English [en]

List of translations

Remove from selection

Albanian [sq]   Turkish [tr]   Ukrainian [uk]  

Add to selection

Afrikaans [af]   Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bulgarian [bg]   Bengali [bn]   Bosnian [bs]   Catalan [ca]   Czech [cs]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Farsi (Persian) [fa]   Finnish [fi]   French [fr]   Galician [gl]   Hebrew [he]   Croatian [hr]   Hungarian [hu]   Indonesian [id]   Italian [it]   Japanese [ja]   Korean [ko]   Lithuanian [lt]   Macedonian [mk]   Malayalam [ml]   Norwegian (Bokmål) [nb]   Dutch [nl]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Polish [pl]   Brazilian Portuguese [pt-br]   Romanian [ro]   Russian [ru]   Slovak [sk]   Slovenian [sl]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Uzbek [uz]   Chinese (Simplified) [zh-cn]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Translations

keepingup.html
[en] Keeping Up With GNU and the FSF
[sq] GNU dhe FSF Në Vazhdimësi
[uk] Слідкуйте за GNU і ФВПЗ
accessibility/accessibility.html
[en] GNU Accessibility Statement
[sq] Deklaratë e GNU-së Mbi Përdorimin Nën Me Aftësi të Kufizuara
award/award.html
[en] Prior Years' Free Software Awards
[sq] Çmime Vjetore të Mëparshme të Software-it të Lirë
award/award-1998.html
[en] 1998 Free Software Award
[sq] Çmimet Software i Lirë për 1998
award/award-1999.html
[en] 1999 Free Software Award
[sq] Çmimi Software i Lirë për 1999-n
copyleft/copyleft.html
[en] What is Copyleft?
[tr] Copyleft Nedir?
[uk] Що таке копілефт?
distros/distros.html
[en] GNU/Linux Distros
[uk] Дистрибутиви GNU/Linux
distros/common-distros.html
[en] Explaining Why We Don't Endorse Other Systems
[uk] Пояснення, чому нами не схвалені інші системи
distros/free-distros.html
[en] Free GNU/Linux distributions
[uk] Вільні дистрибутиви GNU/Linux
distros/free-non-gnu-distros.html
[en] Free Non-GNU Distributions
[uk] Вільні дистрибутиви, відмінні від GNU
distros/free-system-distribution-guidelines.html
[en] Free System Distribution Guidelines (GNU FSDG)
[uk] Рекомендації для дистрибутивів вільних систем (GNU FSDG)
distros/optionally-free-not-enough.html
[en] Optionally Free Is Not Enough
[uk] Необов'язкова свобода не достатня
distros/screenshot.html
[en] Screenshot of a Free Distro
[uk] Знімок екрану вільного дистрибутива
doc/doc.html
[en] Documentation of the GNU Project
[sq] Dokumentim i Projektit GNU
education/education.html
[en] Free Software and Education
[sq] Software-i i Lirë dhe Arsimi
[uk] Вільні програми і освіта
education/edu-cases-argentina-ecen.html
[en] Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)
[uk] Християнська євангельська школа Неукена (ECEN)
education/edu-cases-argentina.html
[en] Case Studies in Argentina
[uk] Приклади у Аргентині
education/edu-cases-india-ambedkar.html
[en] Ambedkar Community Computing Center (AC3)
[uk] Амбедкарський громадський обчислювальний центр (AC3)
education/edu-cases-india-irimpanam.html
[en] Vocational Higher Secondary School Irimpanam
[uk] Ірімпанамська річна вища середня школа
education/edu-cases-india.html
[en] Case Studies in India
[uk] Приклади у Індії
education/edu-cases.html
[en] Case Studies
[sq] Shembuj
[uk] Аналіз випадків
education/edu-contents.html
[en] Free Software and Education - Table of Contents
[uk] Вільні програми і освіта - Зміст
education/edu-faq.html
[en] Frequently Asked Questions About Free Software and Education
[uk] Питання та відповіді про вільні програми у освіті
education/edu-projects.html
[en] Other Education Groups and Projects
[uk] Інші освітні групи і проекти
education/edu-schools.html
[en] Why Schools Should Exclusively Use Free Software
[sq] Pse Shkollat Do të Duhej të Përdornin Vetëm Software të Lirë
[uk] Вільні програми в навчальних закладах
education/edu-software-gcompris.html
[en] GCompris
[uk] GCompris
