English [en]

List of translations

Remove from selection

Galician [gl]   Italian [it]   Albanian [sq]  

Add to selection

Afrikaans [af]   Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bulgarian [bg]   Bengali [bn]   Bosnian [bs]   Catalan [ca]   Czech [cs]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Farsi (Persian) [fa]   Finnish [fi]   French [fr]   Hebrew [he]   Croatian [hr]   Hungarian [hu]   Indonesian [id]   Japanese [ja]   Korean [ko]   Lithuanian [lt]   Macedonian [mk]   Malayalam [ml]   Norwegian (Bokmål) [nb]   Dutch [nl]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Polish [pl]   Brazilian Portuguese [pt-br]   Romanian [ro]   Russian [ru]   Slovak [sk]   Slovenian [sl]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Turkish [tr]   Ukrainian [uk]   Uzbek [uz]   Chinese (Simplified) [zh-cn]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Translations

keepingup.html
[en] Keeping Up With GNU and the FSF
[sq] GNU dhe FSF Në Vazhdimësi
accessibility/accessibility.html
[en] GNU Accessibility Statement
[sq] Deklaratë e GNU-së Mbi Përdorimin Nën Me Aftësi të Kufizuara
award/award.html
[en] Prior Years' Free Software Awards
[sq] Çmime Vjetore të Mëparshme të Software-it të Lirë
award/award-1998.html
[en] 1998 Free Software Award
[sq] Çmimet Software i Lirë për 1998
award/award-1999.html
[en] 1999 Free Software Award
[sq] Çmimi Software i Lirë për 1999-n
distros/distros.html
[en] GNU/Linux Distros
[it] Distribuzioni GNU/Linux
distros/common-distros.html
[en] Explaining Why We Don't Endorse Other Systems
[it] Perché non approviamo altri sistemi
distros/free-distros.html
[en] Free GNU/Linux distributions
[it] Distribuzioni GNU/Linux libere
distros/free-non-gnu-distros.html
[en] Free Non-GNU Distributions
[it] Distribuzioni non-GNU libere
distros/free-system-distribution-guidelines.html
[en] Free System Distribution Guidelines (GNU FSDG)
[it] Linee guida per distribuzioni di sistema libere (GNU FSDG)
distros/optionally-free-not-enough.html
[en] Optionally Free Is Not Enough
[it] Opzionalmente libero non è abbastanza
distros/screenshot.html
[en] Screenshot of a Free Distro
[it] Screenshot di una distribuzione libera
doc/doc.html
[en] Documentation of the GNU Project
[it] Documentazione del Progetto GNU
[sq] Dokumentim i Projektit GNU
education/education.html
[en] Free Software and Education
[it] Software libero ed istruzione
[sq] Software-i i Lirë dhe Arsimi
education/edu-cases-argentina-ecen.html
[en] Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)
[it] Scuola Cristiana Evangelica di Neuquén (ECEN)
education/edu-cases-argentina.html
[en] Case Studies in Argentina
[it] Casi di studio in Argentina
education/edu-cases-india-ambedkar.html
[en] Ambedkar Community Computing Center (AC3)
[it] Centro comunitario di informatica Ambedkar (AC3)
education/edu-cases-india-irimpanam.html
[en] Vocational Higher Secondary School Irimpanam
[it] Scuola professionale di Irimpanam
education/edu-cases-india.html
[en] Case Studies in India
[it] Casi di studio in India
education/edu-cases.html
[en] Case Studies
[it] Casi di studio
[sq] Shembuj
education/edu-contents.html
[en] Free Software and Education - Table of Contents
[it] Software Libero e Istruzione - Sommario
education/edu-faq.html
[en] Frequently Asked Questions About Free Software and Education
[it] Domande ricorrenti su software libero ed istruzione
education/edu-projects.html
[en] Other Education Groups and Projects
[it] Altri gruppi e progetti sull'istruzione
education/edu-resources.html
[en] Free Learning Resources
[it] Risorse libere per l'istruzione
education/edu-schools.html
[en] Why Schools Should Exclusively Use Free Software
[it] Perché la scuola deve usare esclusivamente software libero
