English [en]

List of translations

Remove from selection

Croatian [hr]   Slovak [sk]   Albanian [sq]   Chinese (Simplified) [zh-cn]  

Add to selection

Afrikaans [af]   Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bulgarian [bg]   Bengali [bn]   Bosnian [bs]   Catalan [ca]   Czech [cs]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Farsi (Persian) [fa]   Finnish [fi]   French [fr]   Galician [gl]   Hebrew [he]   Hungarian [hu]   Indonesian [id]   Italian [it]   Japanese [ja]   Korean [ko]   Lithuanian [lt]   Macedonian [mk]   Malayalam [ml]   Norwegian (Bokmål) [nb]   Dutch [nl]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Polish [pl]   Brazilian Portuguese [pt-br]   Romanian [ro]   Russian [ru]   Slovenian [sl]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Turkish [tr]   Ukrainian [uk]   Uzbek [uz]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Translations

keepingup.html
[en] Keeping Up With GNU and the FSF
[sq] GNU dhe FSF Në Vazhdimësi
[zh-cn] 与GNU和FSF同步
accessibility/accessibility.html
[en] GNU Accessibility Statement
[sq] Deklaratë e GNU-së Mbi Përdorimin Nën Me Aftësi të Kufizuara
[zh-cn] GNU 无障碍声明
award/award.html
[en] Prior Years' Free Software Awards
[sq] Çmime Vjetore të Mëparshme të Software-it të Lirë
[zh-cn] 往届自由软件奖
award/award-1998.html
[en] 1998 Free Software Award
[sq] Çmimet Software i Lirë për 1998
award/award-1999.html
[en] 1999 Free Software Award
[sq] Çmimi Software i Lirë për 1999-n
bulletins/bulletins.html
[en] GNU's Bulletins
[zh-cn] GNU 公报
distros/distros.html
[en] GNU/Linux Distros
[hr] Distribucije GNU/Linuxa
[sk] Distribúcie GNU/Linux
[zh-cn] GNU/Linux发行版
distros/common-distros.html
[en] Explaining Why We Don't Endorse Other Systems
[hr] Objašnjenje zašto ne odobravamo druge sustave
[zh-cn] 详解我们为什么不认可其他系统
distros/free-distros.html
[en] Free GNU/Linux distributions
[hr] Slobodne distribucije GNU/Linuxa
[sk] Slobodné distribúcie GNU/Linux
[zh-cn] 自由的GNU/Linux发行版
distros/free-system-distribution-guidelines.html
[en] Free System Distribution Guidelines (GNU FSDG)
[hr] Smjernice za distribucije slobodnog sustava (GNU FSDG)
[zh-cn] 自由系统发布指南(GNU FSDG)
distros/optionally-free-not-enough.html
[en] Optionally Free Is Not Enough
[hr] Izborno slobodno nije dovoljno
distros/screenshot.html
[en] Screenshot of a Free Distro
[hr] Snimka ekrana slobodne distribucije
doc/doc.html
[en] Documentation of the GNU Project
[sq] Dokumentim i Projektit GNU
[zh-cn] GNU 工程的文档
doc/other-free-books.html
[en] Free Books from Other Publishers
[zh-cn] 非 GNU 出版的自由书籍
education/education.html
[en] Free Software and Education
[hr] Slobodan softver i obrazovanje
[sq] Software-i i Lirë dhe Arsimi
[zh-cn] 自由软件与教育
education/edu-cases-argentina-ecen.html
[en] Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)
[hr] Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)
[zh-cn] Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)
education/edu-cases-argentina.html
[en] Case Studies in Argentina
[hr] Primjeri u Argentini
education/edu-cases-india-ambedkar.html
[en] Ambedkar Community Computing Center (AC3)
[hr] Računalni centar zajednice Ambedkar (AC3)
[zh-cn] Ambedkar社区计算中心(AC3)
education/edu-cases-india-irimpanam.html
[en] Vocational Higher Secondary School Irimpanam
[hr] Strukovna viša srednja škola Irimpanam
[zh-cn] Irimpanam高级职业中学
education/edu-cases-india.html
[en] Case Studies in India
[hr] Primjeri u Indiji
education/edu-cases.html
[en] Case Studies
[hr] Primjeri
[sq] Shembuj
education/edu-contents.html
[en] Free Software and Education - Table of Contents
[hr] Zaklada za slobodan softver - Sadržaj
education/edu-faq.html
