GNU FreeFont
සිංහල
Sinhala

Sinhala Unicode range U0D80–U0DFF

Sinhala
   
   
    
       
  
                
             

Universal Declaration of Human Rights, Article 1

සියලූ මනුෂ්‍යයෝ නිදහස්ව උපත ලබා ඇත. ගරුත්වයෙන් හා අයිතිවාසිකම් සමාන වෙති. යුක්ති අයුක්ති පිළිබඳ හැඟීමෙන් හා හෘදය සාක්ෂියෙන් යුත් ඔවුනොවුන්වුන්ට සැළකිය යුත්තේ සහෝදරත්වය පිළිබඳ හැඟීමෙනි.

From LEXILOGOS -- also has an image of the text.

Ligatures and conjuncts

Level 1 features

න+ද න්‍ද

ර+ැ රැ
ර+ෑ රෑ
ළ+ු ළු
ළ+ූ ළූ

combos with ya
ක්‍යක්‍ය්ක්‍යුක්‍යූක්‍යොක්‍යෝ
ක්‍ෂක්‍ෂ්‍යක්‍ෂ්‍ය්ක්‍ෂ්‍යුක්‍ෂ්‍යූක්‍ෂ්‍යොක්‍ෂ්‍යෝ

Level 2 features

conjuncts
(al+ZWJ)
ක ෂ ක්‍ෂ
ක ව ක්‍ව
න ධ න්‍ධ
න ද න්‍ද
න ව න්‍ව
න ථ න්‍ථ
ත ව ත්‍ව
ත ථ ත්‍ථ
ග ධ ග්‍ධ
ද ධ ද්‍ධ
ද ව ද්‍ව
ට ඨ ට්‍ඨ
ඤ ච ඤ්‍ච

Level 3 features

touching letters
(ZWJ+al)
ස ස ස‍්ස
ස ව ස‍්ව
බ ද බ‍්ද
ම ම ම‍්ම
න න න‍්න
ත ත ත‍්ත
combinations of consonants with vowels
shortlongdipthongsglides

 

කෙකිකොකුකාකේකීකෝකූකැකෑකෛකෞකෘකෲකෟකෳ
ඛෙඛිඛොඛුඛාඛේඛීඛෝඛූඛැඛෑඛෛඛෞඛෘඛෲඛෟඛෳ
ගෙගිගොගුගාගේගීගෝගූගැගෑගෛගෞගෘගෲගෟගෳ
ඝෙඝිඝොඝුඝාඝේඝීඝෝඝූඝැඝෑඝෛඝෞඝෘඝෲඝෟඝෳ
ඞෙඞිඞොඞුඞාඞේඞීඞෝඞූඞැඞෑඞෛඞෞඞෘඞෲඞෟඞෳ
ඟෙඟිඟොඟුඟාඟේඟීඟෝඟූඟැඟෑඟෛඟෞඟෘඟෲඟෟඟෳ
චෙචිචොචුචාචේචීචෝචූචැචෑචෛචෞචෘචෲචෟචෳ
ඡෙඡිඡොඡුඡාඡේඡීඡෝඡූඡැඡෑඡෛඡෞඡෘඡෲඡෟඡෳ
ජෙජිජොජුජාජේජීජෝජූජැජෑජෛජෞජෘජෲජෟජෳ
ඣෙඣිඣොඣුඣාඣේඣීඣෝඣූඣැඣෑඣෛඣෞඣෘඣෲඣෟඣෳ
ඤෙඤිඤොඤුඤාඤේඤීඤෝඤූඤැඤෑඤෛඤෞඤෘඤෲඤෟඤෳ
ඥෙඥිඥොඥුඥාඥේඥීඥෝඥූඥැඥෑඥෛඥෞඥෘඥෲඥෟඥෳ
ඦෙඦිඦොඦුඦාඦේඦීඦෝඦූඦැඦෑඦෛඦෞඦෘඦෲඦෟඦෳ
ටෙටිටොටුටාටේටීටෝටූටැටෑටෛටෞටෘටෲටෟටෳ
ඨෙඨිඨොඨුඨාඨේඨීඨෝඨූඨැඨෑඨෛඨෞඨෘඨෲඨෟඨෳ
ඩෙඩිඩොඩුඩාඩේඩීඩෝඩූඩැඩෑඩෛඩෞඩෘඩෲඩෟඩෳ
ඪෙඪිඪොඪුඪාඪේඪීඪෝඪූඪැඪෑඪෛඪෞඪෘඪෲඪෟඪෳ
ණෙණිණොණුණාණේණීණෝණූණැණෑණෛණෞණෘණෲණෟණෳ
ඬෙඬිඬොඬුඬාඬේඬීඬෝඬූඬැඬෑඬෛඬෞඬෘඬෲඬෟඬෳ
තෙතිතොතුතාතේතීතෝතූතැතෑතෛතෞතෘතෲතෟතෳ
ථෙථිථොථුථාථේථීථෝථූථැථෑථෛථෞථෘථෲථෟථෳ
දෙදිදොදුදාදේදීදෝදූදැදෑදෛදෞදෘදෲදෟදෳ
ධෙධිධොධුධාධේධීධෝධූධැධෑධෛධෞධෘධෲධෟධෳ
නෙනිනොනුනානේනීනෝනූනැනෑනෛනෞනෘනෲනෟනෳ
ඳෙඳිඳොඳුඳාඳේඳීඳෝඳූඳැඳෑඳෛඳෞඳෘඳෲඳෟඳෳ
පෙපිපොපුපාපේපීපෝපූපැපෑපෛපෞපෘපෲපෟපෳ
ඵෙඵිඵොඵුඵාඵේඵීඵෝඵූඵැඵෑඵෛඵෞඵෘඵෲඵෟඵෳ
බෙබිබොබුබාබේබීබෝබූබැබෑබෛබෞබෘබෲබෟබෳ
භෙභිභොභුභාභේභීභෝභූභැභෑභෛභෞභෘභෲභෟභෳ
මෙමිමොමුමාමේමීමෝමූමැමෑමෛමෞමෘමෲමෟමෳ
ඹෙඹිඹොඹුඹාඹේඹීඹෝඹූඹැඹෑඹෛඹෞඹෘඹෲඹෟඹෳ
යෙයියොයුයායේයීයෝයූයැයෑයෛයෞයෘයෲයෟයෳ
රෙරිරොරුරාරේරීරෝරූරැරෑරෛරෞරෘරෲරෟරෳ
ලෙලිලොලුලාලේලීලෝලූලැලෑලෛලෞලෘලෲලෟලෳ
වෙවිවොවුවාවේවීවෝවූවැවෑවෛවෞවෘවෲවෟවෳ
ශෙශිශොශුශාශේශීශෝශූශැශෑශෛශෞශෘශෲශෟශෳ
ෂෙෂිෂොෂුෂාෂේෂීෂෝෂූෂැෂෑෂෛෂෞෂෘෂෲෂෟෂෳ
සෙසිසොසුසාසේසීසෝසූසැසෑසෛසෞසෘසෲසෟසෳ
හෙහිහොහුහාහේහීහෝහූහැහෑහෛහෞහෘහෲහෟහෳ
ළෙළිළොළුළාළේළීළෝළූළැළෑළෛළෞළෘළෲළෟළෳ
 
