shouldbefree.ca.po

Mismatched links: 5.

Mismatched ids: 0.

#text
25  
Comparing free roads and toll roads by their usefulness, we find that (all else being equal) roads without toll booths are cheaper to construct, cheaper to run, safer, and more efficient to use.<a href="#f2">(2)</a> In a poor country, tolls may make the roads unavailable to many citizens. The roads without toll booths thus offer more benefit to society at less cost; they are preferable for society. Therefore, society should choose to fund roads in another way, not by means of toll booths. Use of roads, once built, should be free. 
Comparant les carreteres lliures i les carreteres de peatge segons la seva utilitat, trobem que (sent tota la resta igual) les carreteres sense barreres de peatge són més barates de construir, és més fàcil conduir-hi, són més segures, i més eficients per a usar.&nbsp;<a href="#2">(2)</a> En un país pobre, els peatges poden posar les carreteres fora de l'abast de molts ciutadans. Les carreteres sense peatges, doncs, ofereixen major benefici per a la societat a menor cost; són preferibles per a la societat. Per tant, la societat hauria d'escollir finançar les carreteres d'una altra manera, no per mitjà de peatges. L'ús de les carreteres, un cop construïdes, hauria de ser gratuït. 
149  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. També hi ha <a href="/contact/contact.html">altres formes de contactar</a> amb la FSF. Envieu els enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
150  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Vegeu la <a href="/server/standards/README.translations.html">Guia de traducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article. <br />Contacteu amb l'<a href="/server/standards/translations/ca/">Equip de traducció</a> per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.