English [en]

List of translations

Remove from selection

Japanese [ja]   Brazilian Portuguese [pt-br]   Albanian [sq]  

Add to selection

Afrikaans [af]   Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bulgarian [bg]   Bengali [bn]   Bosnian [bs]   Catalan [ca]   Czech [cs]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Farsi (Persian) [fa]   Finnish [fi]   French [fr]   Galician [gl]   Hebrew [he]   Croatian [hr]   Hungarian [hu]   Indonesian [id]   Italian [it]   Korean [ko]   Lithuanian [lt]   Macedonian [mk]   Malayalam [ml]   Norwegian (Bokmål) [nb]   Dutch [nl]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Polish [pl]   Romanian [ro]   Russian [ru]   Slovak [sk]   Slovenian [sl]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Turkish [tr]   Ukrainian [uk]   Uzbek [uz]   Chinese (Simplified) [zh-cn]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Translations

keepingup.html
[en] Keeping Up With GNU and the FSF
[pt-br] Mantendo-se Atualizado com o GNU e a FSF
[sq] GNU dhe FSF Në Vazhdimësi
accessibility/accessibility.html
[en] GNU Accessibility Statement
[ja] GNUアクセシビリティ・ステートメント
[pt-br] Declaração de Acessibilidade do GNU
[sq] Deklaratë e GNU-së Mbi Përdorimin Nën Me Aftësi të Kufizuara
award/award.html
[en] Prior Years' Free Software Awards
[sq] Çmime Vjetore të Mëparshme të Software-it të Lirë
award/award-1998.html
[en] 1998 Free Software Award
[sq] Çmimet Software i Lirë për 1998
award/award-1999.html
[en] 1999 Free Software Award
[sq] Çmimi Software i Lirë për 1999-n
award/2000/2000.html
[en] 2000 Free Software Awards
[pt-br] Prêmios do Software de 2000
contact/contact.html
[en] Contacting the GNU project
[ja] GNUプロジェクトへの連絡
[pt-br] Contatando o projeto GNU
contact/gnu-advisory.html
[en] GNU Advisory Committee
[ja] GNU諮問委員会
distros/distros.html
[en] GNU/Linux Distros
[ja] GNU/Linux ディストロ
[pt-br] Distros GNU/Linux
distros/common-distros.html
[en] Explaining Why We Don't Endorse Other Systems
[ja] 他のシステムを推奨しない理由を説明する
[pt-br] Explicando Por Que Não Apoiamos Outros Sistemas
distros/free-distros.html
[en] Free GNU/Linux distributions
[ja] 自由なGNU/Linuxディストリビューション
[pt-br] Distribuições Livres de GNU/Linux
distros/free-non-gnu-distros.html
[en] Free Non-GNU Distributions
[ja] 自由なGNUでないディストリビューション
[pt-br] Distribuições Não-GNU Livres
distros/free-system-distribution-guidelines.html
[en] Free System Distribution Guidelines (GNU FSDG)
[ja] 自由なシステム・ディストリビューションのガイドライン (GNU FSDG)
[pt-br] Diretrizes para Distribuições de Sistemas Livres (GNU FSDG)
distros/optionally-free-not-enough.html
[en] Optionally Free Is Not Enough
[ja] オプションとして自由、は十分ではない
[pt-br] Livre Opcionalmente Não É Suficiente
distros/screenshot-gnewsense.html
[en] Screenshot of gNewSense
[ja] gNewSenseのスクリーンショット
[pt-br] Captura de Tela do gNewSense
distros/screenshot.html
[en] Screenshot of a Free Distro
[ja] 自由なディストロのスクリーンショット
[pt-br] Captura de Tela de uma Distro Livre
doc/doc.html
[en] Documentation of the GNU Project
[ja] GNUプロジェクトの文書
[pt-br] Documentação do Projeto GNU
[sq] Dokumentim i Projektit GNU
doc/other-free-books.html
[en] Free Books from Other Publishers
[ja] ほかの出版社からの自由な書籍
[pt-br] Livros Livres de Outras Editoras
education/education.html
[en] Free Software and Education
[ja] 自由ソフトウェアと教育
[pt-br] Software Livre e Educação
[sq] Software-i i Lirë dhe Arsimi
education/edu-cases-argentina-ecen.html
[en] Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)
[ja] Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)
[pt-br] Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)
education/edu-cases-argentina.html
[en] Case Studies in Argentina
[ja] アルゼンチンの事例
[pt-br] Estudos de Caso na Argentina
education/edu-cases-india-ambedkar.html
[en] Ambedkar Community Computing Center (AC3)
[ja] Ambedkar Community Computing Center (AC3)
[pt-br] Centro de Computação Comunitária de Ambedkar (AC3)
education/edu-cases-india-irimpanam.html
[en] Vocational Higher Secondary School Irimpanam
[ja] Vocational Higher Secondary School Irimpanam
[pt-br] Escola de Ensino Profissionalizante de Irimpanam
education/edu-cases-india.html
[en] Case Studies in India
[ja] インドの事例
[pt-br] Estudos de Caso na Índia
education/edu-cases.html
[en] Case Studies
[ja] ケーススタディ
[pt-br] Estudos de Caso
[sq] Shembuj
education/edu-contents.html
[en] Free Software and Education - Table of Contents
[ja] 自由ソフトウェアと教育 - もくじ
education/edu-faq.html
[en] Frequently Asked Questions About Free Software and Education
[ja] 自由ソフトウェアと教育に関するよくある質問
[pt-br] Perguntas Frequentes Sobre Software Livre e Educação
education/edu-projects.html
[en] Other Education Groups and Projects
[ja] 他の教育グループとプロジェクト
education/edu-resources.html
[en] Free Learning Resources
[ja] 自由な学習リソース
education/edu-schools.html
[en] Why Schools Should Exclusively Use Free Software
[ja] なぜ学校で自由ソフトウェアだけを使うべきか
[pt-br] Por que escolas devem usar exclusivamente software livre
[sq] Pse Shkollat Do të Duhej të Përdornin Vetëm Software të Lirë
education/edu-software-gcompris.html
[en] GCompris
[ja] GCompris
[pt-br] GCompris
education/edu-software-gimp.html
[en] GIMP
[ja] GIMP
education/edu-software-tuxpaint.html
[en] Tux Paint
[ja] Tux Paint
[pt-br] Tux Paint
education/edu-software.html
[en] Educational Free Software
[ja] 教育向け自由ソフトウェア
[pt-br] Software Livre Educacional
education/edu-system-india.html
[en] The Education System in India
[ja] インドの教育システム
education/edu-team.html
[en] The Education Team
[ja] 教育チーム
[pt-br] A Equipe de Educação
education/edu-why.html
[en] Why Educational Institutions Should Use and Teach Free Software
[ja] なぜ教育機関は自由ソフトウエアを使って教えるべきか
[pt-br] Por que Instituições Educacionais Devem Usar e Ensinar Software Livre
education/education-menu.html
[en] education/education-menu.html
[ja] education/education-menu.ja.html
[pt-br] education/education-menu.pt-br.html
[sq] education/education-menu.sq.html
education/misc/edu-misc.html
[en] Education Miscellaneous Materials
[sq] Materiale të Ndryshme Mbi Arsimin
encyclopedia/encyclopedia.html
[en] The Free Encyclopedia Project
[pt-br] O Projeto da Enciclopédia Livre
fun/humor.html
[en] Laugh along with GNU
[ja] GNUと笑おう
[sq] Qeshni bashkë me GNU-në
gnu/gnu.html
[en] The GNU Operating System
[ja] GNUオペレーティング・システム
[pt-br] O Sistema Operacional GNU
[sq] Sistemi Operativ GNU
gnu/about-gnu.html
[en] About the GNU Operating System
[ja] GNUオペレーティング・システムについて
[pt-br] Sobre o Sistema Operacional do GNU
[sq] Rreth Sistemit Operativ GNU
gnu/byte-interview.html
[en] BYTE Interview with Richard Stallman
[ja] BYTEインタビュー、リチャード・ストールマンと
[sq] Intervistë e BYTE-it me Richard Stallman
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[ja] GNU プロジェクトの概要
[pt-br] Visão Geral do Sistema GNU
[sq] Përmbledhje e Sistemit GNU
gnu/gnu-linux-faq.html
[en] GNU/Linux FAQ by Richard Stallman
[ja] リチャード・ストールマンのGNU/Linux FAQ
[sq] FAQ për GNU/Linux nga Richard Stallman
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[ja] GNUについてまったく聞いたことのないGNUユーザ
[pt-br] Usuários do GNU que nunca ouviram falar do GNU
[sq] Përdorues GNU Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[ja] 最初の声明
[pt-br] Anúncio Inicial
[sq] Njoftimi Fillestar
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[ja] LinuxとGNUシステム
[pt-br] Linux e o Sistema GNU
[sq] Linux-i dhe Sistemi GNU
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[ja] GNU宣言
[pt-br] O Manifesto GNU
[sq] Manifesti i GNU-së
gnu/pronunciation.html
[en] How To Pronounce GNU
[ja] GNUの発音の仕方
[pt-br] Como pronunciar GNU
gnu/rms-lisp.html
[en] My Lisp Experiences and the Development of GNU Emacs
[ja] わたしのLispの経験とGNU Emacsの開発
[sq] Përvoja ime me Lisp dhe Krijimi i GNU Emacs
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[ja] GNUプロジェクト
[pt-br] O Projeto GNU
[sq] Projekti GNU
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[ja] 名前が何であろうか?
[pt-br] Que há num nome?
[sq] Ç’përmban Emri?
gnu/why-programs-should-be-shared.html
[en] Why Programs Should be Shared
[ja] なぜプログラムは共有されるべきなのか
gnu/yes-give-it-away.html
[en] Yes, Give It Away
[ja] そうです、渡してしまいましょう
graphics/graphics.html
[en] The GNU Art Gallery
[ja] GNUアートギャラリー
[sq] Galeria e Artit GNU
graphics/agnuhead.html
[en] A GNU Head
[ja] GNUの頭
[pt-br] A cabeça de um GNU
graphics/atypinggnu.html
[en] A Typing GNU Hacker
[ja] タイプしているGNUハッカー
graphics/dog.html
[en] Dog Cartoon
[pt-br] Imagem de Cachorro
graphics/license-logos.html
[en] GNU License Logos
[pt-br] Logos das Licenças GNU
graphics/philosophicalgnu.html
[en] A Philosophical GNU
[ja] 達観したGNU
help/help.html
[en] Helping the GNU Project and the Free Software Movement
[ja] GNUプロジェクトと自由ソフトウェア運動に協力する
[pt-br] Ajudando o Projeto GNU e o Movimento Software Livre
[sq] Si ta ndihmoni Projektin GNU dhe Lëvizjen për Software të Lirë Foundation:
help/help-hardware.html
[en] How you can help the GNU Project: Hardware
[ja] GNUプロジェクトをどのように支援できるか: ハードウェア
help/linking-gnu.html
[en] Linking to the GNU Project
[ja] GNUプロジェクトへのリンク
licenses/licenses.html
[en] Licenses
[ja] ライセンス
[pt-br] Licenças
[sq] Licenca
licenses/agpl-3.0.html
[en] GNU Affero General Public License
[ja] GNUアフェロ一般公衆ライセンス
licenses/autoconf-exception-3.0.html
[en] Autoconf Configure Script Exception
[ja] Autoconfのconfigureスクリプトの例外
licenses/bsd.html
[en] The BSD License Problem
[ja] BSDライセンスの問題
[pt-br] O Problema da Licença BSD
licenses/copyleft.html
[en] What is Copyleft?
[ja] コピーレフトって何?
[pt-br] O Que é Copyleft?
licenses/exceptions.html
[en] Exceptions to GNU Licenses
[ja] GNUライセンスに対する例外規程
licenses/fdl-1.3-faq.html
[en] GFDL v1.3 FAQ
[ja] GFDL v1.3のFAQ
licenses/fdl-1.3.html
[en] GNU Free Documentation License
[ja] GNU自由文書ライセンス
licenses/fdl-howto-opt.html
[en] How to Use the Optional Features of the GFDL
[ja] GFDLのオプション機能の使い方
licenses/fdl-howto.html
[en] Tips on Using the GNU Free Documentation License
[ja] GNU自由文書ライセンスを使う上でのヒント
licenses/gcc-exception-3.0.html
[en] GCC Runtime Library Exception 3.0
[ja] GCCランタイム・ライブラリ例外 (RLE) 3.0
licenses/gcc-exception-3.1-faq.html
[en] GCC Runtime Library Exception Rationale and FAQ
[ja] GCCランタイムライブラリ例外とFAQ
licenses/gcc-exception-3.1.html
[en] GCC Runtime Library Exception
[ja] GCCランタイム・ライブラリ例外 (RLE)
licenses/gpl-3.0.html
[en] GNU General Public License
[ja] GNU一般公衆ライセンス
[pt-br] Licença Pública Geral GNU
licenses/gpl-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about the GNU Licenses
[ja] GNUライセンスに関してよく聞かれる質問
licenses/gpl-howto.html
[en] How to use GNU licenses for your own software
[ja] あなた自身のソフトウェアにGNUライセンスを使う方法
[pt-br] Como usar as licenças GNU para seu próprio software
licenses/gpl-violation.html
[en] Violations of the GNU Licenses
[ja] GNUライセンスに対する違反
licenses/gplv3-the-program.html
[en] What does "the Program" mean in GPLv3?
[ja] 「プログラム」はGPLv3でなにを意味するか?
licenses/hessla.html
[en] The HESSLA's Problems
[ja] HESSLAの問題
licenses/identify-licenses-clearly.html
[en] For Clarity's Sake, Please Don't Say “Licensed under GNU GPL 2”!
