English [en]

List of translations

Remove from selection

Afrikaans [af]   Dutch [nl]   Albanian [sq]  

Add to selection

Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bulgarian [bg]   Bengali [bn]   Bosnian [bs]   Catalan [ca]   Czech [cs]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Farsi (Persian) [fa]   Finnish [fi]   French [fr]   Galician [gl]   Hebrew [he]   Croatian [hr]   Hungarian [hu]   Indonesian [id]   Italian [it]   Japanese [ja]   Korean [ko]   Lithuanian [lt]   Macedonian [mk]   Malayalam [ml]   Norwegian (Bokmål) [nb]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Polish [pl]   Brazilian Portuguese [pt-br]   Romanian [ro]   Russian [ru]   Slovak [sk]   Slovenian [sl]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Turkish [tr]   Ukrainian [uk]   Uzbek [uz]   Chinese (Simplified) [zh-cn]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Translations

keepingup.html
[en] Keeping Up With GNU and the FSF
[nl] Laatste ontwikkelingen bij GNU en de FSF
[sq] GNU dhe FSF Në Vazhdimësi
accessibility/accessibility.html
[en] GNU Accessibility Statement
[sq] Deklaratë e GNU-së Mbi Përdorimin Nën Me Aftësi të Kufizuara
award/award.html
[en] Prior Years' Free Software Awards
[sq] Çmime Vjetore të Mëparshme të Software-it të Lirë
award/award-1998.html
[en] 1998 Free Software Award
[sq] Çmimet Software i Lirë për 1998
award/award-1999.html
[en] 1999 Free Software Award
[sq] Çmimi Software i Lirë për 1999-n
distros/distros.html
[en] GNU/Linux Distros
[nl] GNU/Linux-distributies
distros/common-distros.html
[en] Explaining Why We Don't Endorse Other Systems
[nl] Waarom we andere systemen niet aanbevelen
distros/free-distros.html
[en] Free GNU/Linux distributions
[nl] Vrije GNU/Linux-distributies
distros/free-non-gnu-distros.html
[en] Free Non-GNU Distributions
[nl] Vrije niet-GNU-distributies
distros/optionally-free-not-enough.html
[en] Optionally Free Is Not Enough
[nl] Optioneel vrij is niet genoeg
distros/screenshot.html
[en] Screenshot of a Free Distro
[nl] Schermafdruk van een vrije distributie
doc/doc.html
[en] Documentation of the GNU Project
[nl] Documentatie van het GNU-project
[sq] Dokumentim i Projektit GNU
education/education.html
[en] Free Software and Education
[nl] Vrije software en onderwijs
[sq] Software-i i Lirë dhe Arsimi
education/edu-cases-india-irimpanam.html
[en] Vocational Higher Secondary School Irimpanam
[nl] Hogere middelbare school voor beroepsonderwijs Irimpanam
education/edu-cases.html
[en] Case Studies
[nl] Praktijkvoorbeelden
[sq] Shembuj
education/edu-contents.html
[en] Free Software and Education - Table of Contents
[nl] Vrije software en onderwijs - Inhoudsopgave
education/edu-faq.html
[en] Frequently Asked Questions About Free Software and Education
[nl] Veelgestelde vragen over vrije software en onderwijs
education/edu-resources.html
[en] Free Learning Resources
[nl] Vrij onderwijsmateriaal
education/edu-schools.html
[en] Why Schools Should Exclusively Use Free Software
[nl] Waarom scholen uitsluitend vrije software zouden moeten gebruiken
[sq] Pse Shkollat Do të Duhej të Përdornin Vetëm Software të Lirë
education/edu-software-tuxpaint.html
[en] Tux Paint
[nl] Tux Paint
education/edu-software.html
[en] Educational Free Software
[nl] Vrije onderwijssoftware
education/edu-team.html
[en] The Education Team
[nl] Het onderwijsteam
education/edu-why.html
[en] Why Educational Institutions Should Use and Teach Free Software
[nl] Waarom onderwijsinstellingen Vrije Software zouden moeten gebruiken en onderwijzen
education/education-menu.html
[en] education/education-menu.html
[af] education/education-menu.af.html
[nl] education/education-menu.nl.html
[sq] education/education-menu.sq.html