[sq] Pse Shkollat Do të Duhej të Përdornin Vetëm Software të Lirë
education/edu-software-gcompris.html
[en] GCompris
[it] GCompris
education/edu-software-gimp.html
[en] GIMP
[it] GIMP
education/edu-software-tuxpaint.html
[en] Tux Paint
[it] Tux Paint
education/edu-software.html
[en] Educational Free Software
[it] Software libero per l'istruzione
education/edu-team.html
[en] The Education Team
[it] Il Team Istruzione
education/edu-why.html
[en] Why Educational Institutions Should Use and Teach Free Software
[it] Perché le istituzioni educative devono usare ed insegnare il software libero
education/education-menu.html
[en] education/education-menu.html
[it] education/education-menu.it.html
[sq] education/education-menu.sq.html
education/misc/edu-misc.html
[en] Education Miscellaneous Materials
[sq] Materiale të Ndryshme Mbi Arsimin
encyclopedia/encyclopedia.html
[en] The Free Encyclopedia Project
[it] Il Progetto per un'Enciclopedia Libera
encyclopedia/free-encyclopedia.html
[en] The Free Universal Encyclopedia and Learning Resource
[it] L'Enciclopedia Universale Libera e le risorse per l'apprendimento
fun/humor.html
[en] Laugh along with GNU
[sq] Qeshni bashkë me GNU-në
fun/jokes/10-kinds-of-people.html
[en] 10 Kinds of People in the World
[it] Al mondo ci sono 10 tipi di persone
gnu/gnu.html
[en] The GNU Operating System
[it] Il sistema operativo GNU
[sq] Sistemi Operativ GNU
gnu/about-gnu.html
[en] About the GNU Operating System
[it] Informazioni sul sistema operativo GNU
[sq] Rreth Sistemit Operativ GNU
gnu/byte-interview.html
[en] BYTE Interview with Richard Stallman
[it] Intervista di BYTE con Richard Stallman
[sq] Intervistë e BYTE-it me Richard Stallman
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[it] Panoramica del Progetto GNU
[sq] Përmbledhje e Sistemit GNU
gnu/gnu-linux-faq.html
[en] GNU/Linux FAQ by Richard Stallman
[it] Domande ricorrenti su GNU/Linux, di Richard Stallman
[sq] FAQ për GNU/Linux nga Richard Stallman
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[it] Utenti GNU che non hanno mai sentito parlare di GNU
[sq] Përdorues GNU Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[it] Annuncio iniziale
[sq] Njoftimi Fillestar
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[it] Linux e il sistema GNU
[sq] Linux-i dhe Sistemi GNU
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[it] Il Manifesto GNU
[sq] Manifesti i GNU-së
gnu/pronunciation.html
[en] How To Pronounce GNU
[it] Come pronunciare GNU
gnu/rms-lisp.html
[en] My Lisp Experiences and the Development of GNU Emacs
[sq] Përvoja ime me Lisp dhe Krijimi i GNU Emacs
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[it] Il progetto GNU
[sq] Projekti GNU
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[it] Cosa c'è in un nome?
[sq] Ç’përmban Emri?
graphics/graphics.html
[en] The GNU Art Gallery
[sq] Galeria e Artit GNU
graphics/3dbabygnutux.html
[en] 3D baby GNU and baby Tux and posters by Nicolas Rougier
[it] GNU Bambino e Tux Bambino in 3D e poster di Nicolas Rougier
graphics/agnuhead.html
[en] A GNU Head
[it] Una Testa di GNU
graphics/atypinggnu.html
[en] A Typing GNU Hacker
[it] Un Hacker GNU che digita
graphics/license-logos.html
[en] GNU License Logos
[it] Loghi delle licenze di GNU
graphics/philosophicalgnu.html
[en] A Philosophical GNU
[it] Uno GNU Filosofico
graphics/whatsgnu.html
[en] What's GNU
[it] Cos'è GNU
help/help.html
[en] Helping the GNU Project and the Free Software Movement
[it] Aiutare il progetto GNU e il movimento del Software Libero
[sq] Si ta ndihmoni Projektin GNU dhe Lëvizjen për Software të Lirë Foundation:
licenses/licenses.html
[en] Licenses
[it] Licenze
[sq] Licenca
licenses/copyleft.html
[en] What is Copyleft?
[it] Cos'è il copyleft?