[en] Frequently Asked Questions About Free Software and Education
[hr] Često postavljana pitanja o slobodnom softveru i obrazovanju
[zh-cn] 关于自由软件和教育的常见问题
education/edu-projects.html
[en] Other Education Groups and Projects
[hr] Druge obrazovne grupe i projekti
education/edu-resources.html
[en] Free Learning Resources
[hr] Slobodni obrazovni resursi
education/edu-schools.html
[en] Why Schools Should Exclusively Use Free Software
[hr] Zašto bi škole trebale koristiti isključivo slobodan softver
[sq] Pse Shkollat Do të Duhej të Përdornin Vetëm Software të Lirë
[zh-cn] 为什么在学校中只应使用自由软件
education/edu-software-gcompris.html
[en] GCompris
[hr] GCompris
[zh-cn] GCompris
education/edu-software-gimp.html
[en] GIMP
[hr] GIMP
education/edu-software-tuxpaint.html
[en] Tux Paint
[hr] Tux Paint
[zh-cn] Tux Paint
education/edu-software.html
[en] Educational Free Software
[hr] Slobodan obrazovni softver
[zh-cn] 教育性自由软件
education/edu-system-india.html
[en] The Education System in India
[hr] Obrazovni sustav u Indiji
education/edu-team.html
[en] The Education Team
[hr] Obrazovni tim
[zh-cn] 教育团队
education/edu-why.html
[en] Why Educational Institutions Should Use and Teach Free Software
[hr] Zašto bi obrazovne ustanove trebale koristiti i podučavati slobodan softver
[zh-cn] 为什么教育机构应该使用和教授自由软件
education/education-menu.html
[en] education/education-menu.html
[hr] education/education-menu.hr.html
[sk] education/education-menu.sk.html
[sq] education/education-menu.sq.html
[zh-cn] education/education-menu.zh-cn.html
education/misc/edu-misc.html
[en] Education Miscellaneous Materials
[hr] Obrazovanje – Razni materijali
[sq] Materiale të Ndryshme Mbi Arsimin
fun/humor.html
[en] Laugh along with GNU
[sq] Qeshni bashkë me GNU-në
[zh-cn] GNU 提供的笑话
fun/jokes/echo-msg.html
[en] GNU Echo?
[zh-cn] GNU Echo ?
gnu/gnu.html
[en] The GNU Operating System
[hr] GNU operativni sustav
[sq] Sistemi Operativ GNU
[zh-cn] GNU 操作系统
gnu/about-gnu.html
[en] About the GNU Operating System
[hr] O GNU operativnom sustavu
[sq] Rreth Sistemit Operativ GNU
gnu/byte-interview.html
[en] BYTE Interview with Richard Stallman
[hr] Intervju časopisa BYTE s Richardom Stallmanom
[sq] Intervistë e BYTE-it me Richard Stallman
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[hr] Prikaz sustava GNU
[sq] Përmbledhje e Sistemit GNU
[zh-cn] GNU系统概览
gnu/gnu-linux-faq.html
[en] GNU/Linux FAQ by Richard Stallman
[hr] ČPP o GNU/Linuxu, napisao Richard Stallman
[sq] FAQ për GNU/Linux nga Richard Stallman
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[hr] Korisnici GNU-a koji nisu nikada čuli za GNU
[sq] Përdorues GNU Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[hr] Prvotna objava
[sq] Njoftimi Fillestar
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[hr] Linux i sustav GNU
[sq] Linux-i dhe Sistemi GNU
[zh-cn] Linux和GNU系统
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[hr] GNU manifest
[sq] Manifesti i GNU-së
gnu/pronunciation.html
[en] How To Pronounce GNU
[hr] Kako se izgovara naziv GNU
gnu/rms-lisp.html
[en] My Lisp Experiences and the Development of GNU Emacs
[sq] Përvoja ime me Lisp dhe Krijimi i GNU Emacs
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[hr] Projekt GNU
[sq] Projekti GNU
[zh-cn] GNU工程
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[hr] Što znači ime?1
[sq] Ç’përmban Emri?
graphics/graphics.html
[en] The GNU Art Gallery
[sq] Galeria e Artit GNU
graphics/3dbabygnutux.html
[en] 3D baby GNU and baby Tux and posters by Nicolas Rougier
[hr] 3D beba GNU i beba Tux te posteri autora Nicolasa Rougiera
graphics/agnuhead.html
[en] A GNU Head
[zh-cn] GNU 头像