education/misc/edu-misc.html
[en] Education Miscellaneous Materials
[sq] Materiale të Ndryshme Mbi Arsimin
fun/humor.html
[en] Laugh along with GNU
[sq] Qeshni bashkë me GNU-në
gnu/gnu.html
[en] The GNU Operating System
[nl] Het GNU-besturingssysteem
[sq] Sistemi Operativ GNU
gnu/about-gnu.html
[en] About the GNU Operating System
[nl] Over het GNU-besturingssysteem
[sq] Rreth Sistemit Operativ GNU
gnu/byte-interview.html
[en] BYTE Interview with Richard Stallman
[sq] Intervistë e BYTE-it me Richard Stallman
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[nl] Overzicht van het GNU-systeem
[sq] Përmbledhje e Sistemit GNU
gnu/gnu-linux-faq.html
[en] GNU/Linux FAQ by Richard Stallman
[nl] GNU/Linux veelgestelde vragen door Richard Stallman
[sq] FAQ për GNU/Linux nga Richard Stallman
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[nl] GNU-gebruikers die nog nooit van GNU gehoord hebben
[sq] Përdorues GNU Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[nl] Eerste Aankondiging
[sq] Njoftimi Fillestar
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[nl] Linux en het GNU-systeem
[sq] Linux-i dhe Sistemi GNU
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[nl] Het GNU-manifest
[sq] Manifesti i GNU-së
gnu/rms-lisp.html
[en] My Lisp Experiences and the Development of GNU Emacs
[sq] Përvoja ime me Lisp dhe Krijimi i GNU Emacs
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[nl] Het GNU-project
[sq] Projekti GNU
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[nl] Als het beestje maar een naam heeft
[sq] Ç’përmban Emri?
gnu/why-programs-should-be-shared.html
[en] Why Programs Should be Shared
[nl] Waarom programma's gedeeld zouden moeten worden
gnu/yes-give-it-away.html
[en] Yes, Give It Away
[nl] Ja, geef het weg
graphics/graphics.html
[en] The GNU Art Gallery
[sq] Galeria e Artit GNU
help/help.html
[en] Helping the GNU Project and the Free Software Movement
[nl] Hoe je het GNU-project en de vrijesoftwarebeweging kunt helpen
[sq] Si ta ndihmoni Projektin GNU dhe Lëvizjen për Software të Lirë Foundation:
help/linking-gnu.html
[en] Linking to the GNU Project
[nl] Verwijzen naar het GNU Project
licenses/licenses.html
[en] Licenses
[nl] Licenties
[sq] Licenca
licenses/agpl-3.0.html
[en] GNU Affero General Public License
[nl] GNU Affero General Public License
licenses/bsd.html
[en] The BSD License Problem
[nl] Het probleem met de BSD-licentie
licenses/copyleft.html
[en] What is Copyleft?
[nl] Wat is auteursplicht?
licenses/gpl-3.0.html
[en] GNU General Public License
[nl] GNU General Public License
licenses/lgpl-3.0.html
[en] GNU Lesser General Public License
[nl] GNU Lesser General Public License
licenses/why-not-lgpl.html
[en] Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library
[nl] Waarom je voor je volgende programmabibliotheek niet de Lesser GPL zou moeten gebruiken
links/links.html
[en] Links to Other Free Software Sites
[nl] Links naar andere websites over vrije software
links/companies.html
[en] Companies that sell computers with GNU/Linux preinstalled
[nl] Bedrijven die computers verkopen met GNU/Linux voorgeïnstalleerd
[sq] Kompani që shesin kompjutera me GNU/Linux të instaluar
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[nl] De filosofie van het GNU-project
[sq] Filozofia e Projektit GNU
philosophy/15-years-of-free-software.html
[en] 15 Years of Free Software
[nl] 15 Jaar Vrije Software
[sq] 15 Vjet Software të Lirë
philosophy/amazon-nat.html
[en] Amazon Letter from Nat
[sq] Letra për Amazon-ën nga Nat-i
philosophy/amazon-rms-tim.html
[en] Letter from RMS to Tim O'Reilly
[sq] Letër e RMS për Tim O'Reilly
philosophy/amazon.html
[en] (Formerly) Boycott Amazon!