ක්‍ෂක්‍ෂෙක්‍ෂික්‍ෂොක්‍ෂුක්‍ෂාක්‍ෂේක්‍ෂීක්‍ෂෝක්‍ෂූක්‍ෂැක්‍ෂෑක්‍ෂෛක්‍ෂෞක්‍ෂෘක්‍ෂෲක්‍ෂෟක්‍ෂෳ
න්‍දන්‍දෙන්‍දින්‍දොන්‍දුන්‍දාන්‍දේන්‍දීන්‍දෝන්‍දූන්‍දැන්‍දෑන්‍දෛන්‍දෞන්‍දෘන්‍දෲන්‍දෟන්‍දෳ
ද්‍ධද්‍ධෙද්‍ධිද්‍ධොද්‍ධුද්‍ධාද්‍ධේද්‍ධීද්‍ධෝද්‍ධූද්‍ධැද්‍ධෑද්‍ධෛද්‍ධෞද්‍ධෘද්‍ධෲද්‍ධෟද්‍ධෳ
ද්‍වද්‍වෙද්‍විද්‍වොද්‍වුද්‍වාද්‍වේද්‍වීද්‍වෝද්‍වූද්‍වැද්‍වෑද්‍වෛද්‍වෞද්‍වෘද්‍වෲද්‍වෟද්‍වෳ
ග්‍ධග්‍ධෙග්‍ධිග්‍ධොග්‍ධුග්‍ධාග්‍ධේග්‍ධීග්‍ධෝග්‍ධූග්‍ධැග්‍ධෑග්‍ධෛග්‍ධෞග්‍ධෘග්‍ධෲග්‍ධෟග්‍ධෳ
ක්‍වක්‍වෙක්‍වික්‍වොක්‍වුක්‍වාක්‍වේක්‍වීක්‍වෝක්‍වූක්‍වැක්‍වෑක්‍වෛක්‍වෞක්‍වෘක්‍වෲක්‍වෟක්‍වෳ
න්‍ධන්‍ධෙන්‍ධින්‍ධොන්‍ධුන්‍ධාන්‍ධේන්‍ධීන්‍ධෝන්‍ධූන්‍ධැන්‍ධෑන්‍ධෛන්‍ධෞන්‍ධෘන්‍ධෲන්‍ධෟන්‍ධෳ
න්‍ථන්‍ථෙන්‍ථින්‍ථොන්‍ථුන්‍ථාන්‍ථේන්‍ථීන්‍ථෝන්‍ථූන්‍ථැන්‍ථෑන්‍ථෛන්‍ථෞන්‍ථෘන්‍ථෲන්‍ථෟන්‍ථෳ
න්‍වන්‍වෙන්‍වින්‍වොන්‍වුන්‍වාන්‍වේන්‍වීන්‍වෝන්‍වූන්‍වැන්‍වෑන්‍වෛන්‍වෞන්‍වෘන්‍වෲන්‍වෟන්‍වෳ
ඤ්‍චඤ්‍චෙඤ්‍චිඤ්‍චොඤ්‍චුඤ්‍චාඤ්‍චේඤ්‍චීඤ්‍චෝඤ්‍චූඤ්‍චැඤ්‍චෑඤ්‍චෛඤ්‍චෞඤ්‍චෘඤ්‍චෲඤ්‍චෟඤ්‍චෳ
ත්‍ථත්‍ථෙත්‍ථිත්‍ථොත්‍ථුත්‍ථාත්‍ථේත්‍ථීත්‍ථෝත්‍ථූත්‍ථැත්‍ථෑත්‍ථෛත්‍ථෞත්‍ථෘත්‍ථෲත්‍ථෟත්‍ථෳ
ත්‍වත්‍වෙත්‍විත්‍වොත්‍වුත්‍වාත්‍වේත්‍වීත්‍වෝත්‍වූත්‍වැත්‍වෑත්‍වෛත්‍වෞත්‍වෘත්‍වෲත්‍වෟත්‍වෳ
ට්‍ඨට්‍ඨෙට්‍ඨිට්‍ඨොට්‍ඨුට්‍ඨාට්‍ඨේට්‍ඨීට්‍ඨෝට්‍ඨූට්‍ඨැට්‍ඨෑට්‍ඨෛට්‍ඨෞට්‍ඨෘට්‍ඨෲට්‍ඨෟට්‍ඨෳ
 
