English [en]

List of translations

Remove from selection

Dutch [nl]   Albanian [sq]   Chinese (Simplified) [zh-cn]  

Add to selection

Afrikaans [af]   Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bulgarian [bg]   Bengali [bn]   Bosnian [bs]   Catalan [ca]   Czech [cs]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Farsi (Persian) [fa]   Finnish [fi]   French [fr]   Galician [gl]   Hebrew [he]   Croatian [hr]   Hungarian [hu]   Indonesian [id]   Italian [it]   Japanese [ja]   Korean [ko]   Lithuanian [lt]   Macedonian [mk]   Malayalam [ml]   Norwegian (Bokmål) [nb]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Polish [pl]   Brazilian Portuguese [pt-br]   Romanian [ro]   Russian [ru]   Slovak [sk]   Slovenian [sl]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Turkish [tr]   Ukrainian [uk]   Uzbek [uz]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Translations

keepingup.html
[en] Keeping Up With GNU and the FSF
[nl] Laatste ontwikkelingen bij GNU en de FSF
[sq] GNU dhe FSF Në Vazhdimësi
accessibility/accessibility.html
[en] GNU Accessibility Statement
[sq] Deklaratë e GNU-së Mbi Përdorimin Nën Me Aftësi të Kufizuara
award/award.html
[en] Prior Years' Free Software Awards
[sq] Çmime Vjetore të Mëparshme të Software-it të Lirë
award/award-1998.html
[en] 1998 Free Software Award
[sq] Çmimet Software i Lirë për 1998
award/award-1999.html
[en] 1999 Free Software Award
[sq] Çmimi Software i Lirë për 1999-n
copyleft/copyleft.html
[en] What is Copyleft?
[zh-cn] 什么是Copyleft?
distros/distros.html
[en] GNU/Linux Distros
[zh-cn] GNU/Linux 发行版
doc/doc.html
[en] Documentation of the GNU Project
[sq] Dokumentim i Projektit GNU
[zh-cn] GNU 工程的文档
doc/other-free-books.html
[en] Free Books from Other Publishers
[zh-cn] 非 GNU 出版的自由书籍
education/education.html
[en] Free Software and Education
[sq] Software-i i Lirë dhe Arsimi
education/edu-cases.html
[en] Case Studies
[sq] Shembuj
education/edu-schools.html
[en] Why Schools Should Exclusively Use Free Software
[nl] Waarom scholen uitsluitend vrije software zouden moeten gebruiken
[sq] Pse Shkollat Do të Duhej të Përdornin Vetëm Software të Lirë
education/misc/edu-misc.html
[en] Education Miscellaneous Materials
[sq] Materiale të Ndryshme Mbi Arsimin
fun/humor.html
[en] Laugh along with GNU
[sq] Qeshni bashkë me GNU-në
[zh-cn] GNU 提供的笑话
fun/jokes/echo-msg.html
[en] GNU Echo?
[zh-cn] GNU Echo ?
gnu/gnu.html
[en] The GNU Operating System
[nl] Het GNU Besturingssysteem
[sq] Sistemi Operativ GNU
gnu/about-gnu.html
[en] About the GNU Operating System
[sq] Rreth Sistemit Operativ GNU
gnu/byte-interview.html
[en] BYTE Interview with Richard Stallman
[sq] Intervistë e BYTE-it me Richard Stallman
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[nl] Overzicht van het GNU Systeem
[sq] Përmbledhje e Sistemit GNU
[zh-cn] GNU工程概述
gnu/gnu-linux-faq.html
[en] GNU/Linux FAQ by Richard Stallman
[nl] GNU/Linux Veelgestelde Vragen door Richard Stallman
[sq] FAQ për GNU/Linux nga Richard Stallman
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[nl] GNU Gebruikers Die Nog Nooit van GNU Gehoord Hebben
[sq] Përdorues GNU Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[nl] Eerste Aankondiging
[sq] Njoftimi Fillestar
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[nl] Linux en het GNU Systeem
[sq] Linux-i dhe Sistemi GNU
[zh-cn] Linux 和 GNU 工程
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[nl] Het GNU Manifest
[sq] Manifesti i GNU-së
gnu/rms-lisp.html
[en] My Lisp Experiences and the Development of GNU Emacs
[sq] Përvoja ime me Lisp dhe Krijimi i GNU Emacs
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[nl] Het GNU Project
[sq] Projekti GNU
[zh-cn] GNU 工程
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[nl] Als het beestje maar een naam heeft
[sq] Ç’përmban Emri?