[pt-br] Por motivo de clareza, por favor não diga “Licenciado sob GNU GPL2”!
licenses/javascript-labels-rationale.html
[en] JavaScript License Web Labels: Background and rationale
[ja] JavaScriptライセンス・ウェブ・ラベル: 背景と理論的根拠
licenses/javascript-labels.html
[en] JavaScript License Web Labels
[ja] JavaScriptのライセンス・ウェブ・ラベル
licenses/lgpl-3.0.html
[en] GNU Lesser General Public License
[ja] GNU劣等一般公衆ライセンス
licenses/lgpl-java.html
[en] The LGPL and Java
[ja] LGPLとJava
licenses/license-list.html
[en] Various Licenses and Comments about Them
[ja] さまざまなライセンスとそれらについての解説
licenses/license-recommendations.html
[en] How to choose a license for your own work
[ja] あなた自身の作品にライセンスを選択する方法
[pt-br] Como escolher uma licença para sua própria obra
licenses/quick-guide-gplv3.html
[en] A Quick Guide to GPLv3
[ja] GPLv3クイック・ガイド
[pt-br] Um guia rápido para a GPLv3
licenses/recommended-copylefts.html
[en] Recommended copyleft licenses
[ja] 推奨されるコピーレフトのライセンス
licenses/rms-why-gplv3.html
[en] Why Upgrade to GPLv3
[ja] GPLv3にアップグレードする理由
[pt-br] Por que Atualizar para GPLv3
licenses/translations.html
[en] Unofficial Translations
[ja] 非公式な翻訳
[pt-br] Traduções não oficiais
licenses/why-affero-gpl.html
[en] Why the Affero GPL
[ja] GNUアフェロGPLの理由
licenses/why-assign.html
[en] Why the FSF gets copyright assignments from contributors
[ja] なぜFSFは貢献者に著作権の譲渡をお願いしているのか
[pt-br] Por que a FSF recebe o copyright de seus colaboradores
licenses/why-gfdl.html
[en] Why publishers should use the GNU FDL
[ja] なぜ出版社はGNU FDLを使うべきなのか
licenses/why-not-lgpl.html
[en] Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library
[ja] あなたの次回のライブラリには劣等GPLを使うべきでない理由
licenses/old-licenses/old-licenses.html
[en] Old Licenses
[ja] 古いライセンス
licenses/old-licenses/fdl-1.1-translations.html
[en] Unofficial GNU FDL v1.1 Translations
[ja] GNU FDL v1.1の非公式翻訳
licenses/old-licenses/fdl-1.1.html
[en] GNU Free Documentation License, version 1.1
[ja] GNU自由文書ライセンス, バージョン1.1
licenses/old-licenses/fdl-1.2-translations.html
[en] Unofficial GNU FDL v1.2 Translations
[ja] GNU FDL v1.2の非公式翻訳
licenses/old-licenses/fdl-1.2.html
[en] GNU Free Documentation License 1.2
[ja] GNU自由文書ライセンス 1.2
licenses/old-licenses/gcc-exception-translations.html
[en] Unofficial GCC Runtime Library Exception Translations
[ja] GCCランタイム・ライブラリの例外の非公式翻訳
licenses/old-licenses/gpl-1.0.html
[en] GNU General Public License, version 1
[ja] GNU一般公衆ライセンス, バージョン1
licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about version 2 of the GNU GPL
[ja] GNU GPL v2.0に関してよく聞かれる質問
licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html
[en] Unofficial GNU GPL v2.0 Translations
[ja] 非公式なGNU GPL v2.0の翻訳
licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
[en] GNU General Public License, version 2
[ja] GNU一般公衆ライセンス, バージョン2
licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html
[en] GNU Library General Public License, version 2.0
[ja] GNUライブラリ一般公衆ライセンス, バージョン2
licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html
[en] Unofficial LGPL v2.1 Translations
[ja] 非公式なLGPL v2.1の翻訳
licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html
[en] GNU Lesser General Public License, version 2.1
[ja] GNU劣等一般公衆ライセンス, バージョン2.1
links/links.html
[en] Links to Other Free Software Sites
[ja] ほかの自由ソフトウェアサイトへのリンク
[pt-br] Links para outros sites de software livre
links/companies.html
[en] Companies that sell computers with GNU/Linux preinstalled
[sq] Kompani që shesin kompjutera me GNU/Linux të instaluar
manual/manual.html
[en] GNU Manuals Online
[ja] GNUマニュアル・オンライン
manual/blurbs.html
[en] GNU Package Blurbs
[ja] GNUパッケージ宣伝文
music/music.html
[en] GNU Music and Songs
[ja] GNU音楽と歌
music/free-software-song.html
[en] The Free Software Song
[pt-br] A Música do Software Livre
people/past-webmasters.html
[en] GNU's Webmasters Past and Present
[ja] GNUのウェブマスタ、過去と現在
people/webmeisters.html
[en] We are the GNU Webmasters!
