gnu-history.ca.po

Mismatched links: 16.

Mismatched ids: 0.

#text
4 | The GNU operating system is a complete free software system,
| upward-compatible with Unix. GNU stands for “GNU's Not
| [-Unix&rdquo;.-] {+Unix.&rdquo; It is pronounced as+} <a
| [-href="http://www.stallman.org/">Richard-]
| {+href="/gnu/pronunciation.html">one syllable with a hard <i>g</i></a>.
| <a href="https://www.stallman.org/">Richard+} Stallman</a> made the <a
| href="/gnu/initial-announcement.html">Initial Announcement</a> of the
| GNU Project in September 1983. A longer version called the <a
| href="/gnu/manifesto.html">GNU Manifesto</a> was published in March
| 1985. It has been translated into several <a
| href="/gnu/manifesto.html#translations">other languages</a>. 
The GNU operating system is a complete free software system, upward-compatible with Unix. GNU stands for &ldquo;GNU's Not Unix.&rdquo; It is pronounced as <a href="/gnu/pronunciation.html">one syllable with a hard <i>g</i></a>. <a href="https://www.stallman.org/">Richard Stallman</a> made the <a href="/gnu/initial-announcement.html">Initial Announcement</a> of the GNU Project in September 1983. A longer version called the <a href="/gnu/manifesto.html">GNU Manifesto</a> was published in March 1985. It has been translated into several <a href="/gnu/manifesto.html#translations">other languages</a>. 
El sistema operatiu GNU és un sistema de programari completament lliure compatible amb Unix. GNU significa <cite>GNU's Not Unix</cite> (GNU no és Unix). <a href="http://www.stallman.org/">Richard Stallman</a> va fer l'<a href="/gnu/initial-announcement.html">Anunci inicial</a> del Projecte GNU al setembre de 1983. El març de 1985 es va publicar una versió més llarga anomenada <a href="/gnu/manifesto.html">Manifest GNU</a> que ha estat traduïda a diferents <a href="/gnu/manifesto.html#translations">idiomes</a>. 
12 | A Unix-like operating system includes a kernel, compilers, editors, text
| formatters, mail software, graphical interfaces, libraries, games and many
| other things. Thus, writing a whole operating system is a very large job.
| We started in January 1984. The <a [-href="http://fsf.org/">-]
| {+href="https://www.fsf.org/">+} Free Software Foundation</a> was
| founded in October 1985, initially to raise funds to help develop GNU. 
A Unix-like operating system includes a kernel, compilers, editors, text formatters, mail software, graphical interfaces, libraries, games and many other things. Thus, writing a whole operating system is a very large job. We started in January 1984. The <a href="https://www.fsf.org/"> Free Software Foundation</a> was founded in October 1985, initially to raise funds to help develop GNU. 
Un sistema operatiu a l'estil d'Unix inclou un nucli, compiladors, editors, formatadors de text, programari per al correu electrònic, interfícies gràfiques, biblioteques, jocs i moltes altres coses. Escriure un sistema operatiu de cap a peus és per tant una tasca llarga. Vam començar el gener de 1984. La <a href="http://fsf.org/">Free Software Foundation</a> es va fundar l'octubre de 1985, inicialment per recollir fons que permetessin desenvolupar GNU. 
13 | By 1990 we had either found or written all the major components except
| one&mdash;the kernel. Then Linux, a Unix-like kernel, was developed by
| Linus Torvalds in 1991 and made free software in 1992. Combining Linux
| with the almost-complete GNU system resulted in a complete operating
| system: the GNU/Linux system. Estimates are that tens of millions of
| people now use GNU/Linux systems, typically via <a
| href="/distros/distros.html">GNU/Linux distributions</a>. The principal
| version of Linux now contains non[---]free firmware &ldquo;blobs&rdquo;;
| free software activists now maintain a modified free version of Linux,
| called <a [-href="http://directory.fsf.org/project/linux">-]
| {+href="https://directory.fsf.org/wiki/Linux-libre">+} Linux-libre</a>. 
By 1990 we had either found or written all the major components except one&mdash;the kernel. Then Linux, a Unix-like kernel, was developed by Linus Torvalds in 1991 and made free software in 1992. Combining Linux with the almost-complete GNU system resulted in a complete operating system: the GNU/Linux system. Estimates are that tens of millions of people now use GNU/Linux systems, typically via <a href="/distros/distros.html">GNU/Linux distributions</a>. The principal version of Linux now contains nonfree firmware &ldquo;blobs&rdquo;; free software activists now maintain a modified free version of Linux, called <a href="https://directory.fsf.org/wiki/Linux-libre"> Linux-libre</a>. 
Cap a 1990 havíem escrit o desenvolupat tots els components principals, llevat d'un: el nucli. Poc després, el 1991, Linus Torvalds va desenvolupar Linux, un nucli semblant al de Unix, i el va publicar com a programari lliure el 1992. La combinació de Linux amb el sistema GNU, que estava gairebé complet, va donar lloc a un sistema operatiu complet: el sistema GNU/Linux. Les estimacions actuals indiquen que milions de persones utilitzen avui sistemes GNU/Linux, normalment a través de <a href="/distros/distros.html">distribucions GNU/Linux</a>. La versió principal de Linux conté ara blocs no lliures de firmware; els activistes del programari lliure mantenen actualment una versió modificada lliure de Linux, anomenada <a href="http://directory.fsf.org/project/linux"> Linux-libre</a>. 
14 | However, the GNU Project is not limited to the core operating system. We
| aim to provide a whole spectrum of software, whatever many users want to
| have. This includes application software. See the <a
| [-href="/directory">Free-]
| {+href="https://directory.fsf.org/wiki/Main_Page">Free+} Software
| Directory</a> for a catalogue of free software application programs. 
However, the GNU Project is not limited to the core operating system. We aim to provide a whole spectrum of software, whatever many users want to have. This includes application software. See the <a href="https://directory.fsf.org/wiki/Main_Page">Free Software Directory</a> for a catalogue of free software application programs. 
De tota manera, el Projecte GNU no s'ha volgut limitar a sistemes operatius. Volem oferir qualsevol mena de programari que els usuaris desitgin tenir. Això també inclou programari d'aplicacions. El <a href="/directory">Directori de programari lliure</a> és un catàleg de totes els programes i aplicacions lliures. 
15 | We also want to provide software for users who are not computer experts.
| Therefore we developed a <a href="http{+s+}://www.gnome.org/">graphical
| desktop (called GNOME)</a> to help beginners use the GNU system. 
We also want to provide software for users who are not computer experts. Therefore we developed a <a href="https://www.gnome.org/">graphical desktop (called GNOME)</a> to help beginners use the GNU system. 
També volem oferir programari per a usuaris que no siguin experts en informàtica. Per això vàrem desenvolupar un <a href="http://www.gnome.org/">escriptori gràfic (anomenat GNOME)</a> que ajudés als nouvinguts a utilitzar elsistema GNU. 
16 | We also want to provide games and other recreations. Plenty of <a
| href="http{+s+}://directory.fsf.org/wiki/Category/Game">free games</a>
| are already available. 
We also want to provide games and other recreations. Plenty of <a href="https://directory.fsf.org/wiki/Category/Game">free games</a> are already available. 
També volem oferir jocs i altres entreteniments. Disposem ja de molts <a href="http://directory.fsf.org/wiki/Category/Game">jocs lliures</a>. 
19  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. També hi ha <a href="/contact/contact.html">altres formes de contactar</a> amb la FSF. Envieu els enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
20 || No change detected. The change might only be in amounts of spaces. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Vegeu la <a href="/server/standards/README.translations.html">Guia de traducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article. <br />Contacteu amb l'<a href="/server/standards/translations/ca/">Equip de traducció</a> per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.