graphics/graphics.html
[en] The GNU Art Gallery
[sq] Galeria e Artit GNU
graphics/agnuhead.html
[en] A GNU Head
[zh-cn] GNU 头像
graphics/philosophicalgnu.html
[en] A Philosophical GNU
[zh-cn] 哲学GNU
graphics/whatsgnu.html
[en] What's GNU
[zh-cn] 什么是 GNU
help/help.html
[en] Helping the GNU Project and the Free Software Movement
[nl] Hoe kun je het GNU Project en de Vrije Software Beweging helpen
[sq] Si ta ndihmoni Projektin GNU dhe Lëvizjen për Software të Lirë Foundation:
[zh-cn] 帮助 GNU 项目和自由软件运动
help/gethelp.html
[en] Getting help with GNU software
[sq] Si të kihet ndihmë rreth software-it GNU
[zh-cn] 如何得到GNU软件帮助
help/linking-gnu.html
[en] Linking to the GNU Project
[nl] Verwijzen naar het GNU Project
licenses/licenses.html
[en] Licenses
[nl] Licenties
[sq] Leje
[zh-cn] 许可证
licenses/fdl-howto-opt.html
[en] How to Use the Optional Features of the GFDL
[zh-cn] 如何使用 GFDL 所提供的可选设置(feature)
licenses/fdl-howto.html
[en] Tips on Using the GNU Free Documentation License
[zh-cn] 如何使用 GNU Free Documentation License 的其它小情报
licenses/gpl-violation.html
[en] Violations of the GNU Licenses
[zh-cn] 违反 GPL 、 LGPL 和 GFDL 〔条款时〕
licenses/why-gfdl.html
[en] Why publishers should use the GNU FDL
[zh-cn] 为什么您应该使用 GNU FDL (GNU 自由文档许可证)?
licenses/why-not-lgpl.html
[en] Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library
[nl] Waarom je voor je volgende bibliotheek niet de Lesser GPL zou moeten gebruiken
[zh-cn] 为什么不在你的下一个函数库中使用 Library GPL
links/links.html
[en] Links to Other Free Software Sites
[nl] Links naar Andere Vrije Software Websites
links/companies.html
[en] Companies that sell computers with GNU/Linux preinstalled
[sq] Kompani që shesin kompjutera me GNU/Linux të instaluar
music/free-software-song.html
[en] The Free Software Song
[zh-cn] 自由软件之歌
people/past-webmasters.html
[en] GNU's Webmasters Past and Present
[zh-cn] GNU 的网页管理者
people/webmeisters.html
[en] We are the GNU Webmasters!
[zh-cn] GNU 的网页管理者
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[nl] De Filosofie van het GNU project
[sq] Filozofia e Projektit GNU
[zh-cn] GNU 工程的哲学
philosophy/15-years-of-free-software.html
[en] 15 Years of Free Software
[nl] 15 Jaar Vrije Software
[sq] 15 Vjet Software të Lirë
philosophy/amazon-nat.html
[en] Amazon Letter from Nat
[sq] Letra për Amazon-ën nga Nat-i
philosophy/amazon-rms-tim.html
[en] Letter from RMS to Tim O'Reilly
[sq] Letër e RMS për Tim O'Reilly
philosophy/amazon.html
[en] (Formerly) Boycott Amazon!
[nl] (Voorheen) Boycot Amazon!
philosophy/apsl.html
[en] FSF's Opinion of the Apple Public Source License (APSL) 2.0
[nl] FSF's Mening over de Apple Public Source License (APSL) 2.0
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[nl] Vrijheid van Meningsuiting op het Internet
[sq] Liria e Fjalës, Shtypit, dhe Shoqërimit në Internet
philosophy/boldrin-levine.html
[en] Review: Boldrin and Levine, “The case against intellectual property”
[nl] Recensie: Boldrin en Levine, “Argumenten tegen het gebruik van intellectueel eigendom”
philosophy/bsd.html
[en] The BSD License Problem
[nl] Het Probleem met de BSD Licentie
philosophy/can-you-trust.html
[en] Can You Trust Your Computer?