education/edu-software-tuxpaint.html
[en] Tux Paint
[uk] Tux Paint
education/edu-software.html
[en] Educational Free Software
[uk] Вільні освітні програми
education/edu-team.html
[en] The Education Team
[uk] Група освіти
education/edu-why.html
[en] Why Educational Institutions Should Use and Teach Free Software
[uk] Чому освітнім установам слід застосовувати і викладати вільні програми
education/misc/edu-misc.html
[en] Education Miscellaneous Materials
[sq] Materiale të Ndryshme Mbi Arsimin
events/rms-nyu-2001-transcript.html
[en] Free Software: Freedom and Cooperation
[tr] Özgür Yazılım: Özgürlük ve İşbirliği
fun/humor.html
[en] Laugh along with GNU
[sq] Qeshni bashkë me GNU-në
fun/jokes/any-key.html
[en] Where is any-key???
[uk] Де будь-яка кнопка???
fun/jokes/fsf-in-german.html
[en] FSF in German
[uk] ФВПЗ німецькою
gnu/gnu.html
[en] The GNU Operating System
[sq] Sistemi Operativ GNU
[uk] Операційна система GNU
gnu/about-gnu.html
[en] About the GNU Operating System
[sq] Rreth Sistemit Operativ GNU
[uk] Про операційну систему GNU
gnu/byte-interview.html
[en] BYTE Interview with Richard Stallman
[sq] Intervistë e BYTE-it me Richard Stallman
[uk] Інтерв'ю з Річардом Столменом у BYTE
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[sq] Përmbledhje e Sistemit GNU
[uk] Огляд системи GNU
gnu/gnu-linux-faq.html
[en] GNU/Linux FAQ by Richard Stallman
[sq] FAQ për GNU/Linux nga Richard Stallman
[tr] GNU/Linux SSS, yazar Richard Stallman
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[sq] Përdorues GNU Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në
[tr] GNU'yu hiç duymamış olan GNU kullanıcıları
[uk] Користувачі GNU, які ніколи не чули про GNU
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[sq] Njoftimi Fillestar
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[sq] Linux-i dhe Sistemi GNU
[uk] Linux і система GNU
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[sq] Manifesti i GNU-së
[tr] GNU Bildirgesi
gnu/pronunciation.html
[en] How To Pronounce GNU
[uk] Як вимовляти “GNU”
gnu/rms-lisp.html
[en] My Lisp Experiences and the Development of GNU Emacs
[sq] Përvoja ime me Lisp dhe Krijimi i GNU Emacs
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[sq] Projekti GNU
[tr] GNU Projesi
[uk] Проект GNU
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[sq] Ç’përmban Emri?
[tr] İsim Dediğin Nedir Ki?
graphics/graphics.html
[en] The GNU Art Gallery
[sq] Galeria e Artit GNU
help/help.html
[en] Helping the GNU Project and the Free Software Movement
[sq] Si ta ndihmoni Projektin GNU dhe Lëvizjen për Software të Lirë Foundation:
help/gethelp.html
[en] Getting help with GNU software
[sq] Si të kihet ndihmë rreth software-it GNU
licenses/licenses.html
[en] Licenses
[sq] Leje
licenses/agpl-3.0.html
[en] GNU Affero General Public License
[uk] Загальна громадська ліцензія GNU Афферо
licenses/autoconf-exception-3.0.html
[en] Autoconf Configure Script Exception
[uk] Виняток для сконфігурованих сценаріїв Autoconf
licenses/exceptions.html
[en] Exceptions to GNU Licenses
[uk] Винятки з ліцензій GNU
licenses/fdl-1.3.html
[en] GNU Free Documentation License
[uk] Ліцензія вільної документації GNU
licenses/fdl-howto-opt.html
[en] How to Use the Optional Features of the GFDL
[uk] Як застосовувати додаткові можливості GNU FDL
licenses/fdl-howto.html
[en] Tips on Using the GNU Free Documentation License
[uk] Замітки по застосуванню Ліцензії вільної документації GNU
licenses/gcc-exception-3.0.html
[en] GCC Runtime Library Exception 3.0
[uk] Виняток бібліотеки часу виконання GCC 3.0
licenses/gcc-exception-3.1.html
[en] GCC Runtime Library Exception
[uk] Виняток для бібліотек часу виконання GCC
licenses/gpl-3.0.html
[en] GNU General Public License
[uk] Загальна громадська ліцензія GNU
licenses/hessla.html
[en] The HESSLA's Problems
