gnu-history.bg.po

Mismatched links: 13.

Mismatched ids: 0.

#text
4 | The GNU operating system is a complete free software system,
| upward-compatible with Unix. GNU stands for “GNU's Not
| [-Unix&rdquo;.-] {+Unix.&rdquo; It is pronounced as+} <a
| [-href="http://www.stallman.org/">Richard-]
| {+href="/gnu/pronunciation.html">one syllable with a hard <i>g</i></a>.
| <a href="https://www.stallman.org/">Richard+} Stallman</a> made the <a
| href="/gnu/initial-announcement.html">Initial Announcement</a> of the
| GNU Project in September 1983. A longer version called the <a
| href="/gnu/manifesto.html">GNU Manifesto</a> was published in March
| 1985. It has been translated into several <a
| href="/gnu/manifesto.html#translations">other languages</a>. 
The GNU operating system is a complete free software system, upward-compatible with Unix. GNU stands for &ldquo;GNU's Not Unix.&rdquo; It is pronounced as <a href="/gnu/pronunciation.html">one syllable with a hard <i>g</i></a>. <a href="https://www.stallman.org/">Richard Stallman</a> made the <a href="/gnu/initial-announcement.html">Initial Announcement</a> of the GNU Project in September 1983. A longer version called the <a href="/gnu/manifesto.html">GNU Manifesto</a> was published in March 1985. It has been translated into several <a href="/gnu/manifesto.html#translations">other languages</a>. 
Операционната система GNU е цялостна система, която е свободен софтуер, право съвместима с „Юникс“. GNU значи „GNU's Not Unix“ (GNU не е „Юникс“). <a href="http://www.stallman.org/">Ричард Столман</a> изготви <a href="/gnu/initial-announcement.html">Първоначалното обявление</a> на проекта GNU през септември 1983 г. По-дълга версия, наречена <a href="/gnu/manifesto.html">Манифест на GNU</a>, бе публикувана през март 1985 г. Документът е преведен на <a href="/gnu/manifesto.html#translations">няколко езика</a>. 
12 | A Unix-like operating system includes a kernel, compilers, editors, text
| formatters, mail software, graphical interfaces, libraries, games and many
| other things. Thus, writing a whole operating system is a very large job.
| We started in January 1984. The <a [-href="http://fsf.org/">-]
| {+href="https://www.fsf.org/">+} Free Software Foundation</a> was
| founded in October 1985, initially to raise funds to help develop GNU. 
A Unix-like operating system includes a kernel, compilers, editors, text formatters, mail software, graphical interfaces, libraries, games and many other things. Thus, writing a whole operating system is a very large job. We started in January 1984. The <a href="https://www.fsf.org/"> Free Software Foundation</a> was founded in October 1985, initially to raise funds to help develop GNU. 
Една операционна система, подобна на „Юникс“, съдържа ядро, компилатори, редактори, софтуер за форматиране на текст, обработка на поща, графични интерфейси, библиотеки, игри, както и много други неща. Така че написването на цяла операционна система е огромна задача. Ние започнахме през януари 1984 г. <a href="http://fsf.org/">Фондацията за свободен софтуер</a> беше основана през октомври 1985 г., първоначално за да набира средства, които да подпомогнат разработката на GNU. 
13 | By 1990 we had either found or written all the major components except
| one&mdash;the kernel. Then Linux, a Unix-like kernel, was developed by
| Linus Torvalds in 1991 and made free software in 1992. Combining Linux
| with the almost-complete GNU system resulted in a complete operating
| system: the GNU/Linux system. Estimates are that tens of millions of
| people now use GNU/Linux systems, typically via <a
| href="/distros/distros.html">GNU/Linux distributions</a>. The principal
| version of Linux now contains non[---]free firmware &ldquo;blobs&rdquo;;
| free software activists now maintain a modified free version of Linux,
| called <a [-href="http://directory.fsf.org/project/linux">-]
| {+href="https://directory.fsf.org/wiki/Linux-libre">+} Linux-libre</a>. 
By 1990 we had either found or written all the major components except one&mdash;the kernel. Then Linux, a Unix-like kernel, was developed by Linus Torvalds in 1991 and made free software in 1992. Combining Linux with the almost-complete GNU system resulted in a complete operating system: the GNU/Linux system. Estimates are that tens of millions of people now use GNU/Linux systems, typically via <a href="/distros/distros.html">GNU/Linux distributions</a>. The principal version of Linux now contains nonfree firmware &ldquo;blobs&rdquo;; free software activists now maintain a modified free version of Linux, called <a href="https://directory.fsf.org/wiki/Linux-libre"> Linux-libre</a>. 
До 1990 г. ние бяхме или намерили, или написали всички главни компоненти, освен един — ядрото. Тогава Линукс, ядро, подобно на ядрото на „Юникс“, бе разработено от Линус Торвалдс през 1991 г. и издадено като свободен софтуер през 1992 г. Комбинирането на Линукс с почти завършената система GNU доведе до цялостна операционна система: системата GNU/Линукс. Предполага се, че десетки милиони души използват системи GNU/Линукс днес, обикновено под формата на <a href="/distros/distros.html">дистрибуции GNU/Линукс</a>. Основната версия на Линукс днес съдържа несвободен софтуер, т.нар. „blobs“; активисти на Движението за свободен софтуер поддържат променена свободна версия ня Линукс (<a href="http://directory.fsf.org/project/linux">Linux-libre</a>). 
14 | However, the GNU Project is not limited to the core operating system. We
| aim to provide a whole spectrum of software, whatever many users want to
| have. This includes application software. See the <a
| [-href="/directory">Free-]
| {+href="https://directory.fsf.org/wiki/Main_Page">Free+} Software
| Directory</a> for a catalogue of free software application programs. 
However, the GNU Project is not limited to the core operating system. We aim to provide a whole spectrum of software, whatever many users want to have. This includes application software. See the <a href="https://directory.fsf.org/wiki/Main_Page">Free Software Directory</a> for a catalogue of free software application programs. 
Но проектът GNU не е ограничен в рамките на основната операционна система. Нашата цел е да осигурим пълен спектър от софтуер, каквото е нужно за повечето потребители. Това включва и софтуер под формата на приложения. Вижте <a href="/directory">Указателя на свободен софтуер</a> за каталог от свободни приложения. 
15 | We also want to provide software for users who are not computer experts.
| Therefore we developed a <a href="http{+s+}://www.gnome.org/">graphical
| desktop (called GNOME)</a> to help beginners use the GNU system. 
We also want to provide software for users who are not computer experts. Therefore we developed a <a href="https://www.gnome.org/">graphical desktop (called GNOME)</a> to help beginners use the GNU system. 
Искаме да осигурим и софтуер за потребители, които не са компютърни специалисти. Затова разработихме <a href="http://www.gnome.org/">графична работна среда (GNOME)</a>, за да помогнем на начинаещите да използват системата GNU. 
16 | We also want to provide games and other recreations. Plenty of <a
| href="http{+s+}://directory.fsf.org/wiki/Category/Game">free games</a>
| are already available. 
We also want to provide games and other recreations. Plenty of <a href="https://directory.fsf.org/wiki/Category/Game">free games</a> are already available. 
Искаме да осигурим игри и други развлечения. Много <a href="http://directory.fsf.org/wiki/Category/Game">свободни игри</a> вече са налице. 
20 | Please see the <a
| href="/server/standards/README.translations.html">Translations
| README</a> for information on coordinating and [-submitting-]
| {+contributing+} translations of this article. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Моля, докладвайте грешки и предложения относно българския превод чрез <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Вижте <a href="/server/standards/README.translations.html">Документацията за преводачи</a> за информация за координирането и подаването на преводи на тази статия.