licenses/gpl-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about the GNU Licenses
[it] Domande ricorrenti sulle licenze GNU
licenses/gpl-howto.html
[en] How to use GNU licenses for your own software
[it] Come usare le licenze GNU per il vostro software
licenses/gpl-violation.html
[en] Violations of the GNU Licenses
[it] Violazioni delle licenze GNU
licenses/license-compatibility.html
[en] License Compatibility and Relicensing
[it] La compatibilità tra le licenze e il re-licenziamento
licenses/license-list.html
[en] Various Licenses and Comments about Them
[it] Licenze varie e commenti relativi
licenses/license-recommendations.html
[en] How to choose a license for your own work
[it] Come scegliere una licenza per i propri progetti
licenses/quick-guide-gplv3.html
[en] A Quick Guide to GPLv3
[it] Guida rapida alla GPLv3
licenses/why-affero-gpl.html
[en] Why the Affero GPL
[it] I motivi della GNU Affero GPL
licenses/why-assign.html
[en] Why the FSF gets copyright assignments from contributors
[it] Perché la FSF chiede ai suoi contributori l'assegnazione del copyright
licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about version 2 of the GNU GPL
[it] Domande poste di frequente sulla GNU GPL 2.0
links/companies.html
[en] Companies that sell computers with GNU/Linux preinstalled
[it] Aziende che vendono computer con GNU/Linux preinstallato
[sq] Kompani që shesin kompjutera me GNU/Linux të instaluar
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[gl] Filosofía do proxecto GNU
[it] Filosofia del Progetto GNU
[sq] Filozofia e Projektit GNU
philosophy/15-years-of-free-software.html
[en] 15 Years of Free Software
[sq] 15 Vjet Software të Lirë
philosophy/amazon-nat.html
[en] Amazon Letter from Nat
[sq] Letra për Amazon-ën nga Nat-i
philosophy/amazon-rms-tim.html
[en] Letter from RMS to Tim O'Reilly
[it] Lettera da RMS a Tim O'Reilly
[sq] Letër e RMS për Tim O'Reilly
philosophy/amazon.html
[en] (Formerly) Boycott Amazon!
[it] (Concluso) Boicottate Amazon!
philosophy/android-and-users-freedom.html
[en] Android and Users' Freedom
[it] Android e la libertà degli utenti
philosophy/anonymous-response.html
[en] A Response Letter to the Word Attachments
[it] Una lettera di risposta a chi allega documenti Word
philosophy/applying-free-sw-criteria.html
[en] Applying the Free Software Criteria
[it] Applicare il criterio del software libero
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[sq] Liria e Fjalës, Shtypit, dhe Shoqërimit në Internet
philosophy/can-you-trust.html
[en] Can You Trust Your Computer?
[it] Puoi fidarti del tuo computer?
philosophy/categories.html
[en] Categories of free and nonfree software
[it] Classificazione del Software Libero e non libero
philosophy/compromise.html
[en] Avoiding Ruinous Compromises
[it] Evitare compromessi disastrosi
philosophy/copyright-and-globalization.html
[en] Copyright and Globalization in the Age of Computer Networks
[it] Diritto d'autore e globalizzazione nell'era delle reti informatiche
philosophy/ebooks-must-increase-freedom.html
[en] E-books must increase our freedom, not decrease it
[it] I libri elettronici devono accrescere la nostra libertà, non diminuirla
philosophy/enforcing-gpl.html
[en] Enforcing the GNU GPL
[it] Applicare la licenza GNU GPL
philosophy/essays-and-articles.html
[en] Essays and Articles
[gl] Ensaios e Artigos
philosophy/fighting-software-patents.html
[en] Fighting Software Patents - Singly and Together
[it] Contro i brevetti sul software - Individualmente ed insieme
philosophy/fire.html
[en] Copyrighting fire!
[sq] Vënia e zjarrit nën të drejta kopjimi!
philosophy/floss-and-foss.html
[en] FLOSS and FOSS
[it] FLOSS e FOSS
philosophy/free-digital-society.html
[en] A Free Digital Society - What Makes Digital Inclusion Good or Bad?
