android-and-users-freedom.pl.po

Mismatched links: 11.

Mismatched ids: 0.

#text
17  
Google has moved many basic general facilities into the nonfree <a href="https://blog.grobox.de/2016/the-proprietarization-of-android-google-play-services-and-apps/">Google Play Services library</a>. If an app's own code is free software but it depends on Google Play Services, that app as a whole is effectively nonfree; it can't run on a free version of Android, such as Replicant. 
 
18  
If you value freedom, you don't want the nonfree apps that Google Play offers. To install free Android apps, you don't need Google Play, because you can get them from <a href="https://f-droid.org/">f-droid.org</a>. 
Jeśli cenicie wolność, nie chcecie niewolnych aplikacji z&nbsp;Google Play. Aby&nbsp;instalować wolne aplikacje na&nbsp;Android, nie potrzebujecie w&nbsp;ogóle Google Play, ponieważ&nbsp;są dostępne na&nbsp;<a href="https://f-droid.org">f-droid.org</a>. 
22  
<a href="https://replicant.us/">Replicant</a> is the free version of Android. The Replicant developers have replaced many nonfree libraries, for certain device models. The nonfree apps are excluded, but you certainly don't want to use those. By contrast, CyanogenMod (another modified version of Android) is nonfree, as it contains some nonfree programs. 
<a href="https://replicant.us">Replicant</a> jest wolną wersją Androida. Deweloperzy zastąpili wiele niewolnych bibliotek dla niektórych urządzeń. Te niewolne aplikacje są wyeliminowane, ale&nbsp;zapewne nie chcecie ich używać. Dla kontrastu, CyanogenMod (inna zmodyfikowana wersja Androida) nie jest wolnym oprogramowaniem, ponieważ&nbsp;zawiera niewolne programy. 
31  
Recent press coverage of Android focuses on the patent wars. During 20 years of campaigning for the abolition of software patents, we have warned such wars could happen. Software patents could force elimination of features from Android, or even make it unavailable. See <a href="https://endsoftpatents.org/">endsoftpatents.org</a> for more information about why software patents must be abolished. 
Ostatnio pisze się o wojnach na&nbsp;patenty. Podczas ostatnich 20 lat kiedy prowadziliśmy kampanię na&nbsp;rzecz likwidacji patentów ostrzegaliśmy, że&nbsp;takie wojny mogłyby wybuchnąć. Patenty na&nbsp;oprogramowanie mogą spowodować usunięcie niektórych możliwości Androida lub&nbsp;uczynić go całkiem niedostępnym. Więcej informacji o tym dlaczego nie powinno być patentów na&nbsp;oprogramowanie znajdziecie na&nbsp;stronie <a href="https://endsoftpatents.org">endsoftpatents.org</a>. 
33  
Android is a major step towards an ethical, user-controlled, free software portable phone, but there is a long way to go, and Google is taking it in the wrong direction. Hackers are working on <a href="https://replicant.us/">Replicant</a>, but it's a big job to support a new device model, and there remains the problem of the firmware. Even though the Android phones of today are considerably less bad than Apple or Windows phones, they cannot be said to respect your freedom. 
Android jest dużym krokiem naprzód do&nbsp;etycznego, kontrolowanego przez użytkownika, wolnego, przenośnego telefonu, ale&nbsp;droga jest jeszcze długa a&nbsp;Google podąża w&nbsp;złym kierunku. Hackerzy pracują nad&nbsp;<a href="https://replicant.us">Replicant</a>, ale&nbsp;wsparcie każdego nowego urządzenia to sporo pracy, poza tym pozostaje problem firmware. Mimo, że&nbsp;telefony z&nbsp;Androidem na&nbsp;dziś dzień są o wiele mniej złe niż telefony Apple lub&nbsp;Windows, nie można o nich powiedzieć, że&nbsp;szanują Waszą wolność. 
38  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
39  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.