enforcing-gpl.pl.po

Mismatched links: 10.

Mismatched ids: 0.

#text
5  
Microsoft's anti-GPL offensive this summer has sparked renewed speculation about whether the GPL is &ldquo;enforceable.&rdquo; This particular example of &ldquo;FUD&rdquo; (fear, uncertainty and doubt) is always a little amusing to me. I'm the only lawyer on earth who can say this, I suppose, but it makes me wonder what everyone's wondering about: Enforcing the <a href="/licenses/gpl.html">GPL</a> is something that I do all the time. 
Tego lata Microsoft, w&nbsp;ramach ofensywy przeciw licencji GPL, wznowił spekulację na&nbsp;temat jej &bdquo;egzekwowalności&rdquo;. Ten szczególny przykład stosowania taktyki &bdquo;FUD&rdquo; (Fear, Uncertainty, Doubt&nbsp;&mdash; strachu, niepewności, wątpliwości) zawsze trochę mnie bawił. Podejrzewam, iż jestem jedynym prawnikiem na&nbsp;świecie, który może to powiedzieć, ale&nbsp;zastanawiam się, nad&nbsp;czym wszyscy łamią sobie głowę: Egzekwowanie <a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl.html">GPL</a> to coś, co robię na&nbsp;codzień. 
6  
Because <a href="/philosophy/free-sw.html">free software</a> is an unorthodox concept in contemporary society, people tend to assume that such an atypical goal must be pursued using unusually ingenious, and therefore fragile, legal machinery. But the assumption is faulty. The goal of the Free Software Foundation in designing and publishing the GPL, <em>is</em> unfortunately unusual: we're reshaping how programs are made in order to give everyone the right to understand, repair, improve, and redistribute the best-quality software on earth. This is a transformative enterprise; it shows how in the new, networked society traditional ways of doing business can be displaced by completely different models of production and distribution. But the GPL, the legal device that makes everything else possible, is a very robust machine precisely because it is made of the simplest working parts. 
Ponieważ&nbsp;<a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">wolne oprogramowanie</a> jest we współczesnym społeczeństwie koncepcją niekonwencjonalną, ludzie często wyobrażają sobie, że&nbsp;tak nietypowe przedsięwzięcie musi być realizowane z&nbsp;użyciem wyjątkowo sprytnego, i&nbsp;z&nbsp;tego powodu kruchego, mechanizmu prawnego. Ale&nbsp;to założenie jest błędne. Cel projektowania i&nbsp;publikowania GPL przez Fundację wolnego oprogramowania (Free Software Foundation) <em>jest</em>, niestety, niezwykły: przekształcamy proces wytwarzania oprogramowania, aby&nbsp;wszyscy mieli prawo rozumieć, naprawiać, udoskonalać i&nbsp;rozpowszechniać oprogramowanie najlepszej jakości na&nbsp;świecie. Jest to inicjatywa dokonująca transformacji; pokazuje jak tradycyjne sposoby prowadzenia interesów mogą zostać zastąpione zupełnie innymi modelami produkcji i&nbsp;dystrybucji w&nbsp;nowym, połączonym w&nbsp;sieć społeczeństwie. Natomiast&nbsp;GPL, aparat prawny sprawiający, że&nbsp;wszystko inne jest możliwe, jest bardzo solidną maszyną właśnie dlatego, że&nbsp;została zbudowany z&nbsp;najprostszych elementów. 
15  
So what happens when the GPL is violated? With software for which the Free Software Foundation holds the copyright (either because we wrote the programs in the first place, or because free software authors have assigned us the copyright, in order to take advantage of our expertise in protecting their software's freedom), <a href="/licenses/gpl-violation.html">the first step is a report</a>, usually received by email to <a href="mailto:license-violation@gnu.org">&lt;license-violation@gnu.org&gt;</a>. <a href="/licenses/gpl-violation.html">We ask the reporters of violations to help us establish necessary facts</a>, and then we conduct whatever further investigation is required. 
W&nbsp;takim razie co się dzieje, gdy licencja GPL zostaje naruszona? W&nbsp;przypadku oprogramowania, do&nbsp;którego prawo autorskie posiada Fundacja Wolnego Oprogramowania (dlatego, że&nbsp;to my napisaliśmy te programy bądź&nbsp;dlatego, że&nbsp;autorzy wolnego oprogramowania przepisali na&nbsp;nas prawa autorskie, aby&nbsp;korzystać z&nbsp;naszego doświadczenia przy zabezpieczaniu wolności swojego oprogramowania), <a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-violation.html">pierwszym krokiem jest doniesienie</a>, zwykle otrzymywane przez email na&nbsp;adres <a href="mailto:license-violation@gnu.org">&lt;license-violation@gnu.org&gt;</a>. <a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-violation.html">Prosimy osoby składające doniesienia o&nbsp;pogwałceniu prawa o&nbsp;pomoc w&nbsp;ustaleniu niezbędnych faktów</a>, a&nbsp;następnie przeprowadzamy dalsze dochodzenie w&nbsp;takim stopniu, w&nbsp;jakim jest to wymagane. 
24  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
25  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.