[ja] わたしたちがGNUウェブマスタです!
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[ja] GNUプロジェクトの理念
[pt-br] Filosofia do Projeto GNU
[sq] Filozofia e Projektit GNU
philosophy/15-years-of-free-software.html
[en] 15 Years of Free Software
[ja] 自由ソフトウェアの15年
[sq] 15 Vjet Software të Lirë
philosophy/amazon-nat.html
[en] Amazon Letter from Nat
[sq] Letra për Amazon-ën nga Nat-i
philosophy/amazon-rms-tim.html
[en] Letter from RMS to Tim O'Reilly
[sq] Letër e RMS për Tim O'Reilly
philosophy/amazon.html
[en] (Formerly) Boycott Amazon!
[ja] (かつて) Amazonをボイコットしよう!
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[ja] インターネットにおける言論、報道、団結の自由
[pt-br] Liberdade de Expressão, Imprensa e Associação na Internet
[sq] Liria e Fjalës, Shtypit, dhe Shoqërimit në Internet
philosophy/bug-nobody-allowed-to-understand.html
[en] The Bug Nobody is Allowed to Understand
[pt-br] O erro que ninguém tem permissão para entender
philosophy/categories.html
[en] Categories of free and nonfree software
[ja] 自由および不自由なソフトウェアの分類
[pt-br] Categorias de softwares livres e não livres
philosophy/censoring-emacs.html
[en] Censoring My Software
[ja] 自分のソフトウェアを検閲する
philosophy/compromise.html
[en] Avoiding Ruinous Compromises
[ja] 破滅的な折衷案を避ける
[pt-br] Evitando Compromissos Ruinosos
philosophy/contradictory-support.html
[en] Beware of Contradictory “Support”
[pt-br] Cuidado com o “Suporte” Contraditório
philosophy/copyright-and-globalization.html
[en] Copyright and Globalization in the Age of Computer Networks
[pt-br] Copyright e Globalização na Era das Redes de Computadores
philosophy/devils-advocate.html
[en] Why the Devil's Advocate Doesn't Help Reach the Truth
[pt-br] Por que o advogado do diabo não ajuda a alcançar a verdade
philosophy/drdobbs-letter.html
[en] Letter to the Editor of Dr. Dobb's Journal
[pt-br] Carta ao Editor do Dr. Dobb's Journal
philosophy/enforcing-gpl.html
[en] Enforcing the GNU GPL
[pt-br] Fazendo Valer a GNU GPL
philosophy/essays-and-articles.html
[en] Essays and Articles
[ja] 小論と論説
[pt-br] Ensaios e Artigos
philosophy/fighting-software-patents.html
[en] Fighting Software Patents - Singly and Together
[pt-br] Combatendo Patentes de Software - Uma a uma e Todas Juntas
philosophy/fire.html
[en] Copyrighting fire!
[sq] Vënia e zjarrit nën të drejta kopjimi!
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[ja] 自由ソフトウェアが自由な文書を必要とする理由
[pt-br] Por Que Software Livre precisa de Documentação Livre
philosophy/free-open-overlap.html
[en] How Free Software and Open Source Relate as Categories of Programs
[ja] 自由ソフトウェアとオープンソースはプログラムのカテゴリとしてどう関係するか
philosophy/free-software-even-more-important.html
[en] Free Software Is Even More Important Now
[ja] 自由ソフトウェアはいまやさらに重要だ
[pt-br] Software Livre é Ainda Mais Importante Agora
[sq] Software-i i Lirë Tani Është Edhe Më i Rëndësishëm
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[ja] 自由ソフトウェアとは?
[pt-br] O que é o software livre?
[sq] Ç’është software-i i lirë?
philosophy/freedom-or-copyright-old.html
[en] Freedom—or Copyright? (Old Version)
[ja] 自由 — それとも著作権? (古いバージョン)
philosophy/freedom-or-power.html
[en] Freedom or Power?
[pt-br] Liberdade ou Poder?
[sq] Liri apo Pushtet?
philosophy/fs-motives.html
[en] Motives For Writing Free Software
[ja] 自由ソフトウェアを書く動機
[pt-br] Motivos para Escrever Software Livre
philosophy/fs-translations.html
[en] Translations of the term “free software”
[ja] “free software”という用語の各言語訳
[pt-br] Traduções do termo “free software”
[sq] Përkthime të termit “software i lirë”
philosophy/gif.html
[en] Why There Are No GIF Files on GNU Web Pages
[ja] GNUのウェブページにGIFファイルが一つも無い理由
philosophy/gnutella.html
[en] Regarding Gnutella
[ja] Gnutellaに関して
[pt-br] Considerações sobre o Gnutella
philosophy/government-free-software.html
[en] Measures Governments Can Use to Promote Free Software
[ja] 政府が自由ソフトウェアを奨励するために使える方策
philosophy/gpl-american-way.html
[en] The GNU GPL and the American Way
[pt-br] A GNU GPL e o Modo Americano de Viver
philosophy/hackathons.html
[en] Why hackathons should insist on free software
[pt-br] Por que os hackathons devem insistir em Software Livre
philosophy/hague.html
[en] Harm from the Hague
[pt-br] O Perigo de Haia
philosophy/javascript-trap.html
[en] The JavaScript Trap
[ja] JavaScriptの罠
[pt-br] A Armadilha do JavaScript
philosophy/keep-control-of-your-computing.html
[en] Keep control of your computing, so it doesn't control you!
[pt-br] Mantenha o controle de sua computação, senão ela vai controlar você!
philosophy/loyal-computers.html
[en] What Does It Mean for Your Computer to Be Loyal?
[sq] Ç’do të Thotë Që Kompjuteri Juaj të Jetë Besnik?
philosophy/no-word-attachments.html
[en] We Can Put an End to Word Attachments
[pt-br] Nós Podemos Pôr um Fim aos Anexos [de e-mail] do Word
philosophy/not-ipr.html
[en] Did You Say “Intellectual Property”? It's a Seductive Mirage
[ja] 「知的財産」ですって? それは魅惑的な蜃気楼です
[pt-br] Você Disse “Propriedade Intelectual”? É uma Miragem Sedutora
philosophy/open-source-misses-the-point.html
[en] Why Open Source misses the point of Free Software
[ja] なぜ、オープンソースは自由ソフトウェアの的を外すのか
[pt-br] Por que o Código Aberto não compartilha dos objetivos do Software Livre
[sq] Pse Burimi i Hapur Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë
philosophy/practical.html
[en] The advantages of free software
[pt-br] As Vantagens do Software Livre
philosophy/pragmatic.html
[en] Copyleft: Pragmatic Idealism
[ja] コピーレフト: 実際的な理想主義
[pt-br] Copyleft: Idealismo pragmático
philosophy/protecting.html
[en] Help Protect the Rights to Write Both Nonfree and Free Software
[ja] ソフトウェアを書く権利(自由/自由でないソフトウェア両方)を保護しよう
[pt-br] Ajude a Proteger o Direito de Escrever Tanto Software Livre Quanto Não Livre
philosophy/right-to-read.html
[en] The Right to Read
[ja] 読む権利
[pt-br] O Direito de Ler
philosophy/rms-patents.html
[en] Solutions to the Software Patent Problem
[ja] ソフトウェア特許問題の解決
philosophy/rtlinux-patent.html
[en] GPL-compliant version of RTLinux Open Patent License in Works
[pt-br] Está Sendo Trabalhada Uma Versão Compatível com a GNU GPL da Licença de Patente Aberta do RTLinux
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[ja] 自由ソフトウェアの販売
[pt-br] Vender Software Livre
philosophy/shouldbefree.html
[en] Why Software Should Be Free
[pt-br] Por que o Software Deveria Ser Livre
philosophy/software-literary-patents.html
[en] Software Patents and Literary Patents
[pt-br] Patentes de Software e Patentes Literárias
philosophy/speeches-and-interview.html
[en] Speeches and Interviews
[ja] 講演とインタビュー
philosophy/stallmans-law.html
[en] Stallman's Law
[pt-br] A Lei de Stallman
philosophy/surveillance-vs-democracy.html
[en] How Much Surveillance Can Democracy Withstand?
[ja] 民主主義はどれくらい監視に耐え得るか?
[pt-br] Qual o Nível de Vigilância Que a Democracia Pode Suportar?
[sq] Sa Mbikëqyrje Mund të Përballojë Demokracia?
philosophy/the-danger-of-ebooks.html
[en] The Danger of E-Books
[pt-br] O perigo dos e-books
philosophy/the-root-of-this-problem.html
[en] The Problem Is Software Controlled By Its Developer
[pt-br] O Problema é o Software Controlado pelo seu Desenvolvedor
philosophy/third-party-ideas.html
[en] Third Party Ideas
[ja] 第三者の考え
philosophy/ubuntu-spyware.html
[en] Ubuntu Spyware: What to Do?
[pt-br] Spyware do Ubuntu: O Que Fazer?
philosophy/ucita.html
[en] Why We Must Fight UCITA
[ja] わたしたちがUCITAと闘わねばならない理由
philosophy/university.html
[en] Releasing Free Software If You Work at a University
[pt-br] Lance Software Livre Caso Você Trabalhe em uma Universidade
philosophy/wassenaar.html
[en] The Wassenaar Arrangement
[ja] ワッセナー・アレンジメント
philosophy/whats-wrong-with-youtube.html
[en] What's Wrong with YouTube
[ja] YouTubeの何が間違いか
philosophy/when-free-software-isnt-practically-superior.html
[en] When Free Software Isn't (Practically) Superior
[ja] 自由ソフトウェアが(実際問題として)優れていないとき
philosophy/who-does-that-server-really-serve.html
[en] Who does that server really serve?
[ja] そのサーバはいったい誰にサーブするのか?
[pt-br] A Quem Aquele Servidor Realmente Serve?
[sq] Kujt i shërben në të vërtetë ai shërbyes?
philosophy/why-copyleft.html
[en] Why Copyleft?
[pt-br] Por que Copyleft?
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[ja] ソフトウェアに所有者がいてはならない理由
[pt-br] Por Que o Software Não Deve Ter Donos
philosophy/words-to-avoid.html
[en] Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing
[ja] 避けるべき言葉 (あるいは注意深く使う)、含みがあるかまぎらわしいので
[pt-br] Palavras para Evitar (ou Usar com Cuidado) Porque São Carregadas de Sentido ou Confusas
[sq] Fjalë Që Duhen Shmangur (ose Përdorur me Kujdes) Ngaqë Janë Me Spec ose Ngatërruese
philosophy/x.html
[en] The X Window System Trap
[ja] Xウィンドウ・システムの罠
press/press.html
[en] FSF and GNU Press Information
[pt-br] Informações para a Imprensa sobre a FSF e o GNU
[sq] Informacione për Shtypin mbi FSF-në dhe GNU-në
press/2001-07-09-DotGNU-Mono.html
[en] FSF Announces Support of Free Software Projects to Replace Components of Microsoft .NET
[pt-br] A FSF Anuncia O Suporte Para Projetos de Software Livre Que Substituem Componentes do .NET da Microsoft
press/2001-07-20-FSF-India.html
[en] Richard Stallman Inaugurates Free Software Foundation-India, First Affiliate in Asia of the Free Software Foundation
[pt-br] Richard Stallman Inaugura a Fundação para o Software Livre-Índia, A Primeira Organização na Ásia Afiliada com a FSF
press/2001-09-18-RTLinux.html
[en] FSF and FSMLabs come to agreement on a GPL-compliant version of RTLinux Open Patent License
[pt-br] A FSF e o FSMLabs Chegaram a Um Acordo Sobre Uma Versão Compatível com a GNU GPL da Licensa de Patente Aberta do RTLinux
press/2001-09-24-CPI.html
[en] Richard Stallman and Eben Moglen to Speak at GWU's Cyberspace Policy Institute's Free Software Conference
[pt-br] Richard Stallman e Eben Moglen Serão Palestrantes na Conferência de Software Livre do GWU's Cyberspace Policy Institute
press/2001-10-12-bayonne.html
[en] Free Software Foundation Announces 7th Major Release of GNU Bayonne
[pt-br] A Fundação para o Software Livre Anuncia a Sétima Versão Maior do GNU Bayonne
press/2001-10-22-Emacs.html
[en] FSF Announces Version 21 of the GNU Emacs Editing Environment
[pt-br] A FSF anuncia a versão 21 do GNU Emacs
press/2001-12-03-Takeda.html
[en] Richard Stallman Receives Prestigious 2001 Takeda Award
[pt-br] Richard Stallman Recebe o Prestigiado Prêmio Takeda de 2001
press/2002-03-19-Affero.html
[en] Free Software Foundation Announces Support of the Affero General Public License, the First Copyleft License for Web Services
[pt-br] A Fundação para o Software Livre anuncia apoio à Licença Pública Geral da Affero, a Primeira Licença Copyleft para Serviços Web (Web Services)
proprietary/proprietary.html
[en] Proprietary Software Is Often Malware
[ja] プロプライエタリなソフトウェアはしばしばマルウェアである
proprietary/malware-adobe.html
[en] Adobe's Software is Malware
[ja] Adobeのソフトウェアはマルウェアだ
proprietary/malware-amazon.html
[en] Amazon's Software Is Malware
[ja] キンドル(インチキンドル)のマルウェア
proprietary/malware-apple.html
[en] Apple's Operating Systems Are Malware
[ja] Appleのオペレーティング・システムはマルウェアだ
proprietary/malware-games.html
[en] Malware in Games
[ja] ゲームのマルウェア
proprietary/malware-microsoft.html
[en] Microsoft's Software is Malware
[ja] マイクロソフトのソフトウェアはマルウェアだ
proprietary/malware-mobiles.html
[en] Malware in Mobile Devices
[ja] モバイル・デバイスのマルウェア
proprietary/proprietary-back-doors.html
[en] Proprietary Back Doors
[ja] プロプライエタリなバックドア
proprietary/proprietary-censorship.html
[en] Proprietary Censorship
[ja] プロプライエタリな検閲
proprietary/proprietary-coverups.html
[en] Proprietary Coverups
[ja] プロプライエタリなもみ消し
proprietary/proprietary-deception.html
[en] Proprietary Deception
[ja] プロプライエタリの欺き
proprietary/proprietary-drm.html
[en] Proprietary DRM
[ja] プロプライエタリなDRM
proprietary/proprietary-insecurity.html
[en] Proprietary Insecurity
[ja] プロプライエタリの危険性
proprietary/proprietary-interference.html
[en] Proprietary Interference
[ja] プロプライエタリな干渉
proprietary/proprietary-jails.html
[en] Proprietary Jails
[ja] プロプライエタリな牢獄
proprietary/proprietary-sabotage.html
[en] Proprietary Sabotage
[ja] プロプライエタリな妨害行為
proprietary/proprietary-subscriptions.html
[en] Proprietary Subscriptions
[ja] プロプライエタリな購読
proprietary/proprietary-surveillance.html
[en] Proprietary Surveillance
[ja] プロプライエタリな監視
proprietary/proprietary-tethers.html
[en] Proprietary Tethers
[ja] プロプライエタリな繋ぎ止め
proprietary/proprietary-tyrants.html
[en] Proprietary Tyrants
[ja] プロプライエタリな暴君
server/server.html
[en] About GNU Servers
[ja] GNUサーバーについて
[sq] Rreth Shërbyesve GNU
server/irc-rules.html
[en] Rules and guidelines for the official GNU and FSF IRC channels
[ja] 公式GNUおよびFSFのIRCチャンネルのルールとガイドライン
[pt-br] Regras e diretrizes para os canais oficiais de IRC do GNU e da FSF
[sq] Rregulla dhe udhëzime për kanalet zyrtare IRC mbi GNU-në dhe FSF-në
server/mirror.html
[en] Using and running mirrors
[ja] ミラーサイトの利用と運営
[sq] Përdorim dhe xhirim pasqyrash
server/select-language.html
[en] Select language
[ja] 言語の選択
[pt-br] Selecionar o idioma
server/takeaction.html
[en] Take Action
[ja] 行動しよう
[sq] Hidhuni Në Veprim
server/tasks.html
[en] Tasks to do for www.gnu.org
[ja] www.gnu.org のタスク
[sq] Punë që duhen bërë për www.gnu.org
server/standards/README.editors.html
[en] Guidelines for Writing Web Pages at www.gnu.org
[pt-br] Diretrizes para Escrever Páginas Web no www.gnu.org
[sq] Udhëzime për Krijim Faqesh Web te www.gnu.org
server/standards/README.translations.html
[en] Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org
[ja] www.gnu.orgのウェブページを翻訳するガイド
[pt-br] Guia para a Tradução de Páginas Web no www.gnu.org
[sq] Udhërrëfyes Mbi Përkthimin e Faqeve Web te www.gnu.org
server/standards/webmaster-quiz.html
[en] Volunteer Webmaster Quiz
[ja] ボランティア・ウェブマスターのクイズ
[pt-br] Questionário de Voluntário a Webmaster
[sq] Provë për Vullnetar Webmaster
software/software.html
[en] GNU Software
[ja] GNUソフトウェア
[pt-br] Software GNU
[sq] Software GNU
software/devel.html
[en] GNU Development Resources
[sq] Burime GNU për Programim
software/gethelp.html
[en] Getting help with GNU software
[ja] GNUソフトウェアについて助けてもらう
[sq] Si të kihet ndihmë rreth software-it GNU
software/recent-releases.html
[en] Recent Software Releases
[pt-br] Lançamentos recentes de software
software/reliability.html
[en] Free Software is More Reliable!
[ja] 自由ソフトウェアはより信頼できる!
[pt-br] O Software Livre é mais confiável!
software/year2000.html
[en] GNU Software in the Year 2000
[pt-br] Software GNU no ano 2000
testimonials/testimonials.html
[en] GNU Testimonials
[pt-br] Testemunhos do GNU
testimonials/useful.html
[en] Free Software is Useful
[pt-br] O Software Livre é útil
thankgnus/thankgnus.html
[en] Thank GNUs
[ja] GNUより感謝を込めて
[sq] Falënderime nga GNU
thankgnus/2000supporters.html
[en] Thank GNUs, 2000
[pt-br] Patrocinadores de 2000

BACK TO TOP


 [FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.