[uk] Проблеми HESSLA
licenses/lgpl-3.0.html
[en] GNU Lesser General Public License
[uk] Менша загальна громадська ліцензія GNU
licenses/recommended-copylefts.html
[en] Recommended copyleft licenses
[uk] Рекомендовані ліцензії з копілефтом
licenses/why-assign.html
[en] Why the FSF gets copyright assignments from contributors
[uk] Чому ФВПЗ збирає авторські права розробників
licenses/why-gfdl.html
[en] Why publishers should use the GNU FDL
[uk] Чому видавцям слід користуватися GNU FDL
licenses/old-licenses/old-licenses.html
[en] Old Licenses
[uk] Старі ліцензії
licenses/old-licenses/fdl-1.1.html
[en] GNU Free Documentation License, version 1.1
[uk] Ліцензія вільної документації GNU (FDL) версія 1.1
licenses/old-licenses/fdl-1.2.html
[en] GNU Free Documentation License 1.2
[uk] Ліцензія вільної документації GNU 1.2
licenses/old-licenses/gpl-1.0.html
[en] GNU General Public License, version 1
[uk] Загальна громадська ліцензія GNU, версія 1
licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
[en] GNU General Public License, version 2
[uk] Загальна громадська ліцензія GNU, версія 2
licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html
[en] GNU Library General Public License, version 2.0
[uk] Бібліотечна загальна громадська ліцензія GNU, версія 2.0
licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html
[en] GNU Lesser General Public License, version 2.1
[uk] Менша загальна громадська ліцензія GNU, версія 2.1
links/companies.html
[en] Companies that sell computers with GNU/Linux preinstalled
[sq] Kompani që shesin kompjutera me GNU/Linux të instaluar
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[sq] Filozofia e Projektit GNU
philosophy/15-years-of-free-software.html
[en] 15 Years of Free Software
[sq] 15 Vjet Software të Lirë
[tr] Özgür Yazılımla 15 Yıl
philosophy/amazon-nat.html
[en] Amazon Letter from Nat
[sq] Letra për Amazon-ën nga Nat-i
[uk] Лист від Ната про Амазон
philosophy/amazon-rms-tim.html
[en] Letter from RMS to Tim O'Reilly
[sq] Letër e RMS për Tim O'Reilly
philosophy/amazon.html
[en] (Formerly) Boycott Amazon!
[uk] (Минуле) Бойкот Амазону!
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[sq] Liria e Fjalës, Shtypit, dhe Shoqërimit në Internet
[uk] Свобода слова, друку і асоціацій в Інтернеті
philosophy/bug-nobody-allowed-to-understand.html
[en] The Bug Nobody is Allowed to Understand
[uk] Помилка, в якій нікому не дозволено розібратися
philosophy/can-you-trust.html
[en] Can You Trust Your Computer?
[tr] Bilgisayarınıza Güvenebilir misiniz?
philosophy/categories.html
[en] Categories of free and nonfree software
[tr] Özgür ve Özgür-Olmayan Yazılım Kategorileri
philosophy/compromise.html
[en] Avoiding Ruinous Compromises
[uk] Уникання руйнівних компромісів
philosophy/copyright-and-globalization.html
[en] Copyright and Globalization in the Age of Computer Networks
[tr] Bilgisayar Ağları Çağında Telif Hakları ve Küreselleşme
philosophy/drdobbs-letter.html
[en] Letter to the Editor of Dr. Dobb's Journal
[tr] Dr. Dobb'un Gazetesi editörüne mektup
philosophy/fire.html
[en] Copyrighting fire!
[sq] Vënia e zjarrit nën të drejta kopjimi!
[uk] Право на вогонь!
philosophy/floss-and-foss.html
[en] FLOSS and FOSS
[uk] FLOSS та FOSS
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[tr] Özgür Yazılım ve Özgür Kılavuzlar
[uk] Чому вільним програмам потрібна вільна документація
philosophy/free-open-overlap.html
[en] How Free Software and Open Source Relate as Categories of Programs
[uk] Співвідношення вільних програм і відкритого вихідного тексту
philosophy/free-software-even-more-important.html
[en] Free Software Is Even More Important Now
[sq] Software-i i Lirë Tani Është Edhe Më i Rëndësishëm
[uk] Вільне програмне забезпечення ще важливішим зараз
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[tr] Özgür Yazılım Tanımı