graphics/philosophicalgnu.html
[en] A Philosophical GNU
[zh-cn] 哲学GNU
graphics/whatsgnu.html
[en] What's GNU
[zh-cn] 什么是 GNU
help/help.html
[en] Helping the GNU Project and the Free Software Movement
[sq] Si ta ndihmoni Projektin GNU dhe Lëvizjen për Software të Lirë Foundation:
[zh-cn] 帮助 GNU 工程和自由软件运动
licenses/licenses.html
[en] Licenses
[sq] Licenca
[zh-cn] 许可证
licenses/copyleft.html
[en] What is Copyleft?
[hr] Što je copyleft?
[zh-cn] 什么是Copyleft?
licenses/fdl-howto-opt.html
[en] How to Use the Optional Features of the GFDL
[zh-cn] 如何使用FDL的可选功能
licenses/fdl-howto.html
[en] Tips on Using the GNU Free Documentation License
[zh-cn] 使用GNU自由文档许可证的技巧
licenses/gpl-violation.html
[en] Violations of the GNU Licenses
[zh-cn] 违反GNU许可证的情况
licenses/why-affero-gpl.html
[en] Why the Affero GPL
[hr] Zašto opća javna licenca Affero
licenses/why-gfdl.html
[en] Why publishers should use the GNU FDL
[zh-cn] 为什么出版方应该使用GNU FDL
licenses/why-not-lgpl.html
[en] Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library
[zh-cn] 为什么你不应该在下一个函数库中使用宽GPL
links/companies.html
[en] Companies that sell computers with GNU/Linux preinstalled
[sq] Kompani që shesin kompjutera me GNU/Linux të instaluar
music/free-software-song.html
[en] The Free Software Song
[zh-cn] 自由软件之歌
people/past-webmasters.html
[en] GNU's Webmasters Past and Present
[zh-cn] GNU 的网页管理者
people/webmeisters.html
[en] We are the GNU Webmasters!
[zh-cn] GNU 的网页管理者
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[hr] Filozofija Projekta GNU
[sq] Filozofia e Projektit GNU
[zh-cn] GNU 工程的哲学
philosophy/15-years-of-free-software.html
[en] 15 Years of Free Software
[hr] 15 godina slobodnog softvera
[sq] 15 Vjet Software të Lirë
philosophy/amazon-nat.html
[en] Amazon Letter from Nat
[sq] Letra për Amazon-ën nga Nat-i
philosophy/amazon-rms-tim.html
[en] Letter from RMS to Tim O'Reilly
[sq] Letër e RMS për Tim O'Reilly
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[hr] Sloboda govora, tiska i udruživanja na internetu
[sq] Liria e Fjalës, Shtypit, dhe Shoqërimit në Internet
philosophy/can-you-trust.html
[en] Can You Trust Your Computer?
[zh-cn] 你可以相信你的电脑吗?
philosophy/compromise.html
[en] Avoiding Ruinous Compromises
[hr] Izbjegavanje pogubnih kompromisa
[zh-cn] 避免毁灭性的妥协
philosophy/dat.html
[en] The Right Way to Tax DAT
[zh-cn] DAT征税的正确方法
philosophy/drdobbs-letter.html
[en] Letter to the Editor of Dr. Dobb's Journal
[zh-cn] 致Dr. Dobb's期刊编辑的公开信
philosophy/ebooks.html
[en] E-Books: Freedom Or Copyright
[hr] E-knjige: Sloboda ili zaštita autorskih prava
philosophy/fire.html
[en] Copyrighting fire!
[sq] Vënia e zjarrit nën të drejta kopjimi!
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[hr] Zašto slobodan softver treba slobodnu dokumentaciju
[zh-cn] 为什么自由软件需要自由手册
philosophy/free-software-even-more-important.html
[en] Free Software Is Even More Important Now
[sq] Software-i i Lirë Tani Është Edhe Më i Rëndësishëm
[zh-cn] 自由软件现在更加重要
philosophy/free-software-for-freedom.html
[en] Why “Free Software” is better than “Open Source”
[zh-cn] 为什么“自由软件”好于“开源”
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[hr] Što je slobodni softver?
[sk] Čo je Slobodný softvér?
[zh-cn] 什么是自由软件?
philosophy/free-world.html
[en] Only the Free World Can Stand Up to Microsoft
[zh-cn] 只有自由的世界可以与微软抗衡
philosophy/freedom-or-copyright-old.html
[en] Freedom—or Copyright? (Old Version)
[hr] Sloboda—ili autorsko pravo? (stara inačica)
philosophy/freedom-or-power.html
[en] Freedom or Power?
[sq] Liri apo Pushtet?
philosophy/fs-translations.html
[en] Translations of the term “free software”
[sq] Përkthime të termit “software i lirë”
[zh-cn] ``free software'' 这个词的翻译