[it] Una società digitale libera - Cosa rende buona o cattiva l'inclusione digitale?
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[it] Perché il software libero ha bisogno di documentazione libera
philosophy/free-open-overlap.html
[en] How Free Software and Open Source Relate as Categories of Programs
[it] La relazione tra software libero ed open source come categorie di programmi
philosophy/free-software-even-more-important.html
[en] Free Software Is Even More Important Now
[it] Adesso il Software libero è ancora più importante
[sq] Software-i i Lirë Tani Është Edhe Më i Rëndësishëm
philosophy/free-software-for-freedom.html
[en] Why “Free Software” is better than “Open Source”
[it] Perché "Software Libero" è meglio di "Open Source"
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[gl] ¿Que é o Software Libre?
[it] Cos'è il Software Libero?
[sq] Ç’është software-i i lirë?
philosophy/freedom-or-copyright-old.html
[en] Freedom—or Copyright? (Old Version)
[it] Libertà o copyright? (Vecchia Versione)
philosophy/freedom-or-power.html
[en] Freedom or Power?
[it] Libertà o potere?
[sq] Liri apo Pushtet?
philosophy/fs-motives.html
[en] Motives For Writing Free Software
[it] Motivi per cui scrivere software libero
philosophy/fs-translations.html
[en] Translations of the term “free software”
[it] Traduzioni del termine “free software”
[sq] Përkthime të termit “software i lirë”
philosophy/government-free-software.html
[en] Measures Governments Can Use to Promote Free Software
[it] Misure che i governi possono introdurre per promuovere il Software Libero
philosophy/gpl-american-dream.html
[en] The GNU GPL and the American Dream
[it] La licenza GNU GPL ed il sogno americano
philosophy/gpl-american-way.html
[en] The GNU GPL and the American Way
[it] La GNU GPL e gli ideali americani
philosophy/hague.html
[en] Harm from the Hague
[it] Pericolo dalla convenzione dell'Aia
philosophy/java-trap.html
[en] Free but Shackled - The Java Trap
[it] Libero ma incatenato - La trappola Java
philosophy/javascript-trap.html
[en] The JavaScript Trap
[it] La trappola JavaScript
philosophy/loyal-computers.html
[en] What Does It Mean for Your Computer to Be Loyal?
[sq] Ç’do të Thotë Që Kompjuteri Juaj të Jetë Besnik?
philosophy/microsoft-old.html
[en] Is Microsoft the Great Satan? (Old Version)
[it] Microsoft è il demonio? (vecchia versione)
philosophy/microsoft-verdict.html
[en] On the Microsoft Verdict
[it] A proposito della sentenza Microsoft
philosophy/microsoft.html
[en] Is Microsoft the Great Satan?
[it] Microsoft è il demonio?
philosophy/misinterpreting-copyright.html
[en] Misinterpreting Copyright—A Series of Errors
[it] L'interpretazione sbagliata del copyright - una serie di errori
philosophy/new-monopoly.html
[en] U.S. Congress Threatens to Establish a New Kind of Monopoly
[it] Il Congresso degli Stati Uniti minaccia di instaurare un nuovo tipo di monopolio
philosophy/no-word-attachments.html
[en] We Can Put an End to Word Attachments
[it] Possiamo mettere fine agli allegati Word
philosophy/nonfree-games.html
[en] Nonfree DRM'd Games on GNU/Linux: Good or Bad?
[it] Videogiochi proprietari con DRM per GNU/Linux: un bene o un male?
philosophy/not-ipr.html
[en] Did You Say “Intellectual Property”? It's a Seductive Mirage
[it] Hai detto "proprietà intellettuale"? È un miraggio seducente
philosophy/open-source-misses-the-point.html
[en] Why Open Source misses the point of Free Software
[it] Perché l'“Open Source” manca l'obiettivo del Software Libero
[sq] Pse Burimi i Hapur Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë
philosophy/opposing-drm.html
[en] Opposing Digital Rights Mismanagement
(Or Digital Restrictions Management, as we now call it)

