bsd.ca.po

Mismatched links: 9.

Mismatched ids: 0.

#text
5 | The two major categories of free software license are <a
| [-href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a>-]
| {+href="/licenses/copyleft.html">copyleft</a>+} and <a
| href="/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware">
| non-copyleft</a>. <a
| href="/licenses/license-list.html#GPLCompatibleLicenses">Copyleft
| licenses</a> such as the <a href="/licenses/gpl.html">GNU GPL</a> insist
| that modified versions of the program must be free software as well.
| Non-copyleft licenses do not insist on this. <a
| href="/philosophy/why-copyleft.html">We recommend copyleft</a>, because
| it protects freedom for all users, but non-copylefted software can still
| be free software, and useful to the free software community. 
The two major categories of free software license are <a href="/licenses/copyleft.html">copyleft</a> and <a href="/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware"> non-copyleft</a>. <a href="/licenses/license-list.html#GPLCompatibleLicenses">Copyleft licenses</a> such as the <a href="/licenses/gpl.html">GNU GPL</a> insist that modified versions of the program must be free software as well. Non-copyleft licenses do not insist on this. <a href="/philosophy/why-copyleft.html">We recommend copyleft</a>, because it protects freedom for all users, but non-copylefted software can still be free software, and useful to the free software community. 
Les dues categories principals de llicències de programari lliure són <a href="/copyleft/copyleft.html">amb copyleft</a> i <a href="/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware">sense copyleft</a>. Les <a href="/licenses/license-list.html#GPLCompatibleLicenses">llicències amb copyleft</a> com la <a href="/copyleft/gpl.html">GNU GPL</a> insisteixen que les versions modificades del programa han de ser també programari lliure. Les llicències sense copyleft no insisteixen en això. <a href="/philosophy/why-copyleft.html">Nosaltres recomanem el copyleft</a> perquè protegeix la llibertat de tots els usuaris, però el programari sense copyleft encara pot ser programari lliure, i pot resultar útil per a la comunitat del programari lliure. 
6 | There are many variants of simple <a
| href="/licenses/license-list.html#GPLCompatibleLicenses">non-copyleft
| free software licenses</a>, such as the Expat license, FreeBSD license,
| X10 license, the X11 license, and the two BSD (Berkeley Software
| Distribution) licenses. Most of them are equivalent except for details of
| wording, but the license used for BSD until 1999 had a special problem:
| the &ldquo;obnoxious BSD advertising [-clause&rdquo;.-] {+clause.&rdquo;+}
| It said that every advertisement mentioning the software must include a
| particular sentence: 
There are many variants of simple <a href="/licenses/license-list.html#GPLCompatibleLicenses">non-copyleft free software licenses</a>, such as the Expat license, FreeBSD license, X10 license, the X11 license, and the two BSD (Berkeley Software Distribution) licenses. Most of them are equivalent except for details of wording, but the license used for BSD until 1999 had a special problem: the &ldquo;obnoxious BSD advertising clause.&rdquo; It said that every advertisement mentioning the software must include a particular sentence: 
Hi ha unes quantes variants de <a href="/licenses/license-list.html">llicències simples de programari lliure sense copyleft</a>, entre les quals s'hi inclouen la llicència Expat, la FreeBSD, la X10, la X11 i les dues llicències BSD (Berkeley System Distribution). Deixant de banda petites diferències de redacció, la majoria d'elles són equivalents, però la llicència utilitzada per BSD fins al 1999 té un problema especial: la «irritant clàusula de propaganda BSD». Aquesta clàusula diu que tota publicitat que esmenti el programari ha d'incloure una frase en concret: 
25  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. També hi ha <a href="/contact/contact.html">altres formes de contactar</a> amb la FSF. Envieu els enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
26 || No change detected. The change might only be in amounts of spaces. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Vegeu la <a href="/server/standards/README.translations.html">Guia de traducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article. <br />Contacteu amb l'<a href="/server/standards/translations/ca/">Equip de traducció</a> per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.