philosophy/gnutella.html
[en] Regarding Gnutella
[hr] O Gnutelli
[zh-cn] 关于 Gnutella
philosophy/government-free-software.html
[en] Measures Governments Can Use to Promote Free Software
[hr] Mjere koje vlade mogu poduzimati kako bi promicale slobodan softver
philosophy/ICT-for-prosperity.html
[en] Shaping Collaborative ICT Development and Initiatives for Global Prosperity
[hr] Uobličavanje razvoja suradničke IKT i inicijative za globalni napredak
philosophy/javascript-trap.html
[en] The JavaScript Trap
[hr] Zamka JavaScripta
[zh-cn] JavaScript的陷阱
philosophy/kevin-cole-response.html
[en] A Response Letter to the Word Attachments
[sk] Odpoveď na Word prílohy
philosophy/kragen-software.html
[en] People, places, things and ideas
[zh-cn] 人、土地、物品和思想
philosophy/lessig-fsfs-intro.html
[en] Introduction to Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman
[zh-cn] 《自 由软件,自由社会:理查德·马修·斯托曼选集》的引言
philosophy/linux-gnu-freedom.html
[en] Linux, GNU, and freedom
[zh-cn] Linux、GNU 和 自由
philosophy/loyal-computers.html
[en] What Does It Mean for Your Computer to Be Loyal?
[sq] Ç’do të Thotë Që Kompjuteri Juaj të Jetë Besnik?
philosophy/luispo-rms-interview.html
[en] Interview: Richard M. Stallman
[zh-cn] 访谈录:理查德 M 斯托曼
philosophy/microsoft.html
[en] Is Microsoft the Great Satan?
[hr] Je li Microsoft glavni vrag?
philosophy/misinterpreting-copyright.html
[en] Misinterpreting Copyright—A Series of Errors
[zh-cn] 对版权的误解—一系列的错误
philosophy/not-ipr.html
[en] Did You Say “Intellectual Property”? It's a Seductive Mirage
[hr] Jeste li rekli “intelektualno vlasništvo”? To je zavodljiva opsjena
[zh-cn] 还在用“知识产权”这词吗?它只是看上去很美
philosophy/open-source-misses-the-point.html
[en] Why Open Source misses the point of Free Software
[hr] Zašto otvoreni izvorni kod promašuje smisao slobodnog softvera
[sq] Pse Burimi i Hapur Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë
[zh-cn] 为什么开源误导了自由软件的重点
philosophy/practical.html
[en] The advantages of free software
[hr] Prednosti slobodnog softvera
[zh-cn] 自由软件的好处
philosophy/pragmatic.html
[en] Copyleft: Pragmatic Idealism
[hr] Copyleft: pragmatični idealizam
[zh-cn] Copyleft:实用的理想主义
philosophy/protecting.html
[en] Help Protect the Rights to Write Both Nonfree and Free Software
[zh-cn] 帮助保护编写自由和非自由软件的权力
philosophy/push-copyright-aside.html
[en] Science must push copyright aside
[zh-cn] 科学必须摒弃版权
philosophy/right-to-read.html
[en] The Right to Read
[zh-cn] 阅读的权利
philosophy/self-interest.html
[en] Self-Interest
[zh-cn] 利己主义
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[hr] Prodaja slobodnog softvera
[zh-cn] 销售自由软件
philosophy/shouldbefree.html
[en] Why Software Should Be Free
[hr] Zašto bi softver trebao biti slobodan
[zh-cn] 软件为什么应该是自由的
philosophy/social-inertia.html
[en] Overcoming Social Inertia
[hr] Inertnost društva i kako je pobijediti
philosophy/stallmans-law.html
[en] Stallman's Law
[hr] Stallmanov zakon
philosophy/surveillance-vs-democracy.html
[en] How Much Surveillance Can Democracy Withstand?
[sq] Sa Mbikëqyrje Mund të Përballojë Demokracia?
[zh-cn] 民主能够承受多少监控?
philosophy/the-danger-of-ebooks.html
[en] The Danger of E-Books
[hr] Opasnosti e-knjiga
philosophy/ubuntu-spyware.html
[en] Ubuntu Spyware: What to Do?
[hr] Ubuntu je špijunski softver: Što učiniti?
philosophy/ucita.html
[en] Why We Must Fight UCITA
[zh-cn] 我们为什么必须反对 UCITA
philosophy/university.html
[en] Releasing Free Software If You Work at a University
[hr] Objavljivanje slobodnog softvera ako ste zaposleni na sveučilištu
philosophy/use-free-software.html
[en] The Free Software Community After 20 Years:
With great but incomplete success, what now?