[nl] Kun je je Computer Vertrouwen?
[zh-cn] 后记
philosophy/categories.html
[en] Categories of free and nonfree software
[nl] Indeling van vrije en niet-vrije Software
philosophy/censoring-emacs.html
[en] Censoring My Software
[nl] Mijn Eigen Software Censureren
philosophy/compromise.html
[en] Avoiding Ruinous Compromises
[zh-cn] 避免毁灭性的妥协
philosophy/dat.html
[en] The Right Way to Tax DAT
[nl] De Juiste Belastingheffing op DAT
[zh-cn] DAT 征税的正确方法
philosophy/drdobbs-letter.html
[en] Letter to the Editor of Dr. Dobb's Journal
[zh-cn] 给 Dr. Dobb's 期刊编辑的公开信
philosophy/ebooks.html
[en] E-Books: Freedom Or Copyright
[nl] E-Boeken: Vrijheid Of Auteursrecht
philosophy/enforcing-gpl.html
[en] Enforcing the GNU GPL
[nl] Het Handhaven van de GNU GPL
philosophy/essays-and-articles.html
[en] Essays and Articles
[nl] Verhandelingen en artikelen
philosophy/fighting-software-patents.html
[en] Fighting Software Patents - Singly and Together
[nl] Software Patenten Bestrijden - Individueel en Samen
philosophy/fire.html
[en] Copyrighting fire!
[sq] Vënia e zjarrit nën të drejta kopjimi!
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[nl] Waarom Vrije Software Vrije Handleidingen nodig heeft
[zh-cn] 为什么自由软件需要自由手册
philosophy/free-software-even-more-important.html
[en] Free Software Is Even More Important Now
[sq] Software-i i Lirë Tani Është Edhe Më i Rëndësishëm
philosophy/free-software-for-freedom.html
[en] Why “Free Software” is better than “Open Source”
[zh-cn] 自由软件,不只是开放源码
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[nl] Wat is vrije software?
[zh-cn] 自由软件的定义
philosophy/free-world.html
[en] Only the Free World Can Stand Up to Microsoft
[zh-cn] 只有自由的世界可以与微软抗衡
philosophy/freedom-or-copyright-old.html
[en] Freedom—or Copyright? (Old Version)
[nl] Vrijheid of Auteursrecht? (Oude Versie)
philosophy/freedom-or-power.html
[en] Freedom or Power?
[nl] Vrijheid of Macht?
philosophy/fs-translations.html
[en] Translations of the term “free software”
[zh-cn] ``free software'' 这个词的翻译
philosophy/gates.html
[en] It's not the Gates, it's the bars
[nl] Het zijn niet de Gates, het zijn de barriëres
philosophy/gnutella.html
[en] Regarding Gnutella
[nl] Wat betreft Gnutella
[zh-cn] 关于 Gnutella
philosophy/gpl-american-dream.html
[en] The GNU GPL and the American Dream
[nl] De GNU GPL en de Amerikaanse Droom
philosophy/gpl-american-way.html
[en] The GNU GPL and the American Way
[nl] De GNU GPL en de “American Way”
philosophy/guardian-article.html
[en] Opposing The European Software Patent Directive
[nl] Dit is oorlogsretoriek
philosophy/hague.html
[en] Harm from the Hague
[nl] Hommeles in Den Haag
philosophy/ipjustice.html
[en] Reject IP Enforcement Directive
[nl] Wijs het voorstel voor strengere handhaving van intellectueel eigendom af
philosophy/java-trap.html
[en] Free but Shackled - The Java Trap
[nl] Vrij maar Geketend - De Java Valstrik
philosophy/kragen-software.html
[en] People, places, things and ideas
[zh-cn] 人、土地、物品和思想
philosophy/lessig-fsfs-intro.html
[en] Introduction to Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman
[nl] Inleiding Vrije Software, Vrije Maatschappij: Gebundelde artikelen van Richard M. Stallman
[zh-cn] 《自 由软件,自由社会:理查德·马修·斯托曼选集》的引言
philosophy/linux-gnu-freedom.html
[en] Linux, GNU, and freedom
[nl] Linux, GNU en vrijheid
[zh-cn] Linux、GNU 和 自由
philosophy/loyal-computers.html
[en] What Does It Mean for Your Computer to Be Loyal?