බ‍්දබ‍්දෙබ‍්දිබ‍්දොබ‍්දුබ‍්දාබ‍්දේබ‍්දීබ‍්දෝබ‍්දූබ‍්දැබ‍්දෑබ‍්දෛබ‍්දෞබ‍්දෘබ‍්දෲබ‍්දෟබ‍්දෳ
ස‍්සස‍්සෙස‍්සිස‍්සොස‍්සුස‍්සාස‍්සේස‍්සීස‍්සෝස‍්සූස‍්සැස‍්සෑස‍්සෛස‍්සෞස‍්සෘස‍්සෲස‍්සෟස‍්සෳ
ස‍්වස‍්වෙස‍්විස‍්වොස‍්වුස‍්වාස‍්වේස‍්වීස‍්වෝස‍්වූස‍්වැස‍්වෑස‍්වෛස‍්වෞස‍්වෘස‍්වෲස‍්වෟස‍්වෳ
ම‍්මම‍්මෙම‍්මිම‍්මොම‍්මුම‍්මාම‍්මේම‍්මීම‍්මෝම‍්මූම‍්මැම‍්මෑම‍්මෛම‍්මෞම‍්මෘම‍්මෲම‍්මෟම‍්මෳ
න‍්නන‍්නෙන‍්නින‍්නොන‍්නුන‍්නාන‍්නේන‍්නීන‍්නෝන‍්නූන‍්නැන‍්නෑන‍්නෛන‍්නෞන‍්නෘන‍්නෲන‍්නෟන‍්නෳ
ත‍්තත‍්තෙත‍්තිත‍්තොත‍්තුත‍්තාත‍්තේත‍්තීත‍්තෝත‍්තූත‍්තැත‍්තෑත‍්තෛත‍්තෞත‍්තෘත‍්තෲත‍්තෟත‍්තෳ
other combinations
using al lakuna( ්)
and zero-width-join (Z)
xal
x්
repaya
ර ්Zx
rakar
x්Zර

+්
yan
x්Zය
ක්ර්‍කක්‍රක්‍ර්ක්‍ය
ඛ්ර්‍ඛඛ්‍රඛ්‍ර්ඛ්‍ය
ග්ර්‍ගග්‍රග්‍ර්ග්‍ය
ඝ්ර්‍ඝඝ්‍රඝ්‍ර්ඝ්‍ය
ඞ්ර්‍ඞඞ්‍රඞ්‍ර්ඞ්‍ය
ඟ්ර්‍ඟඟ්‍රඟ්‍ර්ඟ්‍ය
ච්ර්‍චච්‍රච්‍ර්ච්‍ය
ඡ්ර්‍ඡඡ්‍රඡ්‍ර්ඡ්‍ය
ජ්ර්‍ජජ්‍රජ්‍ර්ජ්‍ය
ඣ්ර්‍ඣඣ්‍රඣ්‍ර්ඣ්‍ය
ඤ්ර්‍ඤඤ්‍රඤ්‍ර්ඤ්‍ය
ඥ්ර්‍ඥඥ්‍රඥ්‍ර්ඥ්‍ය
ඦ්ර්‍ඦඦ්‍රඦ්‍ර්ඦ්‍ය
ට්ර්‍ටට්‍රට්‍ර්ට්‍ය
ඨ්ර්‍ඨඨ්‍රඨ්‍ර්ඨ්‍ය
ඩ්ර්‍ඩඩ්‍රඩ්‍ර්ඩ්‍ය
ඪ්ර්‍ඪඪ්‍රඪ්‍ර්ඪ්‍ය
ණ්ර්‍ණණ්‍රණ්‍ර්ණ්‍ය
ඬ්ර්‍ඬඬ්‍රඬ්‍ර්ඬ්‍ය
ත්ර්‍තත්‍රත්‍ර්ත්‍ය
ථ්ර්‍ථථ්‍රථ්‍ර්ථ්‍ය
ද්ර්‍දද්‍රද්‍ර්ද්‍ය
ධ්ර්‍ධධ්‍රධ්‍ර්ධ්‍ය
න්ර්‍නන්‍රන්‍ර්න්‍ය
ඳ්ර්‍ඳඳ්‍රඳ්‍ර්ඳ්‍ය
ප්ර්‍පප්‍රප්‍ර්ප්‍ය
ඵ්ර්‍ඵඵ්‍රඵ්‍ර්ඵ්‍ය
බ්ර්‍බබ්‍රබ්‍ර්බ්‍ය
භ්ර්‍භභ්‍රභ්‍ර්භ්‍ය
ම්ර්‍මම්‍රම්‍ර්ම්‍ය
ඹ්ර්‍ඹඹ්‍රඹ්‍ර්ඹ්‍ය
ය්ර්‍යය්‍රය්‍ර්ය්‍ය
ර්ර්‍රර්‍රර්‍ර්ර්‍ය
ල්ර්‍ලල්‍රල්‍ර්ල්‍ය
ව්ර්‍වව්‍රව්‍ර්ව්‍ය
ශ්ර්‍ශශ්‍රශ්‍ර්ශ්‍ය
ෂ්ර්‍ෂෂ්‍රෂ්‍ර්ෂ්‍ය
ස්ර්‍සස්‍රස්‍ර්ස්‍ය
හ්ර්‍හහ්‍රහ්‍ර්හ්‍ය
ළ්ර්‍ළළ්‍රළ්‍ර්ළ්‍ය
 
