java-trap.pl.po

Mismatched links: 8.

Mismatched ids: 0.

#text
14 | A program is free software if its users have certain crucial freedoms.
| Roughly speaking, they are: the freedom to run the program, the freedom to
| study and change the source, the freedom to redistribute the source and
| binaries, and the freedom to publish improved versions. (See {+the+} <a
| [-href="/philosophy/free-sw.html">http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html</a>.)-]
| {+href="/philosophy/free-sw.html">Free Software Definition</a>.)+}
| Whether any given program in source form is free software depends solely
| on the meaning of its license. 
A program is free software if its users have certain crucial freedoms. Roughly speaking, they are: the freedom to run the program, the freedom to study and change the source, the freedom to redistribute the source and binaries, and the freedom to publish improved versions. (See the <a href="/philosophy/free-sw.html">Free Software Definition</a>.) Whether any given program in source form is free software depends solely on the meaning of its license. 
Program jest wolny, kiedy jego użytkownicy mają pewne kluczowe swobody. Z&nbsp;grubsza rzecz ujmując, są to: wolność uruchamiania programu, wolność studiowania go i&nbsp;zmiany jego kodu źródłowego, wolność redystrybucji źródeł i&nbsp;binariów oraz&nbsp;wolność publikowania poprawionych wersji (zob. <a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html</a>). To, czy&nbsp;dany program jest wolnym oprogramowaniem, zależy wyłącznie od&nbsp;jego licencji. 
21  
Sun continues to develop additional &ldquo;standard&rdquo; Java libraries, and nearly all of them are nonfree; in many cases, even a library's specification is a trade secret, and Sun's latest license for these specifications prohibits release of anything less than a full implementation of the specification. (See the <a href="https://jcp.org/aboutJava/communityprocess/JSPA2.pdf"> Java Specification Participation Agreement</a> and the <a href="https://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr129/j2me_pb-1_0-fr-spec-license.html"> J2ME&trade; Personal Basis Profile Specification</a> for examples.) 
Sun nadal rozwija dodatkowe &bdquo;standardowe&rdquo; biblioteki Javy, a&nbsp;niemal wszystkie z&nbsp;nich są niewolne. W&nbsp;wielu przypadkach nawet specyfikacja biblioteki jest tajemnicą handlową. Zaś&nbsp;ostatnia licencja Suna dotycząca specyfikacji bibliotek zakazuje wydawania implementacji częściowych, czegokolwiek mniej niż pełna implementacja specyfikacji. (Zob. np. <a href="http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/JSPA2.pdf"><i>Java Specification Participation Agreement</i></a> oraz&nbsp;<a href="http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr129/j2me_pb-1_0-fr-spec-license.html"><i>J2ME&trade; Personal Basis Profile Specification</i></a>) 
30  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
31  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.