help.pl.po

Mismatched links: 30.

Mismatched ids: 0.

#text
17 | The <a href="http{+s+}://savannah.gnu.org/people/?type_id=1">GNU Help
| Wanted</a> list is the general task list for GNU software packages. You
| might also consider taking over one of the <a
| href="/server/takeaction.html#unmaint">unmaintained GNU packages</a>. 
The <a href="https://savannah.gnu.org/people/?type_id=1">GNU Help Wanted</a> list is the general task list for GNU software packages. You might also consider taking over one of the <a href="/server/takeaction.html#unmaint">unmaintained GNU packages</a>. 
Na&nbsp;stronie <a href="http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1">potrzebna pomoc GNU</a> podajemy listę zadań, do&nbsp;których poszukiwani są ochotnicy do&nbsp;pakietów GNU. Możecie także rozważyć przejęcie któryś z&nbsp;<a href="/server/takeaction.html#unmaint">pozbawionych opieki pakietów GNU</a>. 
18 | There are other <a
| href="http{+s+}://savannah.gnu.org/people/?group=tasklist">projects that
| would be good to do</a>. 
There are other <a href="https://savannah.gnu.org/people/?group=tasklist">projects that would be good to do</a>. 
Są inne <a href="http://savannah.gnu.org/people/?group=tasklist">projekty, które warto zrobić</a>. 
19 | Work on a project on the <a
| href="http{+s+}://www.fsf.org/campaigns/priority.html">FSF's list of
| very important free software projects</a>. 
Work on a project on the <a href="https://www.fsf.org/campaigns/priority.html">FSF's list of very important free software projects</a>. 
Pracujcie nad&nbsp;projektem z&nbsp;<a href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html">listy FSF bardzo ważnych projektów wolnego oprogramowania</a>. 
25 | We are sometimes offered software which already does substantially the
| same task as an existing GNU package. Although of course we appreciate
| all offers, we'd naturally like to encourage programmers to spend their
| time writing free software to do new jobs, not already-solved ones. So,
| before starting a new program, please check the <a
| href="http{+s+}://directory.fsf.org/">Free Software Directory</a> for
| free software that does the job already. 
We are sometimes offered software which already does substantially the same task as an existing GNU package. Although of course we appreciate all offers, we'd naturally like to encourage programmers to spend their time writing free software to do new jobs, not already-solved ones. So, before starting a new program, please check the <a href="https://directory.fsf.org/">Free Software Directory</a> for free software that does the job already. 
Często proponuje się nam oprogramowanie, które już wykonuje zasadniczo to samo zadanie, co istniejący już pakiet GNU. Choć&nbsp;oczywiście jesteśmy wdzięczni za&nbsp;wszystkie oferty, to chcielibyśmy zachęcić programistów do&nbsp;spożytkowania czasu na&nbsp;robienie wolnego oprogramowania, które będzie wykonywać nowe zadania, a&nbsp;nie rozwiązywać już rozwiązane problemy. Dlatego&nbsp;zanim zaczniecie nowy program, prosimy, żebyście sprawdzili w&nbsp;<a href="http://directory.fsf.org/">Katalogu Wolnego Oprogramowania</a>, czy&nbsp;aby nie istnieje program, który już realizuje tę samą funkcję. 
30 | Help with <a href="http{+s+}://savannah.gnu.org">Savannah</a>. We are
| especially looking for technical sysadmin volunteers to help with
| underlying infrastructure support. Volunteers to help with pending
| project submissions are also very welcome. Please see this <a
| href="http{+s+}://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker">general
| information on how to become a savannah hacker</a>. Please communicate
| with us on the <a
| href="http{+s+}://lists.gnu.org/mailman/listinfo/savannah-hackers-public">savannah-hackers-public</a>
| mailing list. 
Help with <a href="https://savannah.gnu.org">Savannah</a>. We are especially looking for technical sysadmin volunteers to help with underlying infrastructure support. Volunteers to help with pending project submissions are also very welcome. Please see this <a href="https://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker">general information on how to become a savannah hacker</a>. Please communicate with us on the <a href="https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/savannah-hackers-public">savannah-hackers-public</a> mailing list. 
Pomóżcie przy <a href="http://savannah.gnu.org">Savannah</a>. Szczególnie poszukujemy wolontariuszy ze zdolnościami technicznymi sysadminów, aby&nbsp;pomagali w&nbsp;utrzymaniu infrastruktury. Ochotnicy do&nbsp;przeglądania projektów są także mile widziani. Proszę przejrzeć <a href="http://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker">ogólne informacje jak zostać hackerem Savannah</a>. Można się z&nbsp;nami skontaktować na&nbsp;liście mailowej <a href="http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/savannah-hackers-public">savannah-hackers-public</a>. 
31 | Organize a new <a
| href="http{+s+}://libreplanet.org/wiki/Group_list">GNU/Linux User
| Group</a>. 
Organize a new <a href="https://libreplanet.org/wiki/Group_list">GNU/Linux User Group</a>. 
Zorganizujcie nową <a href="http://libreplanet.org/wiki/Group_list">Grupę użytkowników GNU/Linux</a>. 
32 | Volunteer as a GNU Webmaster. Start by completing the <a
| [-href="http://www.gnu.org/server/standards/webmaster-quiz.html">-]
| {+href="/server/standards/webmaster-quiz.html">+} webmaster quiz</a>. 
Volunteer as a GNU Webmaster. Start by completing the <a href="/server/standards/webmaster-quiz.html"> webmaster quiz</a>. 
Zgłoście się jako Webmaster GNU przez wypełnienie <a href="http://www.gnu.org/server/standards/webmaster-quiz.html">quizu webmastera</a>. 
35 | When you are talking with people that don't value freedom and community,
| you can show them the many practical advantages of free software (see <a
| [-href="http://www.dwheeler.com/oss_fs_why.html">Why-]
| {+href="//dwheeler.com/oss_fs_why.html">Why+} Open Source / Free
| Software? Look at the Numbers!</a> for some useful evidence). But keep
| mentioning the ethical issues too! Don't let their pressure change your
| voice into an open-source voice. 
When you are talking with people that don't value freedom and community, you can show them the many practical advantages of free software (see <a href="//dwheeler.com/oss_fs_why.html">Why Open Source / Free Software? Look at the Numbers!</a> for some useful evidence). But keep mentioning the ethical issues too! Don't let their pressure change your voice into an open-source voice. 
Rozmawiając z&nbsp;osobami, które nie cenią wolności ani&nbsp;społeczności, możecie im wskazać wiele praktycznych zalet wolnego oprogramowania (zob. <a href="http://www.dwheeler.com/oss_fs_why.html">Dlaczego Open Source / Wolne Oprogramowanie? Spójrzcie na&nbsp;liczby!</a>, gdzie podano kilka przydatnych dowodów). Ale&nbsp;nadal mówcie o kwestiach etycznych! Nie pozwólcie aby&nbsp;ich naciski zmieniały Wasz głos w&nbsp;głos za&nbsp;open source. 
40 | If you run a company that needs to hire people to work with free software,
| you can advertise on our <a
| href="http{+s+}://www.fsf.org/resources/jobs/">Free Software Job
| Page</a>. 
If you run a company that needs to hire people to work with free software, you can advertise on our <a href="https://www.fsf.org/resources/jobs/">Free Software Job Page</a>. 
Jeśli prowadzicie firmę, która potrzebuje przyjąć ludzi do&nbsp;pracy z&nbsp;wolnym oprogramowaniem, możecie umieścić ogłoszenie na&nbsp;naszej <a href="http://www.fsf.org/resources/jobs/">stronie ofert pracy związanej z&nbsp;wolnym oprogramowaniem</a>. 
41 | Volunteer to contact companies and suggest that they use our <a
| href="http{+s+}://www.fsf.org/resources/jobs/">Free Software Job
| Page</a> to publish their job postings. If you would be interested in
| this, please contact <a
| href="mailto:job-page@fsf.org">&lt;job-page@fsf.org&gt;</a>. 
Volunteer to contact companies and suggest that they use our <a href="https://www.fsf.org/resources/jobs/">Free Software Job Page</a> to publish their job postings. If you would be interested in this, please contact <a href="mailto:job-page@fsf.org">&lt;job-page@fsf.org&gt;</a>. 
Podejmijcie się kontaktów z&nbsp;firmami i&nbsp;sugerujcie aby&nbsp;używali naszą <a href="http://www.fsf.org/resources/jobs/">stronie ofert pracy związanej z&nbsp;wolnym oprogramowaniem</a>. Jeśli bylibyście tym zainteresowani, prosimy o skontaktowanie się z&nbsp;<a href="mailto:job-page@fsf.org">&lt;job-page@fsf.org&gt;</a>. 
59 | Like GNU, the FSF also gets a lot of its strength from volunteers. It's a
| great place to volunteer and a great community to join, especially if you
| don't have the technical background to contribute directly to free
| software development. Check out the FSF's <a
| href="http{+s+}://fsf.org/volunteer">volunteering page</a> to get
| started or the <a href="http{+s+}://www.fsf.org">homepage</a> to learn
| more about the organization. 
Like GNU, the FSF also gets a lot of its strength from volunteers. It's a great place to volunteer and a great community to join, especially if you don't have the technical background to contribute directly to free software development. Check out the FSF's <a href="https://fsf.org/volunteer">volunteering page</a> to get started or the <a href="https://www.fsf.org">homepage</a> to learn more about the organization. 
Podobnie jak GNU, FSF czerpie większość swoich sił z&nbsp;wolontariuszy. To jest świetnie miejsce aby&nbsp;się udzielać i&nbsp;świetna społeczność do&nbsp;której się przyłączyć, szczególnie jeśli nie macie skłonności technicznych aby&nbsp;się bezpośrednio przyłączyć do&nbsp;ruchu wolnego oprogramowania. Sprawdźcie stronę FSF <a href="http://fsf.org/volunteer">o wolontariatach</a> lub&nbsp;<a href="http://www.fsf.org">stronę główną</a> aby&nbsp;się dowiedzieć więcej o tej organizacji. 
62  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
63 || No change detected. The change might only be in amounts of spaces. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.