[sq] Ç’do të Thotë Që Kompjuteri Juaj të Jetë Besnik?
philosophy/luispo-rms-interview.html
[en] Interview: Richard M. Stallman
[zh-cn] 访谈录:理查德 M 斯托曼
philosophy/microsoft-antitrust.html
[en] The Microsoft Antitrust Trial and Free Software
[nl] Het Microsoft Mededingingsproces en Vrije Software
philosophy/microsoft-new-monopoly.html
[en] Microsoft's New Monopoly
[nl] Het Nieuwe Monopolie van Microsoft
philosophy/microsoft-old.html
[en] Is Microsoft the Great Satan? (Old Version)
[nl] Is Microsoft de Duivel? (Oude Versie)
philosophy/microsoft-verdict.html
[en] On the Microsoft Verdict
[nl] Over de Veroordeling van Microsoft
philosophy/misinterpreting-copyright.html
[en] Misinterpreting Copyright—A Series of Errors
[nl] Verkeerd Uitleg van Auteursrecht—Een Serie Fouten
[zh-cn] 对版权的误解—一系列的错误
philosophy/motif.html
[en] The Motif License
[nl] De Motif Licentie
philosophy/my_doom.html
[en] MyDoom and You
[nl] MyDoom en Jij
philosophy/netscape-npl.html
[en] On the Netscape Public License
[nl] Over de Netscape Public License
philosophy/no-ip-ethos.html
[en] Don't Let ‘Intellectual Property’ Twist Your Ethos
[nl] Laat Je Niet Corrumperen Door ‘Intellectueel Eigendom’
philosophy/no-word-attachments.html
[en] We Can Put an End to Word Attachments
[nl] We kunnen een einde maken aan Word bijlagen
philosophy/not-ipr.html
[en] Did You Say “Intellectual Property”? It's a Seductive Mirage
[nl] Zei U: “Intellectueel Eigendom”? Dat Is Een Verleidelijke Luchtspiegeling
[zh-cn] 还在用“知识产权”这词吗?它只是看上去很美
philosophy/open-source-misses-the-point.html
[en] Why Open Source misses the point of Free Software
[nl] Waarom “Open Bron” de essentie van Vrije Software niet begrijpt.
[sq] Pse Burimi i Hapur Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë
[zh-cn] 开源究竟差哪了
philosophy/opposing-drm.html
[en] Opposing Digital Rights Mismanagement
[nl] Strijden Tegen 'Digital Rights Mismanagement'
philosophy/patent-reform-is-not-enough.html
[en] Patent Reform Is Not Enough
[nl] Patenthervorming is Niet Voldoende
philosophy/plan-nine.html
[en] The Problems of the (Earlier) Plan 9 License
[nl] De Problemen met de -Vroegere Versie van de- Plan 9 Licentie
philosophy/practical.html
[en] The advantages of free software
[zh-cn] 自由软件的好处
philosophy/pragmatic.html
[en] Copyleft: Pragmatic Idealism
[nl] Auteursplicht: Pragmatisch Idealisme
philosophy/privacyaction.html
[en] Protect Postal Privacy
[nl] Bescherm Privépost
philosophy/protecting.html
[en] Help Protect the Rights to Write Both Nonfree and Free Software
[nl] Help te Vechten voor je Recht om zowel Vrije als Niet-vrije Software te Schrijven.
[zh-cn] 帮助保护编写自由和非自由软件的权力
philosophy/push-copyright-aside.html
[en] Science must push copyright aside
[nl] De Wetenschap Moet Het Auteursrecht Terzijde Schuiven
[zh-cn] 科学必须摒弃版权
philosophy/reevaluating-copyright.html
[en] Reevaluating Copyright: The Public Must Prevail
[nl] Het Auteursrecht Opnieuw Bekeken: Voorrang aan de Gemeenschap
philosophy/right-to-read.html
[en] The Right to Read
[nl] Het Recht om te Lezen
philosophy/savingeurope.html
[en] Saving Europe from Software Patents
[nl] Red Europa van Softwarepatenten
philosophy/second-sight.html
[en] Free Software and (e-)Government
[nl] Vrije Software en de (elektronische) Overheid
philosophy/self-interest.html
[en] Self-Interest
[zh-cn] 利己主义
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[nl] Verkopen van Vrije Software
[zh-cn] 贩售自由软件
philosophy/shouldbefree.html
[en] Why Software Should Be Free
[nl] Waarom Software Vrij Zou Moeten Zijn
[zh-cn] 软件为什么应该是自由的
philosophy/software-literary-patents.html
[en] Software Patents and Literary Patents
[nl] Software Patenten en Literaire Patenten
philosophy/speeches-and-interview.html
[en] Speeches and Interviews (in reverse chronological order)
[nl] Toespraken en Interviews (in omgekeerd-chronologische volgorde)
philosophy/sun-in-night-time.html
[en] The Curious Incident of Sun in the Night-Time
[nl] Het Merwaardige Incident van Sun in de Nacht
philosophy/surveillance-vs-democracy.html
[en] How Much Surveillance Can Democracy Withstand?
