attachment-ima
philosophy/not-ipr.html
[en] Did You Say “Intellectual Property”? It's a Seductive Mirage
[zh-cn] 还在用“知识产权”这词吗?它只是看上去很美
philosophy/open-source-misses-the-point.html
[en] Why Open Source misses the point of Free Software
[sq] Pse Burimi i Hapur Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë
[zh-cn] 开源究竟差哪了
philosophy/practical.html
[en] The advantages of free software
[zh-cn] 自由软件的好处
philosophy/protecting.html
[en] Help Protect the Rights to Write Both Nonfree and Free Software
[zh-cn] 帮助保护编写自由和非自由软件的权力
philosophy/push-copyright-aside.html
[en] Science must push copyright aside
[zh-cn] 科学必须摒弃版权
philosophy/self-interest.html
[en] Self-Interest
[zh-cn] 利己主义
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[zh-cn] 贩售自由软件
philosophy/shouldbefree.html
[en] Why Software Should Be Free
[zh-cn] 软件为什么应该是自由的
philosophy/surveillance-vs-democracy.html
[en] How Much Surveillance Can Democracy Withstand?
[sq] Sa Mbikëqyrie Mund të Përballojë Demokracia?
philosophy/ucita.html
[en] Why We Must Fight UCITA
[zh-cn] 我们为什么必须反对 UCITA
philosophy/using-gfdl.html
[en] Using GNU FDL
[zh-cn] 其它相关文件
philosophy/wsis-2003.html
[en] Speech at WSIS, 16 July 2003
[zh-cn] 二零零三年七月十六日在 WSIS 的演讲
press/press.html
[en] FSF and GNU Press Information
[sq] Informacione për Shtypin mbi FSF-në dhe GNU-në
server/server.html
[en] About GNU Servers
[sq] Rreth Shërbyesve GNU
server/irc-rules.html
[en] Rules and guidelines for the official GNU and FSF IRC channels
[sq] Rregulla dhe udhëzime për kanalet zyrtare IRC mbi GNU-në dhe FSF-në
server/mirror.html
[en] Using and running mirrors
[sq] Përdorim dhe xhirim pasqyrash
server/takeaction.html
[en] Take Action
[sq] Hidhuni Në Veprim
server/tasks.html
[en] Tasks to do for www.gnu.org
[sq] Punë që duhen bërë për www.gnu.org
server/standards/README.editors.html
[en] Guidelines for Writing Web Pages at www.gnu.org
[sq] Udhëzime për Krijim Faqesh Web te www.gnu.org
server/standards/README.translations.html
[en] Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org
[sq] Udhërrëfyes Mbi Përkthimin e Faqeve Web te www.gnu.org
server/standards/webmaster-quiz.html
[en] Volunteer Webmaster Quiz
[sq] Provë për Vullnetar Webmaster
software/software.html
[en] GNU Software
[sq] Software GNU
[zh-cn] 下载 GNU 软件
software/devel.html
[en] GNU Development Resources
[sq] Burime GNU për Programim
[zh-cn] GNU开发资源
software/gethelp.html
[en] Getting help with GNU software
[sq] Si të kihet ndihmë rreth software-it GNU
[zh-cn] 如何得到GNU软件帮助
software/reliability.html
[en] Free Software is More Reliable!
[zh-cn] 自由软件值得您的信赖!
testimonials/testimonials.html
[en] GNU Testimonials
[zh-cn] GNU 证明书
thankgnus/thankgnus.html
[en] Thank GNUs
[sq] Falënderime nga GNU
[zh-cn] GNU 致谢 - GNU 工程 - 自由软件基金会(FSF)

 [FSF logo] “Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

back to top