selling.bg.po

Mismatched links: 7.

Mismatched ids: 0.

#text
3  
<em><a href="/philosophy/selling-exceptions.html">Some views on the ideas of selling exceptions to free software licenses, such as the GNU GPL</a> are also available.</em> 
 
10 | Free software is a community project, and everyone who depends on it ought
| to look for ways to contribute to building the community. For a
| distributor, the way to do this is to give a part of the profit to free
| software development projects or to the <a [-href="/fsf/fsf.html">Free-]
| {+href="https://www.fsf.org/">Free+} Software Foundation</a>. This way
| you can advance the world of free software. 
Free software is a community project, and everyone who depends on it ought to look for ways to contribute to building the community. For a distributor, the way to do this is to give a part of the profit to free software development projects or to the <a href="https://www.fsf.org/">Free Software Foundation</a>. This way you can advance the world of free software. 
Свободният софтуер е общностен проект и всеки, който зависи от него, би трябвало да търси начини да допринесе към изграждането на общността. За разпространителите, начинът е като даряват част от печалбата си на <a href="/fsf/fsf.html">Фондацията за свободен софтуер</a> или проекти за разработка на свободен софтуер. По този начин, можете да тласнете напред света на свободния софтуер. 
22 | The most direct way to do this is by writing needed <a
| href="http{+s+}://savannah.gnu.org/projects/tasklist">free software</a>
| or <a href="/doc/doc.html">manuals</a> yourself. But if you do
| distribution rather than writing, the best way you can help is by raising
| funds for others to write them. 
The most direct way to do this is by writing needed <a href="https://savannah.gnu.org/projects/tasklist">free software</a> or <a href="/doc/doc.html">manuals</a> yourself. But if you do distribution rather than writing, the best way you can help is by raising funds for others to write them. 
Най-прекият начин да сторите това е като сами пишете необходимите ви <a href="http://savannah.gnu.org/projects/tasklist">софтуерни програми</a> или <a href="/doc/doc.html">ръководства</a>. Но ако се занимавате по-скоро с разпространение, отколкото с писане, най-добрият начин, по който можете да помогнете, е като набирате средства за онези, които пишат софтуера. 
28 | Except for one special situation, the <a
| [-href="/copyleft/gpl.html">GNU-] {+href="/licenses/gpl.html">GNU+}
| General Public License</a> (GNU GPL) has no requirements about how much
| you can charge for distributing a copy of free software. You can charge
| nothing, a penny, a dollar, or a billion dollars. It's up to you, and the
| marketplace, so don't complain to us if nobody wants to pay a billion
| dollars for a copy. 
Except for one special situation, the <a href="/licenses/gpl.html">GNU General Public License</a> (GNU GPL) has no requirements about how much you can charge for distributing a copy of free software. You can charge nothing, a penny, a dollar, or a billion dollars. It's up to you, and the marketplace, so don't complain to us if nobody wants to pay a billion dollars for a copy. 
С изключение на един специален случай, <a href="/copyleft/gpl.html">Общият публичен лиценз на GNU</a> (GNU GPL) не поставя ограничения по отношение на размера на възнаграждението, изисквано за разпространение на копия на свободен софтуер. Можете да не поискате нищо, или да поискате една стотинка, един лев или един милиард лева. Това зависи от вас самите и от пазара, така че не се оплаквайте на нас, ако никой не иска да ви плати един милиард за копието. 
33 | Please see the <a
| href="/server/standards/README.translations.html">Translations
| README</a> for information on coordinating and [-submitting-]
| {+contributing+} translations of this article. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Моля, докладвайте грешки и предложения относно българския превод чрез <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Вижте <a href="/server/standards/README.translations.html">Документацията за преводачи</a> за информация за координирането и подаването на преводи на тази статия.