open-source-misses-the-point.pl.po

Mismatched links: 6.

Mismatched ids: 0.

#text
10  
Some of the supporters of open source considered the term a &ldquo;marketing campaign for free software,&rdquo; which would appeal to business executives by highlighting the software's practical benefits, while not raising issues of right and wrong that they might not like to hear. Other supporters flatly rejected the free software movement's ethical and social values. Whichever their views, when campaigning for open source, they neither cited nor advocated those values. The term &ldquo;open source&rdquo; quickly became associated with ideas and arguments based only on practical values, such as making or having powerful, reliable software. Most of the supporters of open source have come to it since then, and they make the same association. Most discussion of &ldquo;open source&rdquo; pays no attention to right and wrong, only to popularity and success; here's a <a href="https://linuxinsider.com/story/Open-Source-Is-Woven-Into-the-Latest-Hottest-Trends-78937.html"> typical example</a>. A minority of supporters of open source do nowadays say freedom is part of the issue, but they are not very visible among the many that don't. 
Cześć osób wspierających środowisko otwartego oprogramowania rozważało użycie tego pojęcia jako &bdquo;marketingowej kampanii na&nbsp;rzecz wolnego oprogramowania&rdquo;, która mogłaby apelować do&nbsp;środowisk biznesowych, uwydatniając praktyczne korzyści używania wolnego oprogramowania bez&nbsp;poruszania problemów, o których ci nie chcieliby słyszeć. Inni wspierający wprost odrzucili wartości etyczne i&nbsp;społeczne ruchu wolnego oprogramowania. Ich postawa w&nbsp;sprawie kampanii otwartego oprogramowania była taka, że&nbsp;nie byli ani&nbsp;przeciwnikami, ani&nbsp;zwolennikami tych wartości. Termin &bdquo;otwarte oprogramowanie&rdquo; szybko został związany z&nbsp;pomysłami i&nbsp;argumentami opartymi o praktyczne wartości, takie jak tworzenie lub&nbsp;posiadanie potężnego, niezawodnego oprogramowania. Większość propagatorów otwartego oprogramowania przyłączyło się do&nbsp;tego środowiska od&nbsp;tamtego czasu i&nbsp;myślą tylko o tych praktycznych wartościach. Większość dyskusji o &bdquo;otwartym oprogramowaniu&rdquo; nie zauważa dobra i&nbsp;zła, a&nbsp;jednynie popularność i&nbsp;sukces. Oto <a href="https://www.linuxinsider.com/story/Open-Source-Is-Woven-Into-the-Latest-Hottest-Trends-78937.html">typowy przykład</a>. Mniejszość obecnych zwolenników otwartego oprogramowania dziś mówi, że&nbsp;wolność jest częścią kwiesti, ale&nbsp;nie są zbyt widoczni wśród tłumów, którzy tego nie robią. 
43  
Under pressure from the movie and record companies, software for individuals to use is increasingly designed specifically to restrict them. This malicious feature is known as Digital Restrictions Management (DRM) (see <a href="https://defectivebydesign.org">DefectiveByDesign.org</a>) and is the antithesis in spirit of the freedom that free software aims to provide. And not just in spirit: since the goal of DRM is to trample your freedom, DRM developers try to make it hard, impossible, or even illegal for you to change the software that implements the DRM. 
Presja ze strony wytwórni muzycznych i&nbsp;filmowych powoduje, że&nbsp;w oprogramowaniu następuje wzrost rozwiązań ograniczających użytkowników. Ta złośliwa cecha znana jest jako &bdquo;Digital Restrictions Management (DRM)&rdquo; [zarządzanie cyfrowymi ograniczeniami] (strona <a href="https://defectivebydesign.org/">DefectiveByDesign.org</a> jest temu poświęcona) i&nbsp;jest zaprzeczeniem ducha wolności, które to oprogramowanie ma dostarczać. I&nbsp;nie tylko ducha. Ponieważ&nbsp;celem DRM jest zdeptanie twojej wolności, twórcy DRM próbują utrudnić, uniemożliwić lub&nbsp;nawet spowodować, by jakiekolwiek zmiany w&nbsp;oprogramowaniu zawierające DRM były nielegalne. 
64  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
65  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.