ක්‍ෂක්‍ෂ්ර්‍ක්‍ෂක්‍ෂ්‍රක්‍ෂ්‍ර්ක්‍ෂ්‍ය
න්‍දන්‍ද්ර්‍න්‍දන්‍ද්‍රන්‍ද්‍ර්න්‍ද්‍ය
ද්‍ධද්‍ධ්ර්‍ද්‍ධද්‍ධ්‍රද්‍ධ්‍ර්ද්‍ධ්‍ය
ද්‍වද්‍ව්ර්‍ද්‍වද්‍ව්‍රද්‍ව්‍ර්ද්‍ව්‍ය
ග්‍ධග්‍ධ්ර්‍ග්‍ධග්‍ධ්‍රග්‍ධ්‍ර්ග්‍ධ්‍ය
ක්‍වක්‍ව්ර්‍ක්‍වක්‍ව්‍රක්‍ව්‍ර්ක්‍ව්‍ය
න්‍ධන්‍ධ්ර්‍න්‍ධන්‍ධ්‍රන්‍ධ්‍ර්න්‍ධ්‍ය
න්‍ථන්‍ථ්ර්‍න්‍ථන්‍ථ්‍රන්‍ථ්‍ර්න්‍ථ්‍ය
න්‍වන්‍ව්ර්‍න්‍වන්‍ව්‍රන්‍ව්‍ර්න්‍ව්‍ය
ඤ්‍චඤ්‍ච්ර්‍ඤ්‍චඤ්‍ච්‍රඤ්‍ච්‍ර්ඤ්‍ච්‍ය
ත්‍ථත්‍ථ්ර්‍ත්‍ථත්‍ථ්‍රත්‍ථ්‍ර්ත්‍ථ්‍ය
ත්‍වත්‍ව්ර්‍ත්‍වත්‍ව්‍රත්‍ව්‍ර්ත්‍ව්‍ය
ට්‍ඨට්‍ඨ්ර්‍ට්‍ඨට්‍ඨ්‍රට්‍ඨ්‍ර්ට්‍ඨ්‍ය
 
