English [en]

List of translations

Remove from selection

Indonesian [id]   Lithuanian [lt]   Norwegian (Bokmål) [nb]   Albanian [sq]   Chinese (Simplified) [zh-cn]  

Add to selection

Afrikaans [af]   Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bulgarian [bg]   Bengali [bn]   Bosnian [bs]   Catalan [ca]   Czech [cs]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Farsi (Persian) [fa]   Finnish [fi]   French [fr]   Galician [gl]   Hebrew [he]   Croatian [hr]   Hungarian [hu]   Italian [it]   Japanese [ja]   Korean [ko]   Macedonian [mk]   Malayalam [ml]   Dutch [nl]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Polish [pl]   Brazilian Portuguese [pt-br]   Romanian [ro]   Russian [ru]   Slovak [sk]   Slovenian [sl]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Turkish [tr]   Ukrainian [uk]   Uzbek [uz]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Translations

keepingup.html
[en] Keeping Up With GNU and the FSF
[sq] GNU dhe FSF Në Vazhdimësi
[zh-cn] 与GNU和FSF同步
accessibility/accessibility.html
[en] GNU Accessibility Statement
[sq] Deklaratë e GNU-së Mbi Përdorimin Nën Me Aftësi të Kufizuara
[zh-cn] GNU 无障碍声明
award/award.html
[en] Prior Years' Free Software Awards
[sq] Çmime Vjetore të Mëparshme të Software-it të Lirë
[zh-cn] 往届自由软件奖
award/award-1998.html
[en] 1998 Free Software Award
[sq] Çmimet Software i Lirë për 1998
award/award-1999.html
[en] 1999 Free Software Award
[sq] Çmimi Software i Lirë për 1999-n
bulletins/bulletins.html
[en] GNU's Bulletins
[zh-cn] GNU 公报
distros/distros.html
[en] GNU/Linux Distros
[lt] GNU/Linux distribucijos
[zh-cn] GNU/Linux发行版
distros/common-distros.html
[en] Explaining Why We Don't Endorse Other Systems
[lt] Paaiškinimas kodėl mes neparemiame kitų sistemų
[zh-cn] 详解我们为什么不认可其他系统
distros/free-distros.html
[en] Free GNU/Linux distributions
[zh-cn] 自由的GNU/Linux发行版
distros/free-system-distribution-guidelines.html
[en] Free System Distribution Guidelines (GNU FSDG)
[lt] Laisvos sistemos distribucijos gairės (GNU FSDG1)
[zh-cn] 自由系统发布指南(GNU FSDG)
doc/doc.html
[en] Documentation of the GNU Project
[sq] Dokumentim i Projektit GNU
[zh-cn] GNU 工程的文档
doc/other-free-books.html
[en] Free Books from Other Publishers
[zh-cn] 其他出版商出版的自由书籍
education/education.html
[en] Free Software and Education
[lt] Laisva programinė įranga ir švietimas
[sq] Software-i i Lirë dhe Arsimi
[zh-cn] 自由软件与教育
education/edu-cases-argentina-ecen.html
[en] Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)
[lt] Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)
[zh-cn] Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)
education/edu-cases-india-ambedkar.html
[en] Ambedkar Community Computing Center (AC3)
[lt] Ambedkar bendruomenės kompiuterijos centras (AC3)
[zh-cn] Ambedkar社区计算中心(AC3)
education/edu-cases-india-irimpanam.html
[en] Vocational Higher Secondary School Irimpanam
[lt] Profesinė aukštesnioji pagrindinė mokykla Irimpanam
[zh-cn] Irimpanam高级职业中学
education/edu-cases.html
[en] Case Studies
[sq] Shembuj
education/edu-faq.html
[en] Frequently Asked Questions About Free Software and Education
[lt] Dažnai užduodami klausimai apie Laisvą programinę įrangą ir švietimą
[zh-cn] 关于自由软件和教育的常见问题
education/edu-schools.html
[en] Why Schools Should Exclusively Use Free Software
