about-gnu.pl.po

Mismatched links: 9.

Mismatched ids: 0.

#text
3 | [-GNU-]{+GNU&#8239;<a href="#f1">[1]</a>+} was launched by Richard
| Stallman (rms) in 1983, as an operating system which would be put together
| by people working together for the freedom of all software users to
| control their computing. rms remains the Chief GNUisance today. 
GNU&#8239;<a href="#f1">[1]</a> was launched by Richard Stallman (rms) in 1983, as an operating system which would be put together by people working together for the freedom of all software users to control their computing. rms remains the Chief GNUisance today. 
GNU zaczął się rozwijać z&nbsp;inicjatywy Richarda Stallmana (rms) w&nbsp;1983 roku, jako system operacyjny, który umożliwiłby połączenie pracy wielu ludzi dla&nbsp;wspólnego dobra: wolności wszystkich użytkowników oprogramowania do&nbsp;kontrolowania pracy ich komputerów. rms pozostał do&nbsp;dziś głównym GNUciążliwym [Chief GNUisance]. 
5 | <a href="/distros/free-distros.html">Completely free system
| distributions</a> (&ldquo;distros&rdquo;) meeting this goal are available
| today, many using the <a
| href="http{+s+}://www.fsfla.org/svnwiki/selibre/linux-libre/">Linux-libre
| kernel</a> (the <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">relationship between
| GNU and the Linux kernel</a> is described more fully elsewhere). The <a
| href="/software/software.html">GNU packages</a> have been designed to
| work together so we could have a functioning GNU system. It has turned
| out that they also serve as a common &ldquo;upstream&rdquo; for many
| distros, so contributions to GNU packages help the free software community
| as a whole. Naturally, work on GNU is ongoing, with the goal to create a
| system that gives the greatest freedom to computer users. GNU packages
| include user-oriented applications, utilities, tools, libraries, even
| games&mdash;all the programs that an operating system can usefully offer
| to its users. <a href="/help/evaluation.html">New packages are
| welcome.</a> 
<a href="/distros/free-distros.html">Completely free system distributions</a> (&ldquo;distros&rdquo;) meeting this goal are available today, many using the <a href="https://www.fsfla.org/svnwiki/selibre/linux-libre/">Linux-libre kernel</a> (the <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">relationship between GNU and the Linux kernel</a> is described more fully elsewhere). The <a href="/software/software.html">GNU packages</a> have been designed to work together so we could have a functioning GNU system. It has turned out that they also serve as a common &ldquo;upstream&rdquo; for many distros, so contributions to GNU packages help the free software community as a whole. Naturally, work on GNU is ongoing, with the goal to create a system that gives the greatest freedom to computer users. GNU packages include user-oriented applications, utilities, tools, libraries, even games&mdash;all the programs that an operating system can usefully offer to its users. <a href="/help/evaluation.html">New packages are welcome.</a> 
<a href="/distros/free-distros.html">Całkowicie wolne dystrybucje</a> realizują ten cel już dziś, wiele z&nbsp;nich używają <a href="http://www.fsfla.org/svnwiki/selibre/linux-libre/">wolnego jądra Linux-libre</a> (<a href="/gnu/linux-and-gnu.html">związek GNU z&nbsp;jądrem Linux</a> jest dokładniej opisany w&nbsp;innym miejscu). <a href="/software/software.html">Paczki GNU</a> zostały zaprojektowane do&nbsp;działania razem, więc&nbsp;dzięki ich połączeniu otrzymujemy funkcjonujący poprawnie system GNU. Te paczki służą jako źródło wielu dystrybucji, więc&nbsp;Wasz wkład do&nbsp;paczek GNU pomaga całej społeczności wolnego oprogramowania. Oczywiście prace nad&nbsp;GNU trwają nadal i&nbsp;dążą do&nbsp;stworzenia systemu, który daje największą wolność swoim użytkownikom. W&nbsp;skład paczek GNU zalicza się aplikacje użytkowe, narzędzia, biblioteki programistyczne a&nbsp;nawet gry&nbsp;&ndash; wszystkie programy, które system operacyjny może oferować swoim użytkownikom. <a href="/help/evaluation.html">Zapraszamy też do&nbsp;tworzenia nowych paczek.</a> 
6 | Thousands of people have joined in to make GNU the success it is today,
| and there are <a href="/help/help.html">many ways to contribute</a>,
| both technical and non-technical. GNU developers gather from time to time
| in <a href="/ghm/ghm.html">GNU Hackers Meetings</a>, sometimes as part
| of the larger free software community <a
| href="http{+s+}://libreplanet.org/">LibrePlanet</a> conferences. 
Thousands of people have joined in to make GNU the success it is today, and there are <a href="/help/help.html">many ways to contribute</a>, both technical and non-technical. GNU developers gather from time to time in <a href="/ghm/ghm.html">GNU Hackers Meetings</a>, sometimes as part of the larger free software community <a href="https://libreplanet.org/">LibrePlanet</a> conferences. 
Tysiące ludzi przyłączyło się do&nbsp;projektu, dzięki nim GNU osiągnęło sukces, którego owoce widzimy już dziś. Możecie nam pomagać <a href="/help/help.html">na&nbsp;wiele sposobów</a>, zarówno wykorzystując zdolności techniczne, jak i&nbsp;również bez&nbsp;nich. Deweloperzy GNU lubią czasami się spotkać na&nbsp;<a href="/ghm/ghm.html">Spotkaniach Hakerów GNU</a>, czasem również jako część większej społeczności na&nbsp;różnych konferencjach <a href="http://libreplanet.org/">Libreplanet</a>, 
7 | GNU has been supported in several ways by the <a
| href="http{+s+}://www.fsf.org/">Free Software Foundation</a>, the
| nonprofit organization also founded by rms to advocate free software
| ideals. Among other things, the FSF accepts copyright assignments and
| disclaimers, so it can act in court on behalf of GNU programs. (To be
| clear, contributing a program to GNU does <em>not</em> require
| transferring copyright to the FSF. If you do assign copyright, the FSF
| will enforce the GPL for the program if someone violates it; if you keep
| the copyright, enforcement will be up to you.) 
GNU has been supported in several ways by the <a href="https://www.fsf.org/">Free Software Foundation</a>, the nonprofit organization also founded by rms to advocate free software ideals. Among other things, the FSF accepts copyright assignments and disclaimers, so it can act in court on behalf of GNU programs. (To be clear, contributing a program to GNU does <em>not</em> require transferring copyright to the FSF. If you do assign copyright, the FSF will enforce the GPL for the program if someone violates it; if you keep the copyright, enforcement will be up to you.) 
GNU jest wspierane na&nbsp;wiele sposobów przez <a href="http://www.fsf.org/">Fundację wolnego oprogramowania</a>, organizację pożytku publicznego [nonprofit organization] założoną przez&nbsp;rms, aby&nbsp;popierać ideały wolnego oprogramowania. FSF, między innymi, przyjmuje przeniesienia praw autorskich, dzięki czemu może w&nbsp;sądzie walczyć o prawa programów GNU. (Aby nie było nieścisłości, gdy przyczyniacie się do&nbsp;programu GNU <em>nie</em> musicie przekazywać praw autorskich do&nbsp;FSF. Takie przeniesienie umożliwia FSF wyegzekwowaniu warunków GPL w&nbsp;przypadku naruszenia. Jeśli zatrzymacie dla siebie prawa autorskie, egzekwowanie robicie we&nbsp;własnym zakresie.) 
12  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
13 || No change detected. The change might only be in amounts of spaces. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.