[nl] (Voorheen) Boycot Amazon!
philosophy/apsl.html
[en] FSF's Opinion of the Apple Public Source License (APSL) 2.0
[nl] Wat de FSF vindt van de Apple Public Source License (APSL) 2.0
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[nl] Vrijheid van meningsuiting op het internet
[sq] Liria e Fjalës, Shtypit, dhe Shoqërimit në Internet
philosophy/boldrin-levine.html
[en] Review: Boldrin and Levine, “The case against intellectual property”
[nl] Recensie: Boldrin en Levine, “Argumenten tegen het gebruik van intellectueel eigendom”
philosophy/can-you-trust.html
[en] Can You Trust Your Computer?
[nl] Kun je je computer vertrouwen?
philosophy/categories.html
[en] Categories of free and nonfree software
[nl] Indeling van vrije en niet-vrije software
philosophy/censoring-emacs.html
[en] Censoring My Software
[nl] Mijn Eigen Software Censureren
philosophy/compromise.html
[en] Avoiding Ruinous Compromises
[nl] Schadelijke compromissen vermijden
philosophy/contradictory-support.html
[en] Beware of Contradictory “Support”
[nl] Pas op voor tegenstrijdige “ondersteuning”
philosophy/dat.html
[en] The Right Way to Tax DAT
[nl] De Juiste Belastingheffing op DAT
philosophy/ebooks.html
[en] E-Books: Freedom Or Copyright
[nl] E-boeken: vrijheid of auteursrecht
philosophy/enforcing-gpl.html
[en] Enforcing the GNU GPL
[nl] Het Handhaven van de GNU GPL
philosophy/essays-and-articles.html
[en] Essays and Articles
[nl] Verhandelingen en artikelen
philosophy/fighting-software-patents.html
[en] Fighting Software Patents - Singly and Together
[nl] Software Patenten Bestrijden - Individueel en Samen
philosophy/fire.html
[en] Copyrighting fire!
[sq] Vënia e zjarrit nën të drejta kopjimi!
philosophy/floss-and-foss.html
[en] FLOSS and FOSS
[nl] FLOSS en FOSS
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[nl] Waarom vrije software vrije handleidingen nodig heeft
philosophy/free-software-even-more-important.html
[en] Free Software Is Even More Important Now
[nl] Vrije software is juist tegenwoordig nog belangrijker
[sq] Software-i i Lirë Tani Është Edhe Më i Rëndësishëm
philosophy/free-software-intro.html
[en] Free Software Movement
[nl] De vrijesoftwarebeweging
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[af] Die Vrye Sagteware Definisie
[nl] Wat is vrije software?
[sq] Ç’është software-i i lirë?
philosophy/freedom-or-copyright-old.html
[en] Freedom—or Copyright? (Old Version)
[nl] Vrijheid of Auteursrecht? (Oude Versie)
philosophy/freedom-or-copyright.html
[en] Freedom—or Copyright?
[nl] Vrijheid—of auteursrecht?
philosophy/freedom-or-power.html
[en] Freedom or Power?
[nl] Vrijheid of Macht?