බ‍්දබ‍්ද්ර්‍බ‍්දබ‍්ද්‍රබ‍්ද්‍ර්බ‍්ද්‍ය
ස‍්සස‍්ස්ර්‍ස‍්සස‍්ස්‍රස‍්ස්‍ර්ස‍්ස්‍ය
ස‍්වස‍්ව්ර්‍ස‍්වස‍්ව්‍රස‍්ව්‍ර්ස‍්ව්‍ය
ම‍්මම‍්ම්ර්‍ම‍්මම‍්ම්‍රම‍්ම්‍ර්ම‍්ම්‍ය
න‍්නන‍්න්ර්‍න‍්නන‍්න්‍රන‍්න්‍ර්න‍්න්‍ය
ත‍්තත‍්ත්ර්‍ත‍්තත‍්ත්‍රත‍්ත්‍ර්ත‍්ත්‍ය
combinations of consonant + ra + vowel
(glides removed)
shortlongdipthongsglides
ක්‍රෙක්‍රික්‍රොක්‍රුක්‍රාක්‍රේක්‍රීක්‍රෝක්‍රූක්‍රැක්‍රෑක්‍රෛක්‍රෞක්‍රෘක්‍රෲක්‍රෟක්‍රෳ
ඛ්‍රෙඛ්‍රිඛ්‍රොඛ්‍රුඛ්‍රාඛ්‍රේඛ්‍රීඛ්‍රෝඛ්‍රූඛ්‍රැඛ්‍රෑඛ්‍රෛඛ්‍රෞඛ්‍රෘඛ්‍රෲඛ්‍රෟඛ්‍රෳ
ග්‍රෙග්‍රිග්‍රොග්‍රුග්‍රාග්‍රේග්‍රීග්‍රෝග්‍රූග්‍රැග්‍රෑග්‍රෛග්‍රෞග්‍රෘග්‍රෲග්‍රෟග්‍රෳ
ඝ්‍රෙඝ්‍රිඝ්‍රොඝ්‍රුඝ්‍රාඝ්‍රේඝ්‍රීඝ්‍රෝඝ්‍රූඝ්‍රැඝ්‍රෑඝ්‍රෛඝ්‍රෞඝ්‍රෘඝ්‍රෲඝ්‍රෟඝ්‍රෳ
ඞ්‍රෙඞ්‍රිඞ්‍රොඞ්‍රුඞ්‍රාඞ්‍රේඞ්‍රීඞ්‍රෝඞ්‍රූඞ්‍රැඞ්‍රෑඞ්‍රෛඞ්‍රෞඞ්‍රෘඞ්‍රෲඞ්‍රෟඞ්‍රෳ
ඟ්‍රෙඟ්‍රිඟ්‍රොඟ්‍රුඟ්‍රාඟ්‍රේඟ්‍රීඟ්‍රෝඟ්‍රූඟ්‍රැඟ්‍රෑඟ්‍රෛඟ්‍රෞඟ්‍රෘඟ්‍රෲඟ්‍රෟඟ්‍රෳ
ච්‍රෙච්‍රිච්‍රොච්‍රුච්‍රාච්‍රේච්‍රීච්‍රෝච්‍රූච්‍රැච්‍රෑච්‍රෛච්‍රෞච්‍රෘච්‍රෲච්‍රෟච්‍රෳ
ඡ්‍රෙඡ්‍රිඡ්‍රොඡ්‍රුඡ්‍රාඡ්‍රේඡ්‍රීඡ්‍රෝඡ්‍රූඡ්‍රැඡ්‍රෑඡ්‍රෛඡ්‍රෞඡ්‍රෘඡ්‍රෲඡ්‍රෟඡ්‍රෳ
ජ්‍රෙජ්‍රිජ්‍රොජ්‍රුජ්‍රාජ්‍රේජ්‍රීජ්‍රෝජ්‍රූජ්‍රැජ්‍රෑජ්‍රෛජ්‍රෞජ්‍රෘජ්‍රෲජ්‍රෟජ්‍රෳ
ඣ්‍රෙඣ්‍රිඣ්‍රොඣ්‍රුඣ්‍රාඣ්‍රේඣ්‍රීඣ්‍රෝඣ්‍රූඣ්‍රැඣ්‍රෑඣ්‍රෛඣ්‍රෞඣ්‍රෘඣ්‍රෲඣ්‍රෟඣ්‍රෳ
ඤ්‍රෙඤ්‍රිඤ්‍රොඤ්‍රුඤ්‍රාඤ්‍රේඤ්‍රීඤ්‍රෝඤ්‍රූඤ්‍රැඤ්‍රෑඤ්‍රෛඤ්‍රෞඤ්‍රෘඤ්‍රෲඤ්‍රෟඤ්‍රෳ
ඥ්‍රෙඥ්‍රිඥ්‍රොඥ්‍රුඥ්‍රාඥ්‍රේඥ්‍රීඥ්‍රෝඥ්‍රූඥ්‍රැඥ්‍රෑඥ්‍රෛඥ්‍රෞඥ්‍රෘඥ්‍රෲඥ්‍රෟඥ්‍රෳ
ඦ්‍රෙඦ්‍රිඦ්‍රොඦ්‍රුඦ්‍රාඦ්‍රේඦ්‍රීඦ්‍රෝඦ්‍රූඦ්‍රැඦ්‍රෑඦ්‍රෛඦ්‍රෞඦ්‍රෘඦ්‍රෲඦ්‍රෟඦ්‍රෳ
ට්‍රෙට්‍රිට්‍රොට්‍රුට්‍රාට්‍රේට්‍රීට්‍රෝට්‍රූට්‍රැට්‍රෑට්‍රෛට්‍රෞට්‍රෘට්‍රෲට්‍රෟට්‍රෳ
ඨ්‍රෙඨ්‍රිඨ්‍රොඨ්‍රුඨ්‍රාඨ්‍රේඨ්‍රීඨ්‍රෝඨ්‍රූඨ්‍රැඨ්‍රෑඨ්‍රෛඨ්‍රෞඨ්‍රෘඨ්‍රෲඨ්‍රෟඨ්‍රෳ
ඩ්‍රෙඩ්‍රිඩ්‍රොඩ්‍රුඩ්‍රාඩ්‍රේඩ්‍රීඩ්‍රෝඩ්‍රූඩ්‍රැඩ්‍රෑඩ්‍රෛඩ්‍රෞඩ්‍රෘඩ්‍රෲඩ්‍රෟඩ්‍රෳ
ඪ්‍රෙඪ්‍රිඪ්‍රොඪ්‍රුඪ්‍රාඪ්‍රේඪ්‍රීඪ්‍රෝඪ්‍රූඪ්‍රැඪ්‍රෑඪ්‍රෛඪ්‍රෞඪ්‍රෘඪ්‍රෲඪ්‍රෟඪ්‍රෳ
ණ්‍රෙණ්‍රිණ්‍රොණ්‍රුණ්‍රාණ්‍රේණ්‍රීණ්‍රෝණ්‍රූණ්‍රැණ්‍රෑණ්‍රෛණ්‍රෞණ්‍රෘණ්‍රෲණ්‍රෟණ්‍රෳ
ඬ්‍රෙඬ්‍රිඬ්‍රොඬ්‍රුඬ්‍රාඬ්‍රේඬ්‍රීඬ්‍රෝඬ්‍රූඬ්‍රැඬ්‍රෑඬ්‍රෛඬ්‍රෞඬ්‍රෘඬ්‍රෲඬ්‍රෟඬ්‍රෳ
ත්‍රෙත්‍රිත්‍රොත්‍රුත්‍රාත්‍රේත්‍රීත්‍රෝත්‍රූත්‍රැත්‍රෑත්‍රෛත්‍රෞත්‍රෘත්‍රෲත්‍රෟත්‍රෳ
ථ්‍රෙථ්‍රිථ්‍රොථ්‍රුථ්‍රාථ්‍රේථ්‍රීථ්‍රෝථ්‍රූථ්‍රැථ්‍රෑථ්‍රෛථ්‍රෞථ්‍රෘථ්‍රෲථ්‍රෟථ්‍රෳ
ද්‍රෙද්‍රිද්‍රොද්‍රුද්‍රාද්‍රේද්‍රීද්‍රෝද්‍රූද්‍රැද්‍රෑද්‍රෛද්‍රෞද්‍රෘද්‍රෲද්‍රෟද්‍රෳ
ධ්‍රෙධ්‍රිධ්‍රොධ්‍රුධ්‍රාධ්‍රේධ්‍රීධ්‍රෝධ්‍රූධ්‍රැධ්‍රෑධ්‍රෛධ්‍රෞධ්‍රෘධ්‍රෲධ්‍රෟධ්‍රෳ
න්‍රෙන්‍රින්‍රොන්‍රුන්‍රාන්‍රේන්‍රීන්‍රෝන්‍රූන්‍රැන්‍රෑන්‍රෛන්‍රෞන්‍රෘන්‍රෲන්‍රෟන්‍රෳ
ඳ්‍රෙඳ්‍රිඳ්‍රොඳ්‍රුඳ්‍රාඳ්‍රේඳ්‍රීඳ්‍රෝඳ්‍රූඳ්‍රැඳ්‍රෑඳ්‍රෛඳ්‍රෞඳ්‍රෘඳ්‍රෲඳ්‍රෟඳ්‍රෳ
ප්‍රෙප්‍රිප්‍රොප්‍රුප්‍රාප්‍රේප්‍රීප්‍රෝප්‍රූප්‍රැප්‍රෑප්‍රෛප්‍රෞප්‍රෘප්‍රෲප්‍රෟප්‍රෳ
ඵ්‍රෙඵ්‍රිඵ්‍රොඵ්‍රුඵ්‍රාඵ්‍රේඵ්‍රීඵ්‍රෝඵ්‍රූඵ්‍රැඵ්‍රෑඵ්‍රෛඵ්‍රෞඵ්‍රෘඵ්‍රෲඵ්‍රෟඵ්‍රෳ
බ්‍රෙබ්‍රිබ්‍රොබ්‍රුබ්‍රාබ්‍රේබ්‍රීබ්‍රෝබ්‍රූබ්‍රැබ්‍රෑබ්‍රෛබ්‍රෞබ්‍රෘබ්‍රෲබ්‍රෟබ්‍රෳ
භ්‍රෙභ්‍රිභ්‍රොභ්‍රුභ්‍රාභ්‍රේභ්‍රීභ්‍රෝභ්‍රූභ්‍රැභ්‍රෑභ්‍රෛභ්‍රෞභ්‍රෘභ්‍රෲභ්‍රෟභ්‍රෳ
ම්‍රෙම්‍රිම්‍රොම්‍රුම්‍රාම්‍රේම්‍රීම්‍රෝම්‍රූම්‍රැම්‍රෑම්‍රෛම්‍රෞම්‍රෘම්‍රෲම්‍රෟම්‍රෳ
ඹ්‍රෙඹ්‍රිඹ්‍රොඹ්‍රුඹ්‍රාඹ්‍රේඹ්‍රීඹ්‍රෝඹ්‍රූඹ්‍රැඹ්‍රෑඹ්‍රෛඹ්‍රෞඹ්‍රෘඹ්‍රෲඹ්‍රෟඹ්‍රෳ
ය්‍රෙය්‍රිය්‍රොය්‍රුය්‍රාය්‍රේය්‍රීය්‍රෝය්‍රූය්‍රැය්‍රෑය්‍රෛය්‍රෞය්‍රෘය්‍රෲය්‍රෟය්‍රෳ
ව්‍රෙව්‍රිව්‍රොව්‍රුව්‍රාව්‍රේව්‍රීව්‍රෝව්‍රූව්‍රැව්‍රෑව්‍රෛව්‍රෞව්‍රෘව්‍රෲව්‍රෟව්‍රෳ
ශ්‍රෙශ්‍රිශ්‍රොශ්‍රුශ්‍රාශ්‍රේශ්‍රීශ්‍රෝශ්‍රූශ්‍රැශ්‍රෑශ්‍රෛශ්‍රෞශ්‍රෘශ්‍රෲශ්‍රෟශ්‍රෳ
ෂ්‍රෙෂ්‍රිෂ්‍රොෂ්‍රුෂ්‍රාෂ්‍රේෂ්‍රීෂ්‍රෝෂ්‍රූෂ්‍රැෂ්‍රෑෂ්‍රෛෂ්‍රෞෂ්‍රෘෂ්‍රෲෂ්‍රෟෂ්‍රෳ
ස්‍රෙස්‍රිස්‍රොස්‍රුස්‍රාස්‍රේස්‍රීස්‍රෝස්‍රූස්‍රැස්‍රෑස්‍රෛස්‍රෞස්‍රෘස්‍රෲස්‍රෟස්‍රෳ
හ්‍රෙහ්‍රිහ්‍රොහ්‍රුහ්‍රාහ්‍රේහ්‍රීහ්‍රෝහ්‍රූහ්‍රැහ්‍රෑහ්‍රෛහ්‍රෞහ්‍රෘහ්‍රෲහ්‍රෟහ්‍රෳ
ෆ්‍රෙෆ්‍රිෆ්‍රොෆ්‍රුෆ්‍රාෆ්‍රේෆ්‍රීෆ්‍රෝෆ්‍රූෆ්‍රැෆ්‍රෑෆ්‍රෛෆ්‍රෞෆ්‍රෘෆ්‍රෲෆ්‍රෟෆ්‍රෳ
 
