linux-and-gnu.pl.po

Mismatched links: 12.

Mismatched ids: 5.

#text
17 | Fortunately, we didn't have to wait for the Hurd, because of Linux. Once
| Torvalds freed Linux in 1992, it fit into the last major gap in the GNU
| system. People could then <a
| href="http{+s+}://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01">
| combine Linux with the GNU system</a> to make a complete free [-system
| &mdash; a-] {+system&mdash;a+} version of the GNU system which also
| contained Linux. The GNU/Linux system, in other words. 
Fortunately, we didn't have to wait for the Hurd, because of Linux. Once Torvalds freed Linux in 1992, it fit into the last major gap in the GNU system. People could then <a href="https://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01"> combine Linux with the GNU system</a> to make a complete free system&mdash;a version of the GNU system which also contained Linux. The GNU/Linux system, in other words. 
Na&nbsp;szczęście nie musieliśmy czekać na&nbsp;Hurd, ponieważ&nbsp;powstał Linux. Gdy Torvalds uwolnił Linuksa&nbsp;w 1992 roku, zapełnił ostatnią dużą lukę w&nbsp;systemie GNU. Ludzie mogli <a href="http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01">połączyć Linuksa z&nbsp;systemem GNU</a> w&nbsp;celu zrobienia kompletnie wolnego systemu&nbsp;&ndash; wersji systemu GNU, który także zawierał Linuksa. Innymi słowy, system GNU/Linux. 
19 | The GNU Project supports GNU/Linux systems as well as <em>the</em> GNU
| system. The <a href="http{+s+}://fsf.org/">FSF</a> funded the rewriting
| of the Linux-related extensions to the GNU C library, so that now they are
| well integrated, and the newest GNU/Linux systems use the current library
| release with no changes. The FSF also funded an early stage of the
| development of Debian GNU/Linux. 
The GNU Project supports GNU/Linux systems as well as <em>the</em> GNU system. The <a href="https://fsf.org/">FSF</a> funded the rewriting of the Linux-related extensions to the GNU C library, so that now they are well integrated, and the newest GNU/Linux systems use the current library release with no changes. The FSF also funded an early stage of the development of Debian GNU/Linux. 
Projekt GNU wspiera zarówno systemy GNU/Linux jak i&nbsp;<em>system GNU</em>. <a href="http://fsf.org/">FSF</a> sfinansowało przepisywanie związanych z&nbsp;Linuksem rozszerzeń do&nbsp;biblioteki GNU C, więc&nbsp;teraz są one dobrze zintegrowane. Najnowsze systemy GNU/Linux używają aktualnych bibliotek bez&nbsp;zmian. FSF sfinansowało również wczesny etap tworzenia Debian GNU/Linux. 
21 | Making a free GNU/Linux distribution is not just a matter of eliminating
| various nonfree programs. Nowadays, the usual version of Linux contains
| nonfree programs too. These programs are intended to be loaded into I/O
| devices when the system starts, and they are included, as long series of
| numbers, in the [-"source code"-] {+&ldquo;source code&rdquo;+} of
| Linux. Thus, maintaining free GNU/Linux distributions now entails
| maintaining a <a href="http{+s+}://directory.fsf.org/project/linux">
| free version of Linux</a> too. 
Making a free GNU/Linux distribution is not just a matter of eliminating various nonfree programs. Nowadays, the usual version of Linux contains nonfree programs too. These programs are intended to be loaded into I/O devices when the system starts, and they are included, as long series of numbers, in the &ldquo;source code&rdquo; of Linux. Thus, maintaining free GNU/Linux distributions now entails maintaining a <a href="https://directory.fsf.org/project/linux"> free version of Linux</a> too. 
Tworzenie wolnej dystrybucji GNU/Linux nie polega tylko na&nbsp;wyeliminowaniu różnych niewolnych programów. Obecnie normalna wersja Linuksa zawiera niewolne programy. Te programy przeznaczone są do&nbsp;załadowania do&nbsp;urządzeń I/O [ang. Input/Output - Wejścia/Wyjścia] kiedy system startuje. Mają one postać długich ciągów liczb włączonych do&nbsp;&bdquo;kodu źródłowego&rdquo; Linuksa. Dlatego&nbsp;też utrzymanie wolnych dystrybucji GNU/Linuksa pociąga także za&nbsp;sobą utrzymanie <a href="http://directory.fsf.org/project/linux">wolnej wersji Linuksa</a>. 
23 | If you want to make a link on &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for further
| reference, this page and <a [-href="/gnu/the-gnu-project.html">
| http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html</a>-]
| {+href="/gnu/thegnuproject.html">
| https://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html</a>+} are good choices. If you
| mention Linux, the kernel, and want to add a link for further reference,
| <a [-href="http://foldoc.org/linux">http://foldoc.org/linux</a>-]
| {+href="https://foldoc.org/linux">https://foldoc.org/linux</a>+} is a
| good URL to use. 
If you want to make a link on &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for further reference, this page and <a href="/gnu/thegnuproject.html"> https://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html</a> are good choices. If you mention Linux, the kernel, and want to add a link for further reference, <a href="https://foldoc.org/linux">https://foldoc.org/linux</a> is a good URL to use. 
Jeżeli&nbsp;chcecie dodać odnośnik z&nbsp;informacjami na&nbsp;temat &bdquo;GNU/Linuksa&rdquo;, ta strona oraz&nbsp;<a href="/gnu/the-gnu-project.html">http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html</a> będą dobrym wyborem. Jeżeli&nbsp;chodzi Wam o Linuksa, o jądro, i&nbsp;chcecie dodać odnośnik w&nbsp;celu dalszego wyjaśnienia, <a href="http://foldoc.org/linux">http://foldoc.org/linux</a> jest dobrym adresem URL w&nbsp;tym celu. 
28 | [-<a id="unexciting"></a>These-]{+These+} unexciting but essential
| components include the GNU assembler (GAS) and the linker (GLD), both are
| now part of the <a href="/software/binutils/">GNU Binutils</a> package,
| <a href="/software/tar/">GNU tar</a>, and many more. 
These unexciting but essential components include the GNU assembler (GAS) and the linker (GLD), both are now part of the <a href="/software/binutils/">GNU Binutils</a> package, <a href="/software/tar/">GNU tar</a>, and many more. 
<a id="unexciting"></a>Te mało porywające, lecz&nbsp;ważne komponenty, to między innymi assembler GNU (GAS) i&nbsp;linker (GLD), które są teraz częścią paczki<a href="/software/binutils/">GNU Binutils</a>, <a href="/software/tar/">GNU tar</a> i&nbsp;wielu innych. 
29 | [-<a id="nottools"></a>For-]{+For+} instance, The Bourne Again SHell
| (BASH), the PostScript interpreter <a
| href="/software/ghostscript/ghostscript.html">Ghostscript</a>, and the
| <a href="/software/libc/libc.html">GNU C library</a> are not programming
| tools. Neither are GNUCash, GNOME, and GNU Chess. 
For instance, The Bourne Again SHell (BASH), the PostScript interpreter <a href="/software/ghostscript/ghostscript.html">Ghostscript</a>, and the <a href="/software/libc/libc.html">GNU C library</a> are not programming tools. Neither are GNUCash, GNOME, and GNU Chess. 
<a id="nottools"></a>Na&nbsp;przykład The Bourne Again SHell (powłoka BASH), interpreter PostScriptu <a href="/software/ghostscript/ghostscript.html">Ghostscript</a> oraz&nbsp;<a href="/software/libc/libc.html">biblioteka GNU C</a> nie są narzędziami programistycznymi. Nie są także nimi GNUCash, GNOME i&nbsp;GNU Chess. 
30 | [-<a id="somecomponents"></a>For-]{+For+} instance, the <a
| href="/software/libc/libc.html">GNU C library</a>. 
For instance, the <a href="/software/libc/libc.html">GNU C library</a>. 
<a id="somecomponents"></a>Na&nbsp;przykład <a href="/software/libc/libc.html">biblioteka GNU C</a>. 
31 | [-<a id="newersystems"></a>Since-]{+Since+} that was written, a
| nearly-all-free Windows-like system has been developed, but technically it
| is not at all like GNU or Unix, so it doesn't really affect this issue.
| Most of the kernel of Solaris has been made free, but if you wanted to
| make a free system out of that, aside from replacing the missing parts of
| the kernel, you would also need to put it into GNU or BSD. 
Since that was written, a nearly-all-free Windows-like system has been developed, but technically it is not at all like GNU or Unix, so it doesn't really affect this issue. Most of the kernel of Solaris has been made free, but if you wanted to make a free system out of that, aside from replacing the missing parts of the kernel, you would also need to put it into GNU or BSD. 
<a id="newersystems"></a>Od&nbsp;kiedy to zostało napisane, prawie-całkiem-wolny Windowsopodobny system został zaprojektowany, lecz&nbsp;nie jest w&nbsp;ogóle ani&nbsp;jak GNU ani&nbsp;jak Unix, więc&nbsp;nie pasuje do&nbsp;tego zagadnienia. Większość jądra Solarisa zostało uwolnione, lecz&nbsp;jeżeli chcieliście zrobić z&nbsp;tego wolny system, oprócz zastąpienia brakujących części jądra, musielibyście również umieścić go w&nbsp;GNU lub&nbsp;BSD. 
32 | [-<a id="gnubsd"></a>On-]{+On+} the other hand, in the years since this
| article was written, the GNU C Library has been ported to several versions
| of the BSD kernel, which made it straightforward to combine the GNU system
| with that kernel. Just as with GNU/Linux, these are indeed variants of
| GNU, and are therefore called, for instance, GNU/kFreeBSD and GNU/kNetBSD
| depending on the kernel of the system. Ordinary users on typical desktops
| can hardly distinguish between GNU/Linux and GNU/*BSD. 
On the other hand, in the years since this article was written, the GNU C Library has been ported to several versions of the BSD kernel, which made it straightforward to combine the GNU system with that kernel. Just as with GNU/Linux, these are indeed variants of GNU, and are therefore called, for instance, GNU/kFreeBSD and GNU/kNetBSD depending on the kernel of the system. Ordinary users on typical desktops can hardly distinguish between GNU/Linux and GNU/*BSD. 
<a id="gnubsd"></a>Z&nbsp;drugiej strony, przez lata które minęły od&nbsp;kiedy ten artykuł został napisany, Biblioteka GNU C została przeportowana na&nbsp;kilka wersji jądra BSD, co pozwala na&nbsp;łatwe połączeniem systemu GNU z&nbsp;jądrem. Tak jak z&nbsp;GNU/Linuksem, są to także warianty GNU i&nbsp;są nazywane na&nbsp;przykład GNU/kFreeBSD czy&nbsp;GNU/kNetBSD zależnie od&nbsp;jądra systemu. Zwykli użytkownicy typowych środowisk graficznych z&nbsp;trudem odróżnią GNU/Linux i&nbsp;GNU/*BSD. 
34  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
35  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.