GNU FreeFont
Quốc ngữ
(Vietnamese writing system)

Quốc ngữ

A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V X Y
a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p q r s t u ư v x y

Glyph composition

horn pre-composed
Ờ Ớ Ở Ỡ Ợ Ừ Ứ Ử Ữ Ự horn separate
ờ ớ ở ỡ ợ ừ ứ ử ữ ự
ế pre-composed
ê ềếểễệ Ê ỀẾỂỄỆ Ă Ằ Ắ Ẳ Ẵ Ặ first pre-composed
ềếểễệ ỀẾỂỄỆ Ằ Ắ Ẳ Ẵ Ặ all decomposed

Other links

WAZU Japan Unicode Test Page for Vietnamese

Sample text

From Truyện Kiều
by Nguyễn Du

Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Lạ gì bỉ sắc tư phong,
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.

Universal Declaration of Human Rights, Article 1

Tất cả mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền. Mọi con người đều được tạo hoá ban cho lý trí và lương tâm và cần phải đối xử với nhau trong tình bằng hữu.