ක්‍ෂක්‍ෂ්‍රෙක්‍ෂ්‍රික්‍ෂ්‍රොක්‍ෂ්‍රුක්‍ෂ්‍රාක්‍ෂ්‍රේක්‍ෂ්‍රීක්‍ෂ්‍රෝක්‍ෂ්‍රූක්‍ෂ්‍රැක්‍ෂ්‍රෑක්‍ෂ්‍රෛක්‍ෂ්‍රෞක්‍ෂ්‍රෘක්‍ෂ්‍රෲක්‍ෂ්‍රෟක්‍ෂ්‍රෳ
න්‍දන්‍ද්‍රෙන්‍ද්‍රින්‍ද්‍රොන්‍ද්‍රුන්‍ද්‍රාන්‍ද්‍රේන්‍ද්‍රීන්‍ද්‍රෝන්‍ද්‍රූන්‍ද්‍රැන්‍ද්‍රෑන්‍ද්‍රෛන්‍ද්‍රෞන්‍ද්‍රෘන්‍ද්‍රෲන්‍ද්‍රෟන්‍ද්‍රෳ
ද්‍ධද්‍ධ්‍රෙද්‍ධ්‍රිද්‍ධ්‍රොද්‍ධ්‍රුද්‍ධ්‍රාද්‍ධ්‍රේද්‍ධ්‍රීද්‍ධ්‍රෝද්‍ධ්‍රූද්‍ධ්‍රැද්‍ධ්‍රෑද්‍ධ්‍රෛද්‍ධ්‍රෞද්‍ධ්‍රෘද්‍ධ්‍රෲද්‍ධ්‍රෟද්‍ධ්‍රෳ
ද්‍වද්‍ව්‍රෙද්‍ව්‍රිද්‍ව්‍රොද්‍ව්‍රුද්‍ව්‍රාද්‍ව්‍රේද්‍ව්‍රීද්‍ව්‍රෝද්‍ව්‍රූද්‍ව්‍රැද්‍ව්‍රෑද්‍ව්‍රෛද්‍ව්‍රෞද්‍ව්‍රෘද්‍ව්‍රෲද්‍ව්‍රෟද්‍ව්‍රෳ
ග්‍ධග්‍ධ්‍රෙග්‍ධ්‍රිග්‍ධ්‍රොග්‍ධ්‍රුග්‍ධ්‍රාග්‍ධ්‍රේග්‍ධ්‍රීග්‍ධ්‍රෝග්‍ධ්‍රූග්‍ධ්‍රැග්‍ධ්‍රෑග්‍ධ්‍රෛග්‍ධ්‍රෞග්‍ධ්‍රෘග්‍ධ්‍රෲග්‍ධ්‍රෟග්‍ධ්‍රෳ
ක්‍වක්‍ව්‍රෙක්‍ව්‍රික්‍ව්‍රොක්‍ව්‍රුක්‍ව්‍රාක්‍ව්‍රේක්‍ව්‍රීක්‍ව්‍රෝක්‍ව්‍රූක්‍ව්‍රැක්‍ව්‍රෑක්‍ව්‍රෛක්‍ව්‍රෞක්‍ව්‍රෘක්‍ව්‍රෲක්‍ව්‍රෟක්‍ව්‍රෳ
න්‍ධන්‍ධ්‍රෙන්‍ධ්‍රින්‍ධ්‍රොන්‍ධ්‍රුන්‍ධ්‍රාන්‍ධ්‍රේන්‍ධ්‍රීන්‍ධ්‍රෝන්‍ධ්‍රූන්‍ධ්‍රැන්‍ධ්‍රෑන්‍ධ්‍රෛන්‍ධ්‍රෞන්‍ධ්‍රෘන්‍ධ්‍රෲන්‍ධ්‍රෟන්‍ධ්‍රෳ
න්‍ථන්‍ථ්‍රෙන්‍ථ්‍රින්‍ථ්‍රොන්‍ථ්‍රුන්‍ථ්‍රාන්‍ථ්‍රේන්‍ථ්‍රීන්‍ථ්‍රෝන්‍ථ්‍රූන්‍ථ්‍රැන්‍ථ්‍රෑන්‍ථ්‍රෛන්‍ථ්‍රෞන්‍ථ්‍රෘන්‍ථ්‍රෲන්‍ථ්‍රෟන්‍ථ්‍රෳ
න්‍වන්‍ව්‍රෙන්‍ව්‍රින්‍ව්‍රොන්‍ව්‍රුන්‍ව්‍රාන්‍ව්‍රේන්‍ව්‍රීන්‍ව්‍රෝන්‍ව්‍රූන්‍ව්‍රැන්‍ව්‍රෑන්‍ව්‍රෛන්‍ව්‍රෞන්‍ව්‍රෘන්‍ව්‍රෲන්‍ව්‍රෟන්‍ව්‍රෳ
ඤ්‍චඤ්‍ච්‍රෙඤ්‍ච්‍රිඤ්‍ච්‍රොඤ්‍ච්‍රුඤ්‍ච්‍රාඤ්‍ච්‍රේඤ්‍ච්‍රීඤ්‍ච්‍රෝඤ්‍ච්‍රූඤ්‍ච්‍රැඤ්‍ච්‍රෑඤ්‍ච්‍රෛඤ්‍ච්‍රෞඤ්‍ච්‍රෘඤ්‍ච්‍රෲඤ්‍ච්‍රෟඤ්‍ච්‍රෳ
ත්‍ථත්‍ථ්‍රෙත්‍ථ්‍රිත්‍ථ්‍රොත්‍ථ්‍රුත්‍ථ්‍රාත්‍ථ්‍රේත්‍ථ්‍රීත්‍ථ්‍රෝත්‍ථ්‍රූත්‍ථ්‍රැත්‍ථ්‍රෑත්‍ථ්‍රෛත්‍ථ්‍රෞත්‍ථ්‍රෘත්‍ථ්‍රෲත්‍ථ්‍රෟත්‍ථ්‍රෳ
ත්‍වත්‍ව්‍රෙත්‍ව්‍රිත්‍ව්‍රොත්‍ව්‍රුත්‍ව්‍රාත්‍ව්‍රේත්‍ව්‍රීත්‍ව්‍රෝත්‍ව්‍රූත්‍ව්‍රැත්‍ව්‍රෑත්‍ව්‍රෛත්‍ව්‍රෞත්‍ව්‍රෘත්‍ව්‍රෲත්‍ව්‍රෟත්‍ව්‍රෳ
ට්‍ඨට්‍ඨ්‍රෙට්‍ඨ්‍රිට්‍ඨ්‍රොට්‍ඨ්‍රුට්‍ඨ්‍රාට්‍ඨ්‍රේට්‍ඨ්‍රීට්‍ඨ්‍රෝට්‍ඨ්‍රූට්‍ඨ්‍රැට්‍ඨ්‍රෑට්‍ඨ්‍රෛට්‍ඨ්‍රෞට්‍ඨ්‍රෘට්‍ඨ්‍රෲට්‍ඨ්‍රෟට්‍ඨ්‍රෳ
 