[sq] Liri apo Pushtet?
philosophy/fs-motives.html
[en] Motives For Writing Free Software
[nl] Beweegredenen voor het schrijven van vrije software
philosophy/fs-translations.html
[en] Translations of the term “free software”
[sq] Përkthime të termit “software i lirë”
philosophy/gates.html
[en] It's not the Gates, it's the bars
[nl] Het zijn niet de Gates, het zijn de barriëres
philosophy/gnutella.html
[en] Regarding Gnutella
[nl] Wat betreft Gnutella
philosophy/government-free-software.html
[en] Measures Governments Can Use to Promote Free Software
[nl] Maatregelen die overheden kunnen nemen om vrije software te stimuleren
philosophy/gpl-american-dream.html
[en] The GNU GPL and the American Dream
[nl] De GNU GPL en de Amerikaanse Droom
philosophy/gpl-american-way.html
[en] The GNU GPL and the American Way
[nl] De GNU GPL en de “American Way”
philosophy/guardian-article.html
[en] Opposing The European Software Patent Directive
[nl] Verzet tegen de Europese richtlijn inzake softwarepatenten
philosophy/hague.html
[en] Harm from the Hague
[nl] Hommeles in Den Haag
philosophy/imperfection-isnt-oppression.html
[en] Imperfection is not the same as oppression
[nl] Onvolledig is niet hetzelfde als onderdrukking
philosophy/ipjustice.html
[en] Reject IP Enforcement Directive
[nl] Wijs het voorstel voor strengere handhaving van intellectueel eigendom af
philosophy/java-trap.html
[en] Free but Shackled - The Java Trap
[nl] Vrij maar geketend - De Java-valstrik
philosophy/javascript-trap.html
[en] The JavaScript Trap
[nl] De JavaScript-valstrik
philosophy/komongistan.html
[en] The Curious History of Komongistan (Busting the term “intellectual property”)
[nl] De merkwaardige geschiedenis van Komongistan (die korte metten maakt met de term “intellectueel eigendom”)
philosophy/latest-articles.html
[en] Philosophy of the GNU Project — Latest Articles
[nl] Filosofie van het GNU-project — Nieuwste artikelen
philosophy/lessig-fsfs-intro.html
[en] Introduction to Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman
[nl] Inleiding Vrije Software, Vrije Maatschappij: Gebundelde artikelen van Richard M. Stallman
philosophy/linux-gnu-freedom.html
[en] Linux, GNU, and freedom
[nl] Linux, GNU en vrijheid
philosophy/loyal-computers.html
[en] What Does It Mean for Your Computer to Be Loyal?
[nl] Wat maakt jouw computer loyaal?
[sq] Ç’do të Thotë Që Kompjuteri Juaj të Jetë Besnik?
philosophy/microsoft-antitrust.html
[en] The Microsoft Antitrust Trial and Free Software
[nl] Het Microsoft Mededingingsproces en Vrije Software
philosophy/microsoft-new-monopoly.html
[en] Microsoft's New Monopoly
[nl] Het Nieuwe Monopolie van Microsoft
philosophy/microsoft-old.html
[en] Is Microsoft the Great Satan? (Old Version)
[nl] Is Microsoft de Duivel? (Oude Versie)
philosophy/microsoft-verdict.html
[en] On the Microsoft Verdict
[nl] Over de Veroordeling van Microsoft
philosophy/misinterpreting-copyright.html
[en] Misinterpreting Copyright—A Series of Errors
[nl] Verkeerde uitleg van auteursrecht—een serie fouten
philosophy/motif.html
[en] The Motif License
[nl] De Motif-licentie
philosophy/my_doom.html
[en] MyDoom and You
[nl] MyDoom en Jij
philosophy/netscape-npl.html
[en] On the Netscape Public License
[nl] Over de Netscape Public License
philosophy/network-services-arent-free-or-nonfree.html
