contact.ca.po

Mismatched links: 34.

Mismatched ids: 0.

#text
3 | We strive to put the answers to all possible questions you might have on
| our <a [-href="/home.html">web-] {+href="/">web+} site</a>. However,
| sometimes, you might have a question or issue that isn't covered. This
| page describes how to contact us in these circumstances. 
We strive to put the answers to all possible questions you might have on our <a href="/">web site</a>. However, sometimes, you might have a question or issue that isn't covered. This page describes how to contact us in these circumstances. 
Intentem posar les respostes a totes les possibles qüestions que pugueu tenir al nostre <a href="/home.html">lloc web</a>. No obstant, de vegades podeu tenir alguna pregunta o dubte que no hi està explicat. Aquesta pàgina descriu com, en tal cas, podeu contactar amb nosaltres. 
5  
If <em>(and only if)</em> you still have questions about the GNU Project or the FSF after exploring these resources, you can write to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. But don't expect an answer overnight! 
 
8 | [-<strong>Please-]{+<em>Please+} note that we do not provide technical
| support [-ourselves; however, <a href="/help/gethelp.html">help is at
| hand</a>:</strong>-] {+ourselves.</em>+} 
<em>Please note that we do not provide technical support ourselves.</em> 
<strong>Noteu si us plau que nosaltres no proporcionem suport tècnic; no obstant, <a href="/help/gethelp.html">l'ajuda és al vostre abast</a>:</strong> 
10 | [-We have-]a general page on <a [-href="/help/gethelp.html">getting-]
| {+href="/software/gethelp.html">getting+} help with GNU
| software</a>[-.-]{+;+} 
a general page on <a href="/software/gethelp.html">getting help with GNU software</a>; 
Tenim una pàgina general sobre <a href="/help/gethelp.html">com aconseguir ajuda sobre el programari GNU</a>. 
12 | [-Try-]our <a href="http{+s+}://lists.gnu.org/">mailing
| lists</a>&mdash;there is usually one or more lists for each GNU package;
| [-that is, a GNU Emacs mailing list, a GNU Chess mailing list, etc.-] 
our <a href="https://lists.gnu.org/">mailing lists</a>&mdash;there is usually one or more lists for each GNU package; 
Proveu les nostres <a href="http://lists.gnu.org/">llistes de correu</a>&mdash;normalment hi ha una o més llistes per a cada paquet de GNU, és a dir, una llista de correu per a GNU Emacs, una altra per a GNU Chess, etc. 
13 | [-T-]{+t+}he <a href="http{+s+}://directory.fsf.org/">Free Software
| [-Directory</a>-] {+Directory</a>&mdash;it+} can help you find both GNU
| and other free software packages[-.-]{+;+} 
the <a href="https://directory.fsf.org/">Free Software Directory</a>&mdash;it can help you find both GNU and other free software packages; 
El <a href="http://directory.fsf.org/">Directori de Programari Lliure</a> pot ajudar-vos a trobar paquets de GNU i altres paquets de programari lliure. 
15 | [-F-]{+f+}inally, our <a
| [-href="http://www.fsf.org/resources/service/">service directory</a>-]
| {+href="https://www.fsf.org/resources/service/">service
| directory</a>&mdash;it+} will help you find companies and people in your
| area who [-have-] {+can+} provide support services, usually for a fee. 
finally, our <a href="https://www.fsf.org/resources/service/">service directory</a>&mdash;it will help you find companies and people in your area who can provide support services, usually for a fee. 
Finalment, el nostre <a href="http://www.fsf.org/resources/service/">directori de serveis</a> us ajudarà a trobar companyies i persones de la vostra zona que proporcionen serveis de suport, en general de pagament. 
19 | For {+translations of the+} general pages, contact [-the GNU Webmasters-]
| <a [-href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>.-]
| {+href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</
| a>.+} 
For translations of the general pages, contact <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
Per pàgines generals, contacteu amb els Webmasters de GNU <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
20 | For pages of specific GNU [-packages,-] {+packages (including their
| translations),+} <a [-href="/help/gethelp.html">contact-]
| {+href="/software/gethelp.html">contact the maintainer(s)</a> of+} the
| particular [-package maintainer(s).</a>-] {+package, usually on
| &lt;bug-<var>pkgname</var>@gnu.org&gt;.+} 
For pages of specific GNU packages (including their translations), <a href="/software/gethelp.html">contact the maintainer(s)</a> of the particular package, usually on &lt;bug-<var>pkgname</var>@gnu.org&gt;. 
Per a pàgines sobre paquets de GNU específics, <a href="/help/gethelp.html">contacteu amb el(s) coordinador(s) del paquet.</a> 
26  
the <a href="/prep/standards/">GNU Coding Standards</a>, 
 
27  
<a href="/prep/maintain/">Information for GNU Maintainers</a>, and 
 
28  
the <a href="/help/evaluation.html">GNU software evaluation questionnaire</a>. 
 
29 | [-contact-]{+If questions remain, email+} <a [-href=
| "mailto:alias-file@gnu.org">&lt;alias-file@gnu.org&gt;</a>.-]
| {+href="mailto:maintainers@gnu.org">&lt;maintainers@gnu.org&gt;</a>.+} 
If questions remain, email <a href="mailto:maintainers@gnu.org">&lt;maintainers@gnu.org&gt;</a>. 
escriviu a <a href="mailto:alias-file@gnu.org">&lt;alias-file@gnu.org&gt;</a>. 
31 | To ask questions about <a
| [-href="http://savannah.gnu.org">savannah</a>,-]
| {+href="https://savannah.gnu.org">Savannah</a>,+} our hosting [-server-]
| {+platform,+} available for both GNU and non-GNU free software projects,
| please see the <a
| [-href="http://savannah.gnu.org/contact.php">savannah-]
| {+href="https://savannah.gnu.org/contact.php">Savannah+} contact
| page</a>. 
To ask questions about <a href="https://savannah.gnu.org">Savannah</a>, our hosting platform, available for both GNU and non-GNU free software projects, please see the <a href="https://savannah.gnu.org/contact.php">Savannah contact page</a>. 
Per formular preguntes sobre <a href="http://savannah.gnu.org">savannah</a>, el nostre servidor on s'allotgen tant els projectes GNU com altres que no ho són, vegeu si us plau la <a href="http://savannah.gnu.org/contact.php">pàgina de contacte de savannah</a>. 
39  
<strong>If you have <a href="https://www.gnupg.org/">GnuPG</a> setup</strong>, send encrypted email the FSF Executive Director, Deputy Director, Web Developer, and Senior Sysadmins listed on our <a href="https://www.fsf.org/about/staff-and-board">Staff and Board page</a>. 
 
40  
<strong>If you don't have GnuPG setup</strong>, write to <a href="mailto:sysadmin@gnu.org">&lt;sysadmin@gnu.org&gt;</a>. 
 
46 | {+our+} <a [-href="/education/edu-faq.html">FAQ</a>-]
| {+href="/licenses/gpl-faq.html">licensing FAQ</a>,+} 
our <a href="/licenses/gpl-faq.html">licensing FAQ</a>, 
<a href="/education/edu-faq.html">Preguntes freqüents</a> 
47  
the <a href="/licenses/license-list.html">license list</a>, 
 
48  
<a href="/licenses/copyleft.html">general copyleft information</a>, and 
 
49  
<a href="/licenses/">related pages</a>. 
 
50 | [-Contact-]{+If questions remain, email+} <a
| [-href="mailto:assign@gnu.org">&lt;assign@gnu.org&gt;</a>.-]
| {+href="mailto:licensing@gnu.org">&lt;licensing@gnu.org&gt;</a>.+} 
If questions remain, email <a href="mailto:licensing@gnu.org">&lt;licensing@gnu.org&gt;</a>. 
Escriviu a <a href= "mailto:assign@gnu.org">&lt;assign@gnu.org&gt;</a>. 
51 | The <a [-href="http://www.fsf.org/licensing/">FSF's licensing compliance
| lab</a>-] {+href="https://www.fsf.org/licensing/">FSF Licensing and
| Compliance Lab</a>+} also offers <a
| [-href="http://www.fsf.org/licensing/contact">paid-consulting-]
| {+href="https://www.fsf.org/licensing/contact">paid consulting+} on free
| software licensing issues</a>. 
The <a href="https://www.fsf.org/licensing/">FSF Licensing and Compliance Lab</a> also offers <a href="https://www.fsf.org/licensing/contact">paid consulting on free software licensing issues</a>. 
El <a href="http://www.fsf.org/licensing/">FSF's licensing compliance lab</a> ofereix també <a href="http://www.fsf.org/licensing/contact">una consultoria de pagament sobre temes relacionats amb les llicències de programari lliure</a>. 
55  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. També hi ha <a href="/contact/contact.html">altres formes de contactar</a> amb la FSF. Envieu els enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
56 || No change detected. The change might only be in amounts of spaces. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Vegeu la <a href="/server/standards/README.translations.html">Guia de traducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article. <br />Contacteu amb l'<a href="/server/standards/translations/ca/">Equip de traducció</a> per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.