[hr] Zajednica slobodnog softvera nakon 20 godina:
Velik, ali nepotpun uspjeh. Što sada?

philosophy/using-gfdl.html
[en] Using GNU FDL
[zh-cn] 其它相关文件
philosophy/who-does-that-server-really-serve.html
[en] Who does that server really serve?
[hr] Koga taj poslužitelj stvarno poslužuje?
[sq] Kujt i shërben në të vërtetë ai shërbyes?
[zh-cn] 服务器究竟为谁服务?
philosophy/why-copyleft.html
[en] Why Copyleft?
[hr] Zašto Copyleft
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[hr] Zašto softver ne bi trebao imati vlasnike
[zh-cn] 为什么软件不应该有所有者
philosophy/words-to-avoid.html
[en] Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing
[sq] Fjalë Që Duhen Shmangur (ose Përdorur me Kujdes) Ngaqë Janë Me Spec ose Ngatërruese
philosophy/wsis-2003.html
[en] Speech at WSIS, 16 July 2003
[zh-cn] 二零零三年七月十六日在 WSIS 的演讲
philosophy/your-freedom-needs-free-software.html
[en] Your Freedom Needs Free Software
[hr] Vašoj slobodi je potreban slobodan softver
press/press.html
[en] FSF and GNU Press Information
[sq] Informacione për Shtypin mbi FSF-në dhe GNU-në
server/server.html
[en] About GNU Servers
[sq] Rreth Shërbyesve GNU
server/irc-rules.html
[en] Rules and guidelines for the official GNU and FSF IRC channels
[sq] Rregulla dhe udhëzime për kanalet zyrtare IRC mbi GNU-në dhe FSF-në
server/mirror.html
[en] Using and running mirrors
[sq] Përdorim dhe xhirim pasqyrash
server/takeaction.html
[en] Take Action
[hr] Uključite se
[sq] Hidhuni Në Veprim
server/tasks.html
[en] Tasks to do for www.gnu.org
[sq] Punë që duhen bërë për www.gnu.org
server/standards/README.editors.html
[en] Guidelines for Writing Web Pages at www.gnu.org
[sq] Udhëzime për Krijim Faqesh Web te www.gnu.org
server/standards/README.translations.html
[en] Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org
[sq] Udhërrëfyes Mbi Përkthimin e Faqeve Web te www.gnu.org
server/standards/webmaster-quiz.html
[en] Volunteer Webmaster Quiz
[hr] Upitnik za volontere - webmastere
[sq] Provë për Vullnetar Webmaster
software/software.html
[en] GNU Software
[sk] GNU softvér
[sq] Software GNU
[zh-cn] GNU 软件
software/devel.html
[en] GNU Development Resources
[sq] Burime GNU për Programim
[zh-cn] GNU开发资源
software/for-windows.html
[en] Free Software for Windows
[hr] Slobodni softver za Windowse
software/gethelp.html
[en] Getting help with GNU software
[sq] Si të kihet ndihmë rreth software-it GNU
[zh-cn] 如何得到GNU软件帮助
software/reliability.html
[en] Free Software is More Reliable!
[zh-cn] 自由软件更值得信赖!
testimonials/testimonials.html
[en] GNU Testimonials
[zh-cn] GNU 证明书
thankgnus/thankgnus.html
[en] Thank GNUs
[sq] Falënderime nga GNU
[zh-cn] 致谢

BACK TO TOP


 [FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.