[sq] Sa Përgjim Mund të Përballojë Demokracia?
philosophy/third-party-ideas.html
[en] Third Party Ideas
[nl] Ideeën van derden
philosophy/trivial-patent.html
[en] The Anatomy of a Trivial Patent
[nl] Een Triviaal Patent Ontleedt
philosophy/ucita.html
[en] Why We Must Fight UCITA
[nl] Waarom We Ons Moeten Verzetten Tegen UCITA
[zh-cn] 我们为什么必须反对 UCITA
philosophy/udi.html
[en] The Free Software Movement and UDI
[nl] De Vrije Software Beweging en UDI
philosophy/university.html
[en] Releasing Free Software If You Work at a University
[nl] Vrije software uitbrengen wanneer je op een universiteit werkt
philosophy/using-gfdl.html
[en] Using GNU FDL
[nl] GNU FDL Gebruiken
[zh-cn] 其它相关文件
philosophy/w3c-patent.html
[en] FSF's Position on W3 Consortium “Royalty-Free” Patent Policy
[nl] Het standpunt van de FSF over het beleid van “kosteloze” Patenten bij het W3 Consortium
philosophy/wassenaar.html
[en] The Wassenaar Arrangement
[nl] Het Akkoord van Wassenaar.
philosophy/why-copyleft.html
[en] Why Copyleft?
[nl] Waarom Copyleft?
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[nl] Waarom Software Geen Bezit Mag Zijn
philosophy/wsis-2003.html
[en] Speech at WSIS, 16 July 2003
[zh-cn] 二零零三年七月十六日在 WSIS 的演讲
philosophy/wsis.html
[en] World Summit on the Information Society
[nl] Wereldtop over de informatiemaatschappij
philosophy/x.html
[en] The X Window System Trap
[nl] De X Window's Valstrik
philosophy/sco/sco-gnu-linux.html
[en] SCO, GNU and Linux
[nl] SCO, GNU en Linux
press/press.html
[en] FSF and GNU Press Information
[sq] Informacione për Shtypin mbi FSF-në dhe GNU-në
server/server.html
[en] About GNU Servers
[sq] Rreth Shërbyesve GNU
server/irc-rules.html
[en] Rules and guidelines for the official GNU and FSF IRC channels
[sq] Rregulla dhe udhëzime për kanalet zyrtare IRC mbi GNU-në dhe FSF-në
server/mirror.html
[en] Using and running mirrors
[sq] Përdorim dhe xhirim pasqyrash
server/takeaction.html
[en] Take Action
[nl] Wat Jij Kunt Doen
[sq] Hidhuni Në Veprim
server/tasks.html
[en] Tasks to do for www.gnu.org
[sq] Punë që duhen bërë për www.gnu.org
server/standards/webmaster-quiz.html
[en] Volunteer Webmaster Quiz
[sq] Provë për Vullnetar Webmaster
software/software.html
[en] GNU Software
[nl] GNU Software
[sq] Software GNU
[zh-cn] 下载 GNU 软件
software/devel.html
[en] GNU Development Resources
[sq] Burime GNU për Programim
[zh-cn] GNU开发资源
software/reliability.html
[en] Free Software is More Reliable!
[zh-cn] 自由软件值得您的信赖!
testimonials/testimonials.html
[en] GNU Testimonials
[nl] GNU Getuigenissen
[zh-cn] GNU 证明书
thankgnus/thankgnus.html
[en] Thank GNUs
[sq] Falënderime nga GNU
[zh-cn] GNU 致谢 - GNU 工程 - 自由软件基金会(FSF)

 [FSF logo] “Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

back to top