[en] Network Services Aren't Free or Nonfree; They Raise Other Issues
[nl] Netwerkdiensten zijn niet vrij of niet-vrij; hier spelen andere problemen
philosophy/no-ip-ethos.html
[en] Don't Let ‘Intellectual Property’ Twist Your Ethos
[nl] Laat Je Niet Corrumperen Door ‘Intellectueel Eigendom’
philosophy/no-word-attachments.html
[en] We Can Put an End to Word Attachments
[nl] We kunnen een einde maken aan Word bijlagen
philosophy/not-ipr.html
[en] Did You Say “Intellectual Property”? It's a Seductive Mirage
[nl] Zei u “intellectueel eigendom”? Dat is een verleidelijke luchtspiegeling
philosophy/open-source-misses-the-point.html
[en] Why Open Source misses the point of Free Software
[nl] Waarom “open bron” de essentie van vrije software niet begrijpt
[sq] Pse Burimi i Hapur Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë
philosophy/opposing-drm.html
[en] Opposing Digital Rights Mismanagement
(Or Digital Restrictions Management, as we now call it)

[nl] Strijden Tegen 'Digital Rights Mismanagement'
philosophy/patent-reform-is-not-enough.html
[en] Patent Reform Is Not Enough
[nl] Patenthervorming is Niet Voldoende
philosophy/plan-nine.html
[en] The Problems of the (Earlier) Plan 9 License
[nl] De Problemen met de -Vroegere Versie van de- Plan 9 Licentie
philosophy/practical.html
[en] The advantages of free software
[nl] De voordelen van vrije software
philosophy/pragmatic.html
[en] Copyleft: Pragmatic Idealism
[nl] Auteursplicht: Pragmatisch Idealisme
philosophy/privacyaction.html
[en] Protect Postal Privacy
[nl] Bescherm Privépost
philosophy/protecting.html
[en] Help Protect the Rights to Write Both Nonfree and Free Software
[nl] Help te strijden voor het recht om zowel vrije als niet-vrije software te schrijven
philosophy/push-copyright-aside.html
[en] Science must push copyright aside
[nl] De wetenschap moet het auteursrecht terzijde schuiven
philosophy/reevaluating-copyright.html
[en] Reevaluating Copyright: The Public Must Prevail
[nl] Het auteursrecht opnieuw bekeken: voorrang aan de gemeenschap
philosophy/right-to-read.html
[en] The Right to Read
[nl] Het recht om te lezen
philosophy/savingeurope.html
[en] Saving Europe from Software Patents
[nl] Red Europa van Softwarepatenten
philosophy/second-sight.html
[en] Free Software and (e-)Government
[nl] Vrije Software en de (elektronische) overheid
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[nl] Het verkopen van vrije software
philosophy/shouldbefree.html
[en] Why Software Should Be Free
[nl] Waarom software vrij zou moeten zijn
philosophy/social-inertia.html
[en] Overcoming Social Inertia
[nl] Het overwinnen van sociale traagheid
philosophy/software-literary-patents.html
[en] Software Patents and Literary Patents
[nl] Software Patenten en Literaire Patenten
philosophy/speeches-and-interview.html
[en] Speeches and Interviews
[nl] Toespraken en interviews
philosophy/stallmans-law.html
[en] Stallman's Law
[nl] De wet van Stallman
philosophy/sun-in-night-time.html
[en] The Curious Incident of Sun in the Night-Time
[nl] Het Merwaardige Incident van Sun in de Nacht
philosophy/surveillance-vs-democracy.html
[en] How Much Surveillance Can Democracy Withstand?
[nl] Hoeveel controle kan onze democratie verdragen?
[sq] Sa Mbikëqyrje Mund të Përballojë Demokracia?