[lt] Kodėl mokyklos turėtų naudoti išskirtinai laisvą programinę įrangą
[sq] Pse Shkollat Do të Duhej të Përdornin Vetëm Software të Lirë
[zh-cn] 为什么在学校中只应使用自由软件
education/edu-software-gcompris.html
[en] GCompris
[lt] GCompris
[zh-cn] GCompris
education/edu-software-tuxpaint.html
[en] Tux Paint
[lt] Tux Paint
[zh-cn] Tux Paint
education/edu-software.html
[en] Educational Free Software
[lt] Švietėjiška Laisva programinė įranga
[zh-cn] 教育性自由软件
education/edu-team.html
[en] The Education Team
[lt] Švietimo komanda
[zh-cn] 教育团队
education/edu-why.html
[en] Why Educational Institutions Should Use and Teach Free Software
[lt] Kodėl švietėjiškos institucijos turėtų naudoti ir mokyti Laisvą programinę įrangą
[zh-cn] 为什么教育机构应该使用和教授自由软件
education/education-menu.html
[en] education/education-menu.html
[id] education/education-menu.id.html
[lt] education/education-menu.lt.html
[nb] education/education-menu.nb.html
[sq] education/education-menu.sq.html
[zh-cn] education/education-menu.zh-cn.html
education/misc/edu-misc.html
[en] Education Miscellaneous Materials
[sq] Materiale të Ndryshme Mbi Arsimin
fun/humor.html
[en] Laugh along with GNU
[sq] Qeshni bashkë me GNU-në
[zh-cn] 和GNU一起欢笑
fun/jokes/echo-msg.html
[en] GNU Echo?
[zh-cn] GNU Echo ?
gnu/gnu.html
[en] The GNU Operating System
[nb] Operativsystemet GNU
[sq] Sistemi Operativ GNU
[zh-cn] GNU 操作系统
gnu/about-gnu.html
[en] About the GNU Operating System
[sq] Rreth Sistemit Operativ GNU
[zh-cn] 关于GNU操作系统
gnu/byte-interview.html
[en] BYTE Interview with Richard Stallman
[sq] Intervistë e BYTE-it me Richard Stallman
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[id] Sekilas Sistem GNU
[nb] Oversikt over GNU-systemet
[sq] Përmbledhje e Sistemit GNU
[zh-cn] GNU系统概览
gnu/gnu-linux-faq.html
[en] GNU/Linux FAQ by Richard Stallman
[sq] FAQ për GNU/Linux nga Richard Stallman
[zh-cn] Richard Stallman之GNU/Linux问答
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[sq] Përdorues GNU Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[sq] Njoftimi Fillestar
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[id] Linux dan sistem GNU
[lt] Linux ir GNU sistema
[sq] Linux-i dhe Sistemi GNU
[zh-cn] Linux和GNU系统
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[sq] Manifesti i GNU-së
[zh-cn] GNU宣言
gnu/rms-lisp.html
[en] My Lisp Experiences and the Development of GNU Emacs
[sq] Përvoja ime me Lisp dhe Krijimi i GNU Emacs
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[id] Proyek GNU
[lt] GNU projektas
[sq] Projekti GNU
[zh-cn] GNU工程
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[sq] Ç’përmban Emri?
graphics/graphics.html
[en] The GNU Art Gallery
[sq] Galeria e Artit GNU
graphics/agnuhead.html
[en] A GNU Head
[zh-cn] GNU 头像
graphics/philosophicalgnu.html
[en] A Philosophical GNU
[zh-cn] 哲学GNU
graphics/whatsgnu.html
[en] What's GNU
[zh-cn] 什么是 GNU
help/help.html
[en] Helping the GNU Project and the Free Software Movement
[sq] Si ta ndihmoni Projektin GNU dhe Lëvizjen për Software të Lirë Foundation:
[zh-cn] 帮助 GNU 工程和自由软件运动
licenses/licenses.html
[en] Licenses
[sq] Licenca
[zh-cn] 许可证
licenses/bsd.html
[en] The BSD License Problem
[id] Masalah Lisensi BSD
licenses/copyleft.html
[en] What is Copyleft?
[id] Apakah Copyleft itu?
[lt] Kas yra copyleft?
[zh-cn] 什么是Copyleft?
licenses/fdl-howto-opt.html
[en] How to Use the Optional Features of the GFDL
[zh-cn] 如何使用FDL的可选功能
licenses/fdl-howto.html
[en] Tips on Using the GNU Free Documentation License
[zh-cn] 使用GNU自由文档许可证的技巧
licenses/gpl-violation.html
[en] Violations of the GNU Licenses
[zh-cn] 违反GNU许可证的情况
licenses/why-gfdl.html
[en] Why publishers should use the GNU FDL
[zh-cn] 为什么出版方应该使用GNU FDL
licenses/why-not-lgpl.html
[en] Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library
[id] Mengapa anda sebaiknya tidak menggunakan LGPL untuk kepustakaan anda selanjutnya?
[zh-cn] 为什么你不应该在下一个函数库中使用宽GPL
links/companies.html
[en] Companies that sell computers with GNU/Linux preinstalled
[sq] Kompani që shesin kompjutera me GNU/Linux të instaluar
music/free-software-song.html
[en] The Free Software Song
[zh-cn] 自由软件之歌
people/past-webmasters.html
[en] GNU's Webmasters Past and Present
[zh-cn] GNU 的网页管理者
people/webmeisters.html
[en] We are the GNU Webmasters!
[zh-cn] GNU 的网页管理者
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[sq] Filozofia e Projektit GNU
[zh-cn] GNU 工程的哲学
philosophy/15-years-of-free-software.html
[en] 15 Years of Free Software
[sq] 15 Vjet Software të Lirë
philosophy/amazon-nat.html
[en] Amazon Letter from Nat
[sq] Letra për Amazon-ën nga Nat-i
philosophy/amazon-rms-tim.html
[en] Letter from RMS to Tim O'Reilly
[sq] Letër e RMS për Tim O'Reilly
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[sq] Liria e Fjalës, Shtypit, dhe Shoqërimit në Internet
philosophy/can-you-trust.html
[en] Can You Trust Your Computer?
[zh-cn] 你可以相信你的电脑吗?
philosophy/categories.html
[en] Categories of free and nonfree software
[id] Kategori Perangkat Lunak Bebas dan Tidak Bebas
philosophy/compromise.html
[en] Avoiding Ruinous Compromises
[lt] Išvengiant griaunančių kompromisų
[zh-cn] 避免毁灭性的妥协
philosophy/dat.html
[en] The Right Way to Tax DAT
[zh-cn] DAT征税的正确方法
philosophy/drdobbs-letter.html
[en] Letter to the Editor of Dr. Dobb's Journal
[zh-cn] 致Dr. Dobb's期刊编辑的公开信
philosophy/enforcing-gpl.html
[en] Enforcing the GNU GPL
[id] Menerapkan GNU GPL
philosophy/fire.html
[en] Copyrighting fire!
[sq] Vënia e zjarrit nën të drejta kopjimi!
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[id] Perangkat Lunak Bebas dan Manual Bebas
[lt] Kodėl Laisvai programinei įrangai reikia Laisvos dokumentacijos
[zh-cn] 为什么自由软件需要自由手册
philosophy/free-software-even-more-important.html
[en] Free Software Is Even More Important Now
[lt] Laisva programinė įranga dabar yra dar svarbesnė
[sq] Software-i i Lirë Tani Është Edhe Më i Rëndësishëm
[zh-cn] 自由软件现在更加重要
philosophy/free-software-for-freedom.html
[en] Why “Free Software” is better than “Open Source”
[zh-cn] 为什么“自由软件”好于“开源”
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[id] Definisi Perangkat Lunak Bebas
[lt] Kas yra laisva programinė įranga?
[nb] Hva er fri programvare?
[sq] Ç’është software-i i lirë?
[zh-cn] 什么是自由软件?
philosophy/free-world.html
[en] Only the Free World Can Stand Up to Microsoft
[zh-cn] 只有自由世界可以和微软抗衡
philosophy/freedom-or-power.html
[en] Freedom or Power?
[id] Kemerdekaan atau Kekuasaan?
[sq] Liri apo Pushtet?
philosophy/fs-translations.html
[en] Translations of the term “free software”
[sq] Përkthime të termit “software i lirë”
[zh-cn] “自由软件”一词的翻译
philosophy/gnutella.html
[en] Regarding Gnutella
[id] Perihal Gnutella
[zh-cn] 关于Gnutella
philosophy/javascript-trap.html
[en] The JavaScript Trap
[lt] JavaScript spąstai
[zh-cn] JavaScript的陷阱
philosophy/kragen-software.html
[en] People, places, things and ideas
[zh-cn] 人、土地、物品和思想
philosophy/lessig-fsfs-intro.html
[en] Introduction to Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman
[zh-cn] 《自由软件,自由社会:理查德·马修·斯托曼选集》的引言
philosophy/linux-gnu-freedom.html
[en] Linux, GNU, and freedom
[zh-cn] Linux、GNU和自由
philosophy/loyal-computers.html
[en] What Does It Mean for Your Computer to Be Loyal?
[sq] Ç’do të Thotë Që Kompjuteri Juaj të Jetë Besnik?
philosophy/luispo-rms-interview.html
[en] Interview: Richard M. Stallman
[zh-cn] 访谈:Richard M. Stallman
philosophy/microsoft-antitrust.html
[en] The Microsoft Antitrust Trial and Free Software
[id] Persidangan Antitrust Microsoft dan Perangkat Lunak Bebas
philosophy/microsoft-old.html
[en] Is Microsoft the Great Satan? (Old Version)
[id] Apakah Microsoft Sang Setan Akbar? (versi lama)
philosophy/microsoft-verdict.html
[en] On the Microsoft Verdict
[id] Pendapat Tentang Keputusan Pengadilan Terhadap Microsoft
philosophy/misinterpreting-copyright.html
[en] Misinterpreting Copyright—A Series of Errors
[zh-cn] 对版权的误解—一系列的错误
philosophy/netscape-npl.html
[en] On the Netscape Public License
[id] Lisensi Umum Netscape
philosophy/no-word-attachments.html
[en] We Can Put an End to Word Attachments
[nb] Vi kan sette en stopper for Word-vedlegg
philosophy/not-ipr.html
[en] Did You Say “Intellectual Property”? It's a Seductive Mirage
[lt] Ar jūs pasakėte „Intelektinė nuosavybė“? Tai gundantis miražas
[zh-cn] 还在用“知识产权”这词吗?它只是看上去很美
philosophy/open-source-misses-the-point.html
[en] Why Open Source misses the point of Free Software
[lt] Kodėl Atviras šaltinis praleidžia Laisvos programinės įrangos esmę
[sq] Pse Burimi i Hapur Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë
[zh-cn] 为什么开源误导了自由软件的重点
philosophy/plan-nine.html
[en] The Problems of the (Earlier) Plan 9 License
[id] Permasalahan Dengan Lisensi (Semula) Plan 9
philosophy/practical.html
[en] The advantages of free software
[zh-cn] 自由软件的好处
philosophy/pragmatic.html
[en] Copyleft: Pragmatic Idealism
[id] Copyleft: Pragmatic Idealism
[lt] Copyleft: pragmatiškas idealizmas
[zh-cn] Copyleft:实用的理想主义
philosophy/protecting.html
[en] Help Protect the Rights to Write Both Nonfree and Free Software
[zh-cn] 帮助保护编写自由和非自由软件的权力
philosophy/push-copyright-aside.html
[en] Science must push copyright aside
[zh-cn] 科学必须摈弃版权
philosophy/right-to-read.html
[en] The Right to Read
[lt] Teisė skaityti
[zh-cn] 阅读的权利
philosophy/savingeurope.html
[en] Saving Europe from Software Patents
[nb] Redd Europa fra programvarepatenter
philosophy/self-interest.html
[en] Self-Interest
[zh-cn] 利己主义
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[id] Berjualan Perangkat Lunak Bebas
[lt] Laisvos programinės įrangos pardavimas
[zh-cn] 销售自由软件
philosophy/shouldbefree.html
[en] Why Software Should Be Free
[id] Mengapa Perangkat Lunak Seharusnya Bebas
[zh-cn] 为什么软件应该是自由的
philosophy/surveillance-vs-democracy.html
[en] How Much Surveillance Can Democracy Withstand?
[lt] Kiek daug sekimo demokratija gali atlaikyti?
[sq] Sa Mbikëqyrje Mund të Përballojë Demokracia?
[zh-cn] 民主能够承受多少监控?
philosophy/ucita.html
[en] Why We Must Fight UCITA
[zh-cn] 为什么我们必须反对UCITA
philosophy/udi.html
[en] The Free Software Movement and UDI
[id] Gerakan Perangkat Lunak Bebas dan UDI
philosophy/using-gfdl.html
[en] Using GNU FDL
[id] Menggunakan GNU FDL
[zh-cn] 使用GNU FDL
philosophy/who-does-that-server-really-serve.html
[en] Who does that server really serve?
[lt] Ką tas serveris iš tikrųjų aptarnauja?
[sq] Kujt i shërben në të vërtetë ai shërbyes?
[zh-cn] 服务器究竟为谁服务?
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[id] Mengapa Perangkat Lunak Seharusnya Tanpa Pemilik
[lt] Kodėl programinė įranga turėtų niekam nepriklausyti
[zh-cn] 为什么软件不应该有所有者
philosophy/words-to-avoid.html
[en] Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing
[sq] Fjalë Që Duhen Shmangur (ose Përdorur me Kujdes) Ngaqë Janë Me Spec ose Ngatërruese
philosophy/wsis-2003.html
[en] Speech at WSIS, 16 July 2003
[zh-cn] WSIS演讲,2003年7月16日
philosophy/x.html
[en] The X Window System Trap
[id] Perangkap Sistem X Window
press/press.html
[en] FSF and GNU Press Information
[sq] Informacione për Shtypin mbi FSF-në dhe GNU-në
server/server.html
[en] About GNU Servers
[sq] Rreth Shërbyesve GNU
server/irc-rules.html
[en] Rules and guidelines for the official GNU and FSF IRC channels
[sq] Rregulla dhe udhëzime për kanalet zyrtare IRC mbi GNU-në dhe FSF-në
server/mirror.html
[en] Using and running mirrors
[sq] Përdorim dhe xhirim pasqyrash
server/takeaction.html
[en] Take Action
[sq] Hidhuni Në Veprim
server/tasks.html
[en] Tasks to do for www.gnu.org
[sq] Punë që duhen bërë për www.gnu.org
server/standards/README.editors.html
[en] Guidelines for Writing Web Pages at www.gnu.org
[sq] Udhëzime për Krijim Faqesh Web te www.gnu.org
server/standards/README.translations.html
[en] Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org
[sq] Udhërrëfyes Mbi Përkthimin e Faqeve Web te www.gnu.org
server/standards/webmaster-quiz.html
[en] Volunteer Webmaster Quiz
[sq] Provë për Vullnetar Webmaster
software/software.html
[en] GNU Software
[nb] GNU-Programvare
[sq] Software GNU
[zh-cn] GNU 软件
software/devel.html
[en] GNU Development Resources
[sq] Burime GNU për Programim
[zh-cn] GNU开发资源
software/gethelp.html
[en] Getting help with GNU software
[sq] Si të kihet ndihmë rreth software-it GNU
[zh-cn] 如何得到GNU软件帮助
software/reliability.html
[en] Free Software is More Reliable!
[id] Perangkat Lunak Bebas Lebih Handal!
[zh-cn] 自由软件更值得信赖!
testimonials/testimonials.html
[en] GNU Testimonials
[id] Penghargaan GNU
[zh-cn] GNU 证明书
testimonials/reliable.html
[en] Free Software Is Reliable
[id] Perangkat Lunak Bebas Itu Lebih Handal
testimonials/supported.html
[en] Free Software is Supported
[id] Perangkat Lunak Bebas Itu Terpelihara
testimonials/useful.html
[en] Free Software is Useful
[id] Perangkat Lunak Bebas itu Berguna
thankgnus/thankgnus.html
[en] Thank GNUs
[sq] Falënderime nga GNU
[zh-cn] 致谢

BACK TO TOP


 [FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation.