java-trap.bg.po

Mismatched links: 10.

Mismatched ids: 0.

#text
5 | [-As of December 2006,-]{+Since this article was first published,+} Sun
| [-is in the middle-] {+(now part+} of {+Oracle) has+} <a
| [-href="http://www.fsf.org/news/fsf-welcomes-gpl-java.html">rereleasing-]
| {+href="https://www.fsf.org/news/fsf-welcomes-gpl-java.html">relicensed</a>
| most of+} its Java platform {+reference implementation+} under the GNU
| [-GPL</a>. When this license change-] {+General Public License, and
| there+} is [-completed, we expect that-] {+now a free development
| environment for Java. Thus, the+} Java [-will-] {+language as such is+}
| no longer [-be-] a trap. [-Nonetheless, the general issue described here
| will remain important, because any nonfree library or programming platform
| can cause a similar problem. We must learn a lesson from the history of
| Java, so we can avoid other traps in the future.-] 
Since this article was first published, Sun (now part of Oracle) has <a href="https://www.fsf.org/news/fsf-welcomes-gpl-java.html">relicensed</a> most of its Java platform reference implementation under the GNU General Public License, and there is now a free development environment for Java. Thus, the Java language as such is no longer a trap. 
През декември 2006 г., „Сън“ вече са започнали да <a href="http://www.fsf.org/news/fsf-welcomes-gpl-java.html">преиздават своята платформа на Джава под GNU GPL</a>. Очакваме, че когато тази промяна на лиценза завърши, Джава вече няма да представлява клопка. Въпреки това, като цяло, описаният тук въпрос ще остане важен, защото всяка несвободна библиотека или платформа за програмиране може да причини подобен проблем. Трябва да си вземем поука от историята на Джава, така че да избягваме други клопки за в бъдеще. 
18 | Sun's implementation of Java is nonfree. The standard Java libraries are
| nonfree also. We do have free implementations of Java, such as the <a
| [-href="http://gcc.gnu.org/java/">GNU-]
| {+href="https://objectcomputing.com/resources/publications/sett/january-2003-gcj-the-gnu-compiler-for-java">
| GNU+} Compiler for Java</a> (GCJ) and <a href="/software/classpath">GNU
| Classpath</a>, but they don't support all the features yet. We are still
| catching up. 
Sun's implementation of Java is nonfree. The standard Java libraries are nonfree also. We do have free implementations of Java, such as the <a href="https://objectcomputing.com/resources/publications/sett/january-2003-gcj-the-gnu-compiler-for-java"> GNU Compiler for Java</a> (GCJ) and <a href="/software/classpath">GNU Classpath</a>, but they don't support all the features yet. We are still catching up. 
Реализацията на Джава от „Сън“ е несвободна. Стандартните библиотеки на Джава също са несвободни. Ние разполагаме със свободни реализации на Джава, като например <a href="http://gcc.gnu.org/java/"> компилатора на GNU за Джава</a> (GCJ) и <a href="/software/classpath">GNU Класпат</a> (GNU Classpath), но те все още не поддържат напълно всички възможности. Все още наваксваме. 
21 | Sun continues to develop additional &ldquo;standard&rdquo; Java libraries,
| and nearly all of them are nonfree; in many cases, even a library's
| specification is a trade secret, and Sun's latest license for these
| specifications prohibits release of anything less than a full
| implementation of the specification. (See {+the+} <a
| [-href="http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/JSPA2.pdf">http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/JSPA2.pdf</a>-]
| {+href="https://jcp.org/aboutJava/communityprocess/JSPA2.pdf"> Java
| Specification Participation Agreement</a>+} and {+the+} <a
| [-href="http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr129/j2me_pb-1_0-fr-spec-license.html">http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr129/j2me_pb-1_0-fr-spec-license.html</a>-]
| {+href="https://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr129/j2me_pb-1_0-fr-spec-license.html">
| J2ME&trade; Personal Basis Profile Specification</a>+} for examples.) 
Sun continues to develop additional &ldquo;standard&rdquo; Java libraries, and nearly all of them are nonfree; in many cases, even a library's specification is a trade secret, and Sun's latest license for these specifications prohibits release of anything less than a full implementation of the specification. (See the <a href="https://jcp.org/aboutJava/communityprocess/JSPA2.pdf"> Java Specification Participation Agreement</a> and the <a href="https://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr129/j2me_pb-1_0-fr-spec-license.html"> J2ME&trade; Personal Basis Profile Specification</a> for examples.) 
„Сън“ продължава да разработва допълнителни „стандартни“ библиотеки на Джава и почти всички те са несвободни. В много случаи, дори спецификацията на библиотеката представлява търговска тайна, а последният лиценз на „Сън“ за тези спецификации забранява издаването на непълни реализации на спецификацията. (Вижте например <a href="http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/JSPA2.pdf">http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/JSPA2.pdf</a> и <a href="http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr129/j2me_pb-1_0-fr-spec-license.html">http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr129/j2me_pb-1_0-fr-spec-license.html</a>). 
25 | To keep your Java code safe from the Java Trap, install a free Java
| development environment and use it. More generally, whatever language you
| use, keep your eyes open, and check the free status of programs your code
| depends on. The easiest way to verify that a program is free is by looking
| for it in the [-Free-] {+<a href="https://www.fsf.org/directory">Free+}
| Software [-Directory (<a
| href="http://www.fsf.org/directory">http://www.fsf.org/directory</a>).-]
| {+Directory</a>.+} If a program is not in the directory, you can check
| its license(s) against the [-list-] {+<a
| href="/licenses/license-list.html">list+} of free software [-licenses
| (<a
| href="/licenses/license-list.html">http://www.gnu.org/licenses/license-list.html</a>).-]
| {+licenses</a>.+} 
To keep your Java code safe from the Java Trap, install a free Java development environment and use it. More generally, whatever language you use, keep your eyes open, and check the free status of programs your code depends on. The easiest way to verify that a program is free is by looking for it in the <a href="https://www.fsf.org/directory">Free Software Directory</a>. If a program is not in the directory, you can check its license(s) against the <a href="/licenses/license-list.html">list of free software licenses</a>. 
За да предпазите кода си от „клопката на Джава“, инсталирайте свободна среда за разработване на Джава и я използвайте. По-общо казано, какъвто и език да използвате, отваряйте си очите на четири и проверявайте дали са свободни програмите, от които зависи кода ви. Най-лесният начин да проверите дали дадена програма е свободна е да погледнете за нея в Указателя на свободен софтуер (<a href="http://www.fsf.org/directory">http://www.fsf.org/directory</a>). Ако програмата не е в указателя, можете да сверите лиценза (или лицензите) ѝ спрямо списъка от лицензи за свободен софтуер (<a href="/licenses/license-list.html">http://www.gnu.org/licenses/license-list.html</a>). 
31 | Please see the <a
| href="/server/standards/README.translations.html">Translations
| README</a> for information on coordinating and [-submitting-]
| {+contributing+} translations of this article. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Моля, докладвайте грешки и предложения относно българския превод чрез <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Вижте <a href="/server/standards/README.translations.html">Документацията за преводачи</a> за информация за координирането и подаването на преводи на тази статия.