pragmatic.bg.po

Mismatched links: 4.

Mismatched ids: 0.

#text
6 | That's the basic reason why the GNU General Public License is written the
| way it is&mdash;as a <a [-href="/copyleft">-]
| {+href="/licenses/copyleft.html">+} copyleft</a>. All code added to a
| GPL-covered program must be free software, even if it is put in a separate
| file. I make my code available for use in free software, and not for use
| in proprietary software, in order to encourage other people who write
| software to make it free as well. I figure that since proprietary
| software developers use copyright to stop us from sharing, we cooperators
| can use copyright to give other cooperators an advantage of their own:
| they can use our code. 
That's the basic reason why the GNU General Public License is written the way it is&mdash;as a <a href="/licenses/copyleft.html"> copyleft</a>. All code added to a GPL-covered program must be free software, even if it is put in a separate file. I make my code available for use in free software, and not for use in proprietary software, in order to encourage other people who write software to make it free as well. I figure that since proprietary software developers use copyright to stop us from sharing, we cooperators can use copyright to give other cooperators an advantage of their own: they can use our code. 
Това е основната причина Общият публичен лиценз на GNU да е написан така, както е написан — а именно като <a href="/copyleft">„copyleft“</a>. Всяко парче програмен код, добавено към защитена с GPL програма, трябва да бъде лицензирано като свободен софтуер, дори и ако е съхранено в отделен файл. Кода, който разработвам, аз правя достъпен за ползване под свободен лиценз, а не за ползване като собственически софтуер, и така искам да насърча и други хора, които пишат софтуер, също да го освобождават. Смятам, че щом разработчиците на собственически софтуер използват авторското право, за да попречат на споделянето между нас, тогава ние, които си сътрудничим, можем да използваме авторското право, за да дадем на другите като нас тяхната лична изгода да ни последват: като им дадем да използват нашия програмен код. 
25 | This essay is published in <a
| href="http{+s+}://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/"><cite>Free
| Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M.
| Stallman</cite></a>. 
This essay is published in <a href="https://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/"><cite>Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman</cite></a>. 
Това есе е публикувано в книгата <a href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/"><cite>Свободен софтуер, свободно общество: избрани есета от Ричард М. Столман</cite></a>. 
28 | Please see the <a
| href="/server/standards/README.translations.html">Translations
| README</a> for information on coordinating and [-submitting-]
| {+contributing+} translations of this article. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Моля, докладвайте грешки и предложения относно българския превод чрез <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Вижте <a href="/server/standards/README.translations.html">Документацията за преводачи</a> за информация за координирането и подаването на преводи на тази статия.