[it] Opporsi alla Cattiva Gestione dei Diritti Digitali
(che per noi significa "Gestione digitale delle restrizioni")

philosophy/patent-reform-is-not-enough.html
[en] Patent Reform Is Not Enough
[it] Una riforma dei brevetti non è sufficiente
philosophy/pirate-party.html
[en] How the Swedish Pirate Party Platform Backfires on Free Software
[it] La linea del Partito Pirata svedese si ritorce contro il software libero
philosophy/practical.html
[en] The advantages of free software
[it] I vantaggi del software libero
philosophy/pragmatic.html
[en] Copyleft: Pragmatic Idealism
[it] Copyleft: idealismo pragmatico
philosophy/reevaluating-copyright.html
[en] Reevaluating Copyright: The Public Must Prevail
[it] Rivedere il diritto d'autore: l'interesse pubblico prima di tutto
philosophy/right-to-read.html
[en] The Right to Read
[it] Il diritto a leggere
philosophy/savingeurope.html
[en] Saving Europe from Software Patents
[it] Salvare l'Europa dai brevetti sul software
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[it] Vendere Software Libero
philosophy/social-inertia.html
[en] Overcoming Social Inertia
[it] Vincere l'inerzia sociale
philosophy/software-libre-commercial-viability.html
[en] Software Libre and Commercial Viability
[it] Software libero e sostenibilità commerciale
philosophy/speeches-and-interview.html
[en] Speeches and Interviews
[gl] Charlas e Entrevistas
philosophy/stallmans-law.html
[en] Stallman's Law
[it] Legge di Stallman
philosophy/surveillance-vs-democracy.html
[en] How Much Surveillance Can Democracy Withstand?
[it] Quanta sorveglianza può sostenere una democrazia?
[sq] Sa Mbikëqyrje Mund të Përballojë Demokracia?
philosophy/the-danger-of-ebooks.html
[en] The Danger of E-Books
[it] Il pericolo degli e-book
philosophy/third-party-ideas.html
[en] Third Party Ideas
[gl] Ideas de Terceiros
philosophy/trivial-patent.html
[en] The Anatomy of a Trivial Patent
[it] Anatomia di un brevetto banale
philosophy/ubuntu-spyware.html
[en] Ubuntu Spyware: What to Do?
[it] Spyware in Ubuntu: Che fare?
philosophy/ucita.html
[en] Why We Must Fight UCITA
[it] Perché dobbiamo combattere UCITA
philosophy/university.html
[en] Releasing Free Software If You Work at a University
[it] Rilasciare software libero se lavorate all'università
philosophy/use-free-software.html
[en] The Free Software Community After 20 Years:
With great but incomplete success, what now?