[uk] Що таке вільна програма?
philosophy/gnutella.html
[en] Regarding Gnutella
[uk] Стосовно Gnutella
philosophy/ipjustice.html
[en] Reject IP Enforcement Directive
[uk] Відкинути директиву про охорону ІВ
philosophy/javascript-trap.html
[en] The JavaScript Trap
[uk] Пастка JavaScript
philosophy/lessig-fsfs-intro.html
[en] Introduction to Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman
[tr] Özgür Yazılım, Özgür Toplum: Richard M. Stallman'ın Seçilmiş Yazıları'na Giriş
philosophy/loyal-computers.html
[en] What Does It Mean for Your Computer to Be Loyal?
[sq] Ç’do të Thotë Që Kompjuteri Juaj të Jetë Besnik?
philosophy/misinterpreting-copyright.html
[en] Misinterpreting Copyright—A Series of Errors
[tr] Telif Hakkının Yanlış Yorumlanması - Seri Hatalar
philosophy/not-ipr.html
[en] Did You Say “Intellectual Property”? It's a Seductive Mirage
[uk] Ви сказали “інтелектуальна власність”? Спокусливий міраж!
philosophy/open-source-misses-the-point.html
[en] Why Open Source misses the point of Free Software
[sq] Pse Burimi i Hapur Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë
[tr] Neden Açık Kaynak Özgür Yazılımın Noktasını Kaçırıyor
[uk] Чому відкритий вихідний код не передає поняття вільна програма
philosophy/pragmatic.html
[en] Copyleft: Pragmatic Idealism
[tr] Copyleft: Faydacı İdealizm
[uk] Копілефт: прагматична принциповість
philosophy/push-copyright-aside.html
[en] Science must push copyright aside
[tr] Bilim, Telif Hakkını Bir Kenara İtmelidir
philosophy/right-to-read.html
[en] The Right to Read
[tr] Okuma Hakkı
[uk] Право прочитати
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[tr] Özgür Yazılımın Satılması
[uk] Продаж вільних програм
philosophy/shouldbefree.html
[en] Why Software Should Be Free
[tr] Yazılım Niçin Özgür Olmalıdır
philosophy/stallmans-law.html
[en] Stallman's Law
[uk] Закон Столмена
philosophy/surveillance-vs-democracy.html
[en] How Much Surveillance Can Democracy Withstand?
[sq] Sa Përgjim Mund të Përballojë Demokracia?
[uk] Скільки стежень може витримати демократія?
philosophy/university.html
[en] Releasing Free Software If You Work at a University
[tr] Üniversitede Çalışmanız Durumunda Özgür Yazılımın Yayınlanması
philosophy/uruguay.html
[en] Lesson from Uruguay
[uk] Урок з Уругваю
philosophy/who-does-that-server-really-serve.html
[en] Who does that server really serve?
[uk] Кого насправді обслуговує сервер?
philosophy/why-copyleft.html
[en] Why Copyleft?
[tr] Neden Copyleft?
[uk] Навіщо копілефт?
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[tr] Yazılımın Neden Sahibi Olmamalıdır
[uk] Чому у програм не повинно бути власників
philosophy/words-to-avoid.html
[en] Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing
[tr] Kullanmaktan Kaçınılması (veya Dikkatli Kullanılması) Gereken Kafa Karıştıran Kelimeler ve İfadeler
press/press.html
[en] FSF and GNU Press Information
[sq] Informacione për Shtypin mbi FSF-në dhe GNU-në
server/server.html
[en] About GNU Servers
[sq] Rreth Shërbyesve GNU
server/irc-rules.html
[en] Rules and guidelines for the official GNU and FSF IRC channels
[sq] Rregulla dhe udhëzime për kanalet zyrtare IRC mbi GNU-në dhe FSF-në
server/mirror.html
[en] Using and running mirrors
[sq] Përdorim dhe xhirim pasqyrash
server/takeaction.html
[en] Take Action
[sq] Hidhuni Në Veprim
server/tasks.html
[en] Tasks to do for www.gnu.org
[sq] Punë që duhen bërë për www.gnu.org
[uk] Задачі на майбутнє для www.gnu.org
server/standards/webmaster-quiz.html
[en] Volunteer Webmaster Quiz
[sq] Provë për Vullnetar Webmaster
software/software.html
[en] GNU Software
[sq] Software GNU
software/devel.html
[en] GNU Development Resources
[sq] Burime GNU për Programim
thankgnus/thankgnus.html
[en] Thank GNUs
[sq] Falënderime nga GNU

 [FSF logo] “Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

back to top