free-doc.bg.po

Mismatched links: 5.

Mismatched ids: 0.

#text
8  
<a href="https://defectivebydesign.org/ebooks.html">Join our mailing list about the dangers of eBooks</a>. 
 
9 | Free documentation, like free software, is a matter of freedom, not price.
| The problem with these manuals was not that O'Reilly Associates charged a
| price for printed copies&mdash;that in itself is fine. (The Free Software
| Foundation <a href="http{+s+}://shop.fsf.org/category/books/">sells
| printed copies</a> of free <a href="/doc/doc.html">GNU manuals</a>,
| too.) But GNU manuals are available in source code form, while these
| manuals are available only on paper. GNU manuals come with permission to
| copy and modify; the Perl manuals do not. These restrictions are the
| problems. 
Free documentation, like free software, is a matter of freedom, not price. The problem with these manuals was not that O'Reilly Associates charged a price for printed copies&mdash;that in itself is fine. (The Free Software Foundation <a href="https://shop.fsf.org/category/books/">sells printed copies</a> of free <a href="/doc/doc.html">GNU manuals</a>, too.) But GNU manuals are available in source code form, while these manuals are available only on paper. GNU manuals come with permission to copy and modify; the Perl manuals do not. These restrictions are the problems. 
Свободната документация, също както свободния софтуер, е въпрос на свобода, не на цена. Проблемът с тези наръчници не е, че „О'Райли Асошиейтс“ иска пари за отпечатаните копия — това само по себе си не е проблем. (Фондацията за свободен софтуер също <a href="http://shop.fsf.org/category/books/">разпространява срещу заплащане отпечатани копия</a> на свободни <a href="/doc/doc.html">ръководства за GNU</a>.) Но ръководствата за GNU са налични и във вид на изходен код, докато тези наръчници са достъпни само на хартия. Ръководствата за GNU са придружени от разрешение за копиране и промяна, а тези на Пърл – не. Проблемът е тъкмо в тези ограничения. 
11 | <a [-href="/copyleft/fdl.html">The-] {+href="/licenses/fdl.html">The+}
| GNU Free Documentation License</a> 
<a href="/licenses/fdl.html">The GNU Free Documentation License</a> 
<a href="/copyleft/fdl.html">Лиценз за свободна документатия на GNU</a> 
25 | Please see the <a
| href="/server/standards/README.translations.html">Translations
| README</a> for information on coordinating and [-submitting-]
| {+contributing+} translations of this article. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Моля, докладвайте грешки и предложения относно българския превод чрез <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Вижте <a href="/server/standards/README.translations.html">Документацията за преводачи</a> за информация за координирането и подаването на преводи на тази статия.