[it] La comunità del software libero dopo 20 anni:
e ora, dopo un grande ma incompleto successo?

philosophy/using-gfdl.html
[en] Using GNU FDL
[it] Utilizzare la GNU FDL
philosophy/w3c-patent.html
[en] FSF's Position on W3 Consortium “Royalty-Free” Patent Policy
[it] La posizione della FSF sulla proposta del W3C circa la politica “royalty-free” (uso gratuito) sui brevetti
philosophy/when-free-software-isnt-practically-superior.html
[en] When Free Software Isn't (Practically) Superior
[it] A volte il software libero non è (nei fatti) superiore
philosophy/who-does-that-server-really-serve.html
[en] Who does that server really serve?
[it] Quel server in realtà a chi serve?
[sq] Kujt i shërben në të vërtetë ai shërbyes?
philosophy/why-audio-format-matters.html
[en] Why Audio Format Matters
[it] Perché il formato audio è importante
philosophy/why-copyleft.html
[en] Why Copyleft?
[it] Perché Copyleft?
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[it] Perché il software non deve avere padroni
philosophy/words-to-avoid.html
[en] Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing
[it] Termini da evitare (o usare con cura) perché imprecisi o fuorvianti
[sq] Fjalë Që Duhen Shmangur (ose Përdorur me Kujdes) Ngaqë Janë Me Spec ose Ngatërruese
philosophy/sco/sco-gnu-linux.html
[en] SCO, GNU and Linux
[it] SCO, GNU e Linux
philosophy/sco/sco-v-ibm.html
[en] FSF Statement on SCO v. IBM
[it] Comunicato di FSF sul caso SCO contro IBM
press/press.html
[en] FSF and GNU Press Information
[sq] Informacione për Shtypin mbi FSF-në dhe GNU-në
proprietary/proprietary.html
[en] Proprietary Software Is Often Malware
[it] Il software proprietario spesso è malware
proprietary/malware-amazon.html
[en] Amazon's Software Is Malware
[it] Il software di Amazon è malware
proprietary/malware-apple.html
[en] Apple's Operating Systems Are Malware
[it] I sistemi operativi di Apple sono malware
proprietary/malware-microsoft.html
[en] Microsoft's Software is Malware
[it] Il software di Microsoft è malware
proprietary/malware-mobiles.html
[en] Malware in Mobile Devices
[it] Malware nei dispositivi mobili
proprietary/proprietary-back-doors.html
[en] Proprietary Back Doors
[it] Backdoor proprietarie
proprietary/proprietary-censorship.html
[en] Proprietary Censorship
[it] Censura Proprietaria
proprietary/proprietary-drm.html
[en] Proprietary DRM
[it] DRM Proprietario
proprietary/proprietary-insecurity.html
[en] Proprietary Insecurity
[it] Scarsa sicurezza proprietaria
proprietary/proprietary-jails.html
[en] Proprietary Jails
[it] Prigioni proprietarie
proprietary/proprietary-sabotage.html
[en] Proprietary Sabotage
[it] Sabotaggio proprietario
proprietary/proprietary-surveillance.html
[en] Proprietary Surveillance
[it] Sorveglianza proprietaria
proprietary/proprietary-tyrants.html
[en] Proprietary Tyrants
[it] Tiranni Proprietari
server/server.html
[en] About GNU Servers
[sq] Rreth Shërbyesve GNU
server/irc-rules.html
[en] Rules and guidelines for the official GNU and FSF IRC channels
[sq] Rregulla dhe udhëzime për kanalet zyrtare IRC mbi GNU-në dhe FSF-në
server/mirror.html
[en] Using and running mirrors
[sq] Përdorim dhe xhirim pasqyrash
server/takeaction.html
[en] Take Action
[sq] Hidhuni Në Veprim
server/tasks.html
[en] Tasks to do for www.gnu.org
[sq] Punë që duhen bërë për www.gnu.org
server/standards/README.editors.html
[en] Guidelines for Writing Web Pages at www.gnu.org
[sq] Udhëzime për Krijim Faqesh Web te www.gnu.org
server/standards/README.translations.html
[en] Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org
[sq] Udhërrëfyes Mbi Përkthimin e Faqeve Web te www.gnu.org
server/standards/webmaster-quiz.html
[en] Volunteer Webmaster Quiz
[sq] Provë për Vullnetar Webmaster
software/software.html
[en] GNU Software
[it] Software GNU
[sq] Software GNU
software/devel.html
[en] GNU Development Resources
[sq] Burime GNU për Programim
software/gethelp.html
[en] Getting help with GNU software
[sq] Si të kihet ndihmë rreth software-it GNU
software/reliability.html
[en] Free Software is More Reliable!
[it] Il software libero è più affidabile!
testimonials/testimonials.html
[en] GNU Testimonials
[it] Testimonianze a favore di GNU
thankgnus/thankgnus.html
[en] Thank GNUs
[it] Grazie, GNU
[sq] Falënderime nga GNU
thankgnus/1997supporters.html
[en] Thank GNUs, 1997
[it] Grazie, GNU (1997)
thankgnus/1998supporters.html
[en] Thank GNUs, 1998
[it] Grazie, GNU (1998)
thankgnus/1999.html
[en] List of 1999 FSF Supporters
[it] Lista dei sostenitori FSF del 1999
thankgnus/1999supporters.html
[en] Thank GNUs, 1999
[it] Grazie, GNU (1999)
thankgnus/2000supporters.html
[en] Thank GNUs, 2000
[it] Grazie, GNU (2000)
thankgnus/2001supporters.html
[en] Thank GNUs, 2001
[it] Grazie, GNU (2001)
thankgnus/2002supporters.html
[en] Thank GNUs, 2002
[it] Grazie, GNU (2002)
thankgnus/2003supporters.html
[en] Thank GNUs, 2003
[it] Grazie, GNU (2003)
thankgnus/2004supporters.html
[en] Thank GNUs, 2004
[it] Grazie, GNU (2004)
thankgnus/2005supporters.html
[en] Thank GNUs, 2005
[it] Grazie, GNU (2005)
thankgnus/2006supporters.html
[en] Thank GNUs, 2006
[it] Grazie, GNU (2006)
thankgnus/2007supporters.html
[en] Thank GNUs, 2007
[it] Grazie, GNU (2007)
thankgnus/2008supporters.html
[en] Thank GNUs, 2008
[it] Grazie, GNU (2008)
thankgnus/2009supporters.html
[en] Thank GNUs, 2009
[it] Grazie, GNU (2009)
thankgnus/2010supporters.html
[en] Thank GNUs, 2010
[it] Grazie, GNU (2010)
thankgnus/2011supporters.html
[en] Thank GNUs, 2011
[it] Grazie, GNU (2011)
thankgnus/2012supporters.html
[en] Thank GNUs, 2012
[it] Grazie, GNU (2012)
thankgnus/2013supporters.html
[en] Thank GNUs, 2013
[it] Grazie, GNU (2013)
thankgnus/2014supporters.html
[en] Thank GNUs, 2014
[it] Grazie, GNU (2014)
thankgnus/2015supporters.html
[en] Thank GNUs, 2015
[it] Grazie, GNU (2015)

BACK TO TOP


 [FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation.