English [en]   العربية [ar]   català [ca]   čeština [cs]   Deutsch [de]   español [es]   Bahasa Indonesia [id]   italiano [it]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

Aquesta traducció pot no reflectir els últims canvis fets a l'original anglès. Vegeu la Guia de traducció per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article.
Contacteu amb l'Equip de traducció per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.

Testimonis GNU

El programari lliure no és un simple passatemps de programadors; és una contribució productiva per a persones i negocis d'arreu del món. Des dels fabricants de llaços ornamentals als investigadors científics, el programari lliure ajuda a centenars de milers de persones en la seva feina quotidiana. El seu desenvolupament continua a velocitat supersònica per satisfer la necessitat insaciable dels usuaris de tot tipus d'aplicacions.

El projecte GNU ha tingut una gran influència en el desenvolupament de programari lliure durant més d'una dècada, creant una immensa quantitat d'eines importants com ara compiladors robusts, editors de textos potents i fins i tot un sistema operatiu completament funcional. El programador del MIT Richard Stallman va iniciar el 1984 aquest projecte per tal de crear un entorn operatiu lliure compatible amb Unix. Des de llavors, milers de programadors s'hi han unit amb l'objectiu de produir programari lliure d'alta qualitat que sigui accessible a tothom.


Els testimonis següents desmunten la falsa percepció que el programari lliure és poc pràctic, inestable i sense suport.


Altres testimonis:


Si podeu donar referències sobre el programari lliure, ens agradaria conèixer-les i afegir-les a aquesta pàgina. Les referències extenses i detallades són més útils que les curtes. Podeu enviar-les a <gnu@gnu.org>.

TOP

[Logotip de la FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP