linux-and-gnu.bg.po

Mismatched links: 15.

Mismatched ids: 5.

#text
17 | Fortunately, we didn't have to wait for the Hurd, because of Linux. Once
| Torvalds [-wrote Linux,-] {+freed Linux in 1992,+} it fit into the last
| major gap in the GNU system. People could then <a
| href="http{+s+}://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01">
| combine Linux with the GNU system</a> to make a complete free [-system: a
| Linux-based-] {+system&mdash;a+} version of the GNU [-system; the-]
| {+system which also contained Linux. The+} GNU/Linux system, [-for
| short.-] {+in other words.+} 
Fortunately, we didn't have to wait for the Hurd, because of Linux. Once Torvalds freed Linux in 1992, it fit into the last major gap in the GNU system. People could then <a href="https://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01"> combine Linux with the GNU system</a> to make a complete free system&mdash;a version of the GNU system which also contained Linux. The GNU/Linux system, in other words. 
За щастие, нямаше нужда да чакаме за Hurd, понеже Линукс беше на разположение. Когато Линус Торвалдс написа Линукс, той запълни последната голяма празнина. От този момент нататък хората вече можеха да <a href="http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01"> комбинират Линукс със системата GNU</a>, за да изградят цялостна свободна система, т.е. версия на системата GNU, базирана на Линукс, или съкратено — GNU/Линукс. 
19 | The GNU Project supports GNU/Linux systems as well as <em>the</em> GNU
| system. The <a href="http{+s+}://fsf.org/">FSF</a> funded the rewriting
| of the Linux-related extensions to the GNU C library, so that now they are
| well integrated, and the newest GNU/Linux systems use the current library
| release with no changes. The FSF also funded an early stage of the
| development of Debian GNU/Linux. 
The GNU Project supports GNU/Linux systems as well as <em>the</em> GNU system. The <a href="https://fsf.org/">FSF</a> funded the rewriting of the Linux-related extensions to the GNU C library, so that now they are well integrated, and the newest GNU/Linux systems use the current library release with no changes. The FSF also funded an early stage of the development of Debian GNU/Linux. 
Проектът GNU поддържа системите GNU/Линукс, както и <em>самата</em> система GNU. <a href="http://fsf.org/">ФСС</a> финансира пренаписването на разширенията към библиотеката на GNU за Си, които са специфични за Линукс, така че сега те са добре интегрирани и съвременните системи GNU/Линукс използват текущото издание на библиотеката без промени. ФСС спонсорира също и ранния стадий на разработка на Дебиан GNU/Линукс. 
20 | Today there are many different variants of the GNU/Linux system (often
| called &ldquo;distros&rdquo;). Most of them include [-non-free
| software&mdash;their-] {+nonfree programs&mdash;their+} developers follow
| the [-philosophy-] {+<a
| href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">&ldquo;open
| source&rdquo; philosophy</a>+} associated with Linux rather than [-that-]
| {+the <a
| href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">&ldquo;free
| software&rdquo; philosophy</a>+} of GNU. But there are also <a
| [-href="/distros/">completely-]
| {+href="/distros/distros.html">completely+} free GNU/Linux distros</a>.
| The FSF supports computer facilities for [-<a
| href="http://gnewsense.org/">gNewSense</a>.-] {+a few of them.+} 
Today there are many different variants of the GNU/Linux system (often called &ldquo;distros&rdquo;). Most of them include nonfree programs&mdash;their developers follow the <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">&ldquo;open source&rdquo; philosophy</a> associated with Linux rather than the <a href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">&ldquo;free software&rdquo; philosophy</a> of GNU. But there are also <a href="/distros/distros.html">completely free GNU/Linux distros</a>. The FSF supports computer facilities for a few of them. 
Днес има много различни варианти на системата GNU/Линукс (често наричани „дистрибуции“). Повечето от тях включват несвободен софтуер — техните разработчици следват философията, свързана с Линукс, вместо тази на GNU. Но има и <a href="/distros">напълно свободни дистрибуции на GNU/Линукс</a>. ФСС поддържа компютърни съоръжения за <a href="http://gnewsense.org">gNewSense</a>. 
21 | Making a free GNU/Linux distribution is not just a matter of eliminating
| various nonfree programs. Nowadays, the usual version of Linux contains
| nonfree programs too. These programs are intended to be loaded into I/O
| devices when the system starts, and they are included, as long series of
| numbers, in the [-"source code"-] {+&ldquo;source code&rdquo;+} of
| Linux. Thus, maintaining free GNU/Linux distributions now entails
| maintaining a <a href="http{+s+}://directory.fsf.org/project/linux">
| free version of Linux</a> too. 
Making a free GNU/Linux distribution is not just a matter of eliminating various nonfree programs. Nowadays, the usual version of Linux contains nonfree programs too. These programs are intended to be loaded into I/O devices when the system starts, and they are included, as long series of numbers, in the &ldquo;source code&rdquo; of Linux. Thus, maintaining free GNU/Linux distributions now entails maintaining a <a href="https://directory.fsf.org/project/linux"> free version of Linux</a> too. 
Издаването на свободна дистрибуция на GNU/Линукс не е просто въпрос на елиминиране на разните несвободни програми. В днешни дни, стандартната версия на Линукс също съдържа несвободни програми. Те са предназначени да се зареждат във входно/изходни устройства при стартирането на системата и са включени, под формата на дълги последователности от числа, в „изходния код“ на Линукс. Така че поддържането на свободни дистрибуции на GNU/Линукс снес налага и поддържането на <a href="http://directory.fsf.org/project/linux">свободна версия на Линукс</a>. 
23 | If you want to make a link on &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for further
| reference, this page and <a [-href="/gnu/the-gnu-project.html">
| http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html</a>-]
| {+href="/gnu/thegnuproject.html">
| https://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html</a>+} are good choices. If you
| mention Linux, the kernel, and want to add a link for further reference,
| <a [-href="http://foldoc.org/linux">http://foldoc.org/linux</a>-]
| {+href="https://foldoc.org/linux">https://foldoc.org/linux</a>+} is a
| good URL to use. 
If you want to make a link on &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for further reference, this page and <a href="/gnu/thegnuproject.html"> https://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html</a> are good choices. If you mention Linux, the kernel, and want to add a link for further reference, <a href="https://foldoc.org/linux">https://foldoc.org/linux</a> is a good URL to use. 
Ако искате да направите хипервръзка за повече информация за „GNU/Линукс“, тази страница и <a href="/gnu/the-gnu-project.html">http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html</a> са добър избор. Ако пък споменавате ядрото Линукс и искате да добавите връзка за повече информация, то сполучлив адрес, който можете да използвате, е <a href="http://foldoc.org/linux">http://foldoc.org/linux</a>. 
28 | [-<a id="unexciting"></a>These-]{+These+} unexciting but essential
| components include the GNU assembler (GAS) and the linker (GLD), both are
| now part of the <a href="/software/binutils/">GNU Binutils</a> package,
| <a href="/software/tar/">GNU tar</a>, and many more. 
These unexciting but essential components include the GNU assembler (GAS) and the linker (GLD), both are now part of the <a href="/software/binutils/">GNU Binutils</a> package, <a href="/software/tar/">GNU tar</a>, and many more. 
<a id="unexciting"></a>Тези не чак толкова вълнуващи, но съществени компоненти включват асемблера на GNU (GAS) и свързващата програма (GLD), които вече са част от пакета <a href="/software/binutils/">GNU Binutils</a>, <a href="/software/tar/">GNU tar</a>, и още. 
29 | [-<a id="nottools"></a>For-]{+For+} instance, The Bourne Again SHell
| (BASH), the PostScript interpreter <a
| href="/software/ghostscript/ghostscript.html">Ghostscript</a>, and the
| <a href="/software/libc/libc.html">GNU C library</a> are not programming
| tools. Neither are GNUCash, GNOME, and GNU Chess. 
For instance, The Bourne Again SHell (BASH), the PostScript interpreter <a href="/software/ghostscript/ghostscript.html">Ghostscript</a>, and the <a href="/software/libc/libc.html">GNU C library</a> are not programming tools. Neither are GNUCash, GNOME, and GNU Chess. 
<a id="nottools"></a>Например, интерпретатора на обвивката Bourne Again SHell (BASH), интерпретатора на PostScript <a href="/software/ghostscript/ghostscript.html">Ghostscript</a>, и <a href="/software/libc/libc.html">библиотеката на GNU за Си</a> не са програмни инструменти. Нито пък GNUCash, GNOME и GNU Chess. 
30 | [-<a id="somecomponents"></a>For-]{+For+} instance, the <a
| href="/software/libc/libc.html">GNU C library</a>. 
For instance, the <a href="/software/libc/libc.html">GNU C library</a>. 
<a id="somecomponents"></a>Например, <a href="/software/libc/libc.html">библиотеката на GNU за Си</a>. 
31 | [-<a id="newersystems"></a>Since-]{+Since+} that was written, a
| nearly-all-free Windows-like system has been developed, but technically it
| is not at all like GNU or Unix, so it doesn't really affect this issue.
| Most of the kernel of Solaris has been made free, but if you wanted to
| make a free system out of that, aside from replacing the missing parts of
| the kernel, you would also need to put it into GNU or BSD. 
Since that was written, a nearly-all-free Windows-like system has been developed, but technically it is not at all like GNU or Unix, so it doesn't really affect this issue. Most of the kernel of Solaris has been made free, but if you wanted to make a free system out of that, aside from replacing the missing parts of the kernel, you would also need to put it into GNU or BSD. 
<a id="newersystems"></a>Откакто това бе написано, бе разработена почти напълно свободна система, подобна на „Уиндоус“. Но от техническа гледна точка тя съвсем не е като GNU или „Юникс“, така че няма връзка с този въпрос. По-голямата част от ядрото на „Соларис“ също бе издадено като свободен софтуер, но за да получите свободна система с него, е необходимо да го комбинирате с GNU или BSD, както и да замените липсващите части на ядрото. 
32 | [-<a id="gnubsd"></a>On-]{+On+} the other hand, in the years since this
| article was written, the GNU C Library has been ported to {+several
| versions of+} the BSD kernel, which made it [-possible-]
| {+straightforward+} to combine the GNU system with that kernel. Just as
| with GNU/Linux, these are indeed variants of GNU, and are therefore
| [-called-] {+called, for instance,+} GNU/kFreeBSD and GNU/kNetBSD
| depending on the kernel of the system. Ordinary users on typical desktops
| can hardly distinguish between GNU/Linux and GNU/*BSD. 
On the other hand, in the years since this article was written, the GNU C Library has been ported to several versions of the BSD kernel, which made it straightforward to combine the GNU system with that kernel. Just as with GNU/Linux, these are indeed variants of GNU, and are therefore called, for instance, GNU/kFreeBSD and GNU/kNetBSD depending on the kernel of the system. Ordinary users on typical desktops can hardly distinguish between GNU/Linux and GNU/*BSD. 
<a id="gnubsd"></a>От друга страна, в годините след написването на тази статия, библиотеката на GNU за Си беше адаптирана към ядрото BSD, което направи възможно комбинирането на системата GNU с това ядро. Точно както и GNU/Линукс, това са всъщност варианти на GNU и следователно се наричат GNU/kFreeBSD и GNU/kNetBSD в зависимост от това с кое ядро работи системата. Обикновените потребители на типична работна среда трудно биха могли да различат GNU/Линукс и GNU/*BSD. 
35  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Моля, докладвайте грешки и предложения относно българския превод чрез <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Вижте <a href="/server/standards/README.translations.html">Документацията за преводачи</a> за информация за координирането и подаването на преводи на тази статия.