බ‍්දබ‍්ද්‍රෙබ‍්ද්‍රිබ‍්ද්‍රොබ‍්ද්‍රුබ‍්ද්‍රාබ‍්ද්‍රේබ‍්ද්‍රීබ‍්ද්‍රෝබ‍්ද්‍රූබ‍්ද්‍රැබ‍්ද්‍රෑබ‍්ද්‍රෛබ‍්ද්‍රෞබ‍්ද්‍රෘබ‍්ද්‍රෲබ‍්ද්‍රෟබ‍්ද්‍රෳ
ස‍්සස‍්ස්‍රෙස‍්ස්‍රිස‍්ස්‍රොස‍්ස්‍රුස‍්ස්‍රාස‍්ස්‍රේස‍්ස්‍රීස‍්ස්‍රෝස‍්ස්‍රූස‍්ස්‍රැස‍්ස්‍රෑස‍්ස්‍රෛස‍්ස්‍රෞස‍්ස්‍රෘස‍්ස්‍රෲස‍්ස්‍රෟස‍්ස්‍රෳ
ස‍්වස‍්ව්‍රෙස‍්ව්‍රිස‍්ව්‍රොස‍්ව්‍රුස‍්ව්‍රාස‍්ව්‍රේස‍්ව්‍රීස‍්ව්‍රෝස‍්ව්‍රූස‍්ව්‍රැස‍්ව්‍රෑස‍්ව්‍රෛස‍්ව්‍රෞස‍්ව්‍රෘස‍්ව්‍රෲස‍්ව්‍රෟස‍්ව්‍රෳ
ම‍්මම‍්ම්‍රෙම‍්ම්‍රිම‍්ම්‍රොම‍්ම්‍රුම‍්ම්‍රාම‍්ම්‍රේම‍්ම්‍රීම‍්ම්‍රෝම‍්ම්‍රූම‍්ම්‍රැම‍්ම්‍රෑම‍්ම්‍රෛම‍්ම්‍රෞම‍්ම්‍රෘම‍්ම්‍රෲම‍්ම්‍රෟම‍්ම්‍රෳ
න‍්නන‍්න්‍රෙන‍්න්‍රින‍්න්‍රොන‍්න්‍රුන‍්න්‍රාන‍්න්‍රේන‍්න්‍රීන‍්න්‍රෝන‍්න්‍රූන‍්න්‍රැන‍්න්‍රෑන‍්න්‍රෛන‍්න්‍රෞන‍්න්‍රෘන‍්න්‍රෲන‍්න්‍රෟන‍්න්‍රෳ
ත‍්තත‍්ත්‍රෙත‍්ත්‍රිත‍්ත්‍රොත‍්ත්‍රුත‍්ත්‍රාත‍්ත්‍රේත‍්ත්‍රීත‍්ත්‍රෝත‍්ත්‍රූත‍්ත්‍රැත‍්ත්‍රෑත‍්ත්‍රෛත‍්ත්‍රෞත‍්ත්‍රෘත‍්ත්‍රෲත‍්ත්‍රෟත‍්ත්‍රෳ