philosophy/technological-neutrality.html
[en] Technological Neutrality and Free Software
[nl] Technische neutraliteit en vrije software
philosophy/third-party-ideas.html
[en] Third Party Ideas
[nl] Ideeën van derden
philosophy/trivial-patent.html
[en] The Anatomy of a Trivial Patent
[nl] Een triviaal patent ontleed
philosophy/ucita.html
[en] Why We Must Fight UCITA
[nl] Waarom we ons moeten verzetten tegen UCITA
philosophy/udi.html
[en] The Free Software Movement and UDI
[nl] De Vrije Software Beweging en UDI
philosophy/university.html
[en] Releasing Free Software If You Work at a University
[nl] Vrije software uitbrengen wanneer je op een universiteit werkt
philosophy/using-gfdl.html
[en] Using GNU FDL
[nl] GNU FDL Gebruiken
philosophy/w3c-patent.html
[en] FSF's Position on W3 Consortium “Royalty-Free” Patent Policy
[nl] Het standpunt van de FSF over het beleid van “kosteloze” Patenten bij het W3 Consortium
philosophy/wassenaar.html
[en] The Wassenaar Arrangement
[nl] Het Akkoord van Wassenaar.
philosophy/when-free-software-isnt-practically-superior.html
[en] When Free Software Isn't (Practically) Superior
[nl] Vrije software is (praktisch gezien) niet altijd beter
philosophy/who-does-that-server-really-serve.html
[en] Who does that server really serve?
[nl] Wie dient die server eigenlijk echt?
[sq] Kujt i shërben në të vërtetë ai shërbyes?
philosophy/why-copyleft.html
[en] Why Copyleft?
[nl] Waarom Copyleft?
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[nl] Waarom Software Geen Bezit Mag Zijn
philosophy/words-to-avoid.html
[en] Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing
[sq] Fjalë Që Duhen Shmangur (ose Përdorur me Kujdes) Ngaqë Janë Me Spec ose Ngatërruese
philosophy/wsis.html
[en] World Summit on the Information Society
[nl] Wereldtop over de informatiemaatschappij
philosophy/x.html
[en] The X Window System Trap
[nl] De X Window's Valstrik
philosophy/sco/sco-gnu-linux.html
[en] SCO, GNU and Linux
[nl] SCO, GNU en Linux
press/press.html
[en] FSF and GNU Press Information
[sq] Informacione për Shtypin mbi FSF-në dhe GNU-në
proprietary/proprietary.html
[en] Proprietary Software Is Often Malware
[nl] Niet-vrije software is vaak malware
proprietary/malware-apple.html
[en] Apple's Operating Systems Are Malware
[nl] Apple's besturingssystemen zijn malware
server/server.html
[en] About GNU Servers
[sq] Rreth Shërbyesve GNU
server/irc-rules.html
[en] Rules and guidelines for the official GNU and FSF IRC channels
[sq] Rregulla dhe udhëzime për kanalet zyrtare IRC mbi GNU-në dhe FSF-në
server/mirror.html
[en] Using and running mirrors
[sq] Përdorim dhe xhirim pasqyrash
server/takeaction.html
[en] Take Action
[nl] Wat jij kunt doen
[sq] Hidhuni Në Veprim
server/tasks.html
[en] Tasks to do for www.gnu.org
[sq] Punë që duhen bërë për www.gnu.org
server/standards/README.editors.html
[en] Guidelines for Writing Web Pages at www.gnu.org
[sq] Udhëzime për Krijim Faqesh Web te www.gnu.org
server/standards/README.translations.html
[en] Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org
[sq] Udhërrëfyes Mbi Përkthimin e Faqeve Web te www.gnu.org
server/standards/webmaster-quiz.html
[en] Volunteer Webmaster Quiz
[sq] Provë për Vullnetar Webmaster
software/software.html
[en] GNU Software
[nl] GNU-software
[sq] Software GNU
software/devel.html
[en] GNU Development Resources
[sq] Burime GNU për Programim
software/free-software-for-education.html
[en] Free Software for Education
[nl] Vrije software voor het onderwijs
software/gethelp.html
[en] Getting help with GNU software
[sq] Si të kihet ndihmë rreth software-it GNU
testimonials/testimonials.html
[en] GNU Testimonials
[nl] GNU Getuigenissen
thankgnus/thankgnus.html
[en] Thank GNUs
[sq] Falënderime nga GNU

BACK TO TOP


 [FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation.