free-sw.sk.po

Mismatched links: 87.

Mismatched ids: 1.

#text
7  
We campaign for these freedoms because everyone deserves them. With these freedoms, the users (both individually and collectively) control the program and what it does for them. When users don't control the program, we call it a &ldquo;nonfree&rdquo; or &ldquo;proprietary&rdquo; program. The nonfree program controls the users, and the developer controls the program; this makes the program <a href="/philosophy/free-software-even-more-important.html"> an instrument of unjust power</a>. 
 
8  
&ldquo;Open source&rdquo; is something different: it has a very different philosophy based on different values. Its practical definition is different too, but nearly all open source programs are in fact free. We explain the difference in <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html"> Why &ldquo;Open Source&rdquo; misses the point of Free Software</a>. 
 
10 | [-The-]{+<a href="#fs-definition">The+} Free Software [-Definition-]
| {+Definition</a>+} 
<a href="#fs-definition">The Free Software Definition</a> 
Definícia slobodného softvéru 
11  
<a href="#four-freedoms">The four essential freedoms</a> 
 
12  
<a href="#selling">Free software <em>can</em> be commercial</a> 
 
13  
<a href="#clarifying">Clarifying the Boundary Between Free and Nonfree</a> 
 
14 | [-The-]{+<a href="#run-the-program">The+} freedom to run the [-program,
| for any purpose (freedom 0).-] {+program as you wish</a>+} 
<a href="#run-the-program">The freedom to run the program as you wish</a> 
Sloboda spúšťať program, a to za akýmkoľvek účelom (sloboda 0). 
15  
<a href="#make-changes">The freedom to study the source code and make changes</a> 
 
16 | [-The-]{+<a href="#redistribute">The+} freedom to redistribute [-copies
| so-] {+if+} you [-can help your neighbor (freedom 2).-] {+wish: basic
| requirements</a>+} 
<a href="#redistribute">The freedom to redistribute if you wish: basic requirements</a> 
Sloboda voľne šíriť kópie a pomáhať tak svojmu okoliu (sloboda 2). 
17  
<a href="#copyleft">Copyleft</a> 
 
18  
<a href="#packaging">Rules about packaging and distribution details</a> 
 
19  
<a href="#exportcontrol">Export regulations</a> 
 
20  
<a href="#legal-details">Legal considerations</a> 
 
21  
<a href="#contracts">Contract-based licenses</a> 
 
22  
<a href="#in-practice">The Free Software Definition in Practice</a> 
 
23  
<a href="#interpretation">How we interpret these criteria</a> 
 
24  
<a href="#get-help">Get help with free licenses</a> 
 
25  
<a href="#terminology">Use the right words when talking about free software</a> 
 
26  
<a href="#beyond-software">Beyond Software</a> 
 
27  
<a href="#History">History</a> 
 
28  
Have a question about free software licensing not answered here? See our other <a href="http://www.fsf.org/licensing">licensing resources</a>, and if necessary contact the FSF Compliance Lab at <a href="mailto:licensing@fsf.org">licensing@fsf.org</a>. 
 
32 | [-Free software-]{+A program+} is [-a matter of the users' freedom to run,
| copy, distribute, study, change and improve the software. More precisely,
| it means that-] {+free software if+} the program's users have the four
| essential freedoms: {+<a href="#f1">[1]</a>+} 
A program is free software if the program's users have the four essential freedoms: <a href="#f1">[1]</a> 
Cieľom slobodného softvéru je zaručiť užívateľovi slobodu spúšťania, kopírovania, šírenia, štúdia, upravovania a zlepšovania softvéru. Presnejšie povedané, znamená to, že užívatelia softvéru majú štyri základné slobody: 
60  
Freedom 3 includes the freedom to release your modified versions as free software. A free license may also permit other ways of releasing them; in other words, it does not have to be a <a href="/licenses/copyleft.html">copyleft</a> license. However, a license that requires modified versions to be nonfree does not qualify as a free license. 
 
63 | [-However, certain-]{+Certain+} kinds of rules about the manner of
| distributing free software are acceptable, when they don't conflict with
| the central freedoms. For example, [-copyleft-] {+<a
| href="/licenses/copyleft.html">copyleft</a>+} (very simply stated) is
| the rule that when redistributing the program, you cannot add restrictions
| to deny other people the central freedoms. This rule does not conflict
| with the central freedoms; rather it protects them. 
Certain kinds of rules about the manner of distributing free software are acceptable, when they don't conflict with the central freedoms. For example, <a href="/licenses/copyleft.html">copyleft</a> (very simply stated) is the rule that when redistributing the program, you cannot add restrictions to deny other people the central freedoms. This rule does not conflict with the central freedoms; rather it protects them. 
Napriek tomu sú však isté pravidlá upravujúce spôsob šírenia slobodného softvéru prijateľné, za predpokladu, že nie sú v rozpore so základnými slobodami. Napríklad copyleft je (veľmi stručne povedané) pravidlo, ktoré hovorí, že keď šírite program ďalej, nesmiete k nemu pridávať žiadne obmedzenia, ktoré by ľuďom odopierali základné slobody. Toto pravidlo nijako neobmedzuje základné slobody, naopak, chráni ich. 
64 | In the GNU project, we use [-<q><a
| href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a></q>-] {+copyleft+} to
| protect [-these-] {+the four+} freedoms legally for everyone. [-But <a
| href="/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware">non-copylefted
| free software</a> also exists.-] We believe there are important reasons
| why <a href="/philosophy/pragmatic.html">[- -]it is better to use
| [-copyleft</a>, but if your program is non-copylefted-] {+copyleft</a>.
| However, <a
| href="/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware">
| noncopylefted+} free [-software, it-] {+software</a>+} is [-still
| basically ethical.See-] {+ethical too. See+} <a
| href="/philosophy/categories.html">Categories of Free Software</a> for a
| description of how [-<q>free software,</q> <q>copylefted software</q>-]
| {+&ldquo;free software,&rdquo; &ldquo;copylefted software&rdquo;+} and
| other categories of software relate to each other. 
In the GNU project, we use copyleft to protect the four freedoms legally for everyone. We believe there are important reasons why <a href="/philosophy/pragmatic.html">it is better to use copyleft</a>. However, <a href="/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware"> noncopylefted free software</a> is ethical too. See <a href="/philosophy/categories.html">Categories of Free Software</a> for a description of how &ldquo;free software,&rdquo; &ldquo;copylefted software&rdquo; and other categories of software relate to each other. 
V projekte GNU používame <q><a href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a></q> ako právnu ochranu týchto slobôd pre každého. Ale <a href="/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware">slobodný softvér bez copyleftu</a> existuje tiež. Sme presvedčení o zásadných dôvodoch prečo <a href="/philosophy/pragmatic.html">je lepšie používať copyleft</a>, ale ak váš program patrí medzi "necopyleftovaný" slobodný softvér, je to v princípe v poriadku.Pozrite sa na <a href="/philosophy/categories.html">kategórie slobodného softvéru</a>, ak chcete mať prehľad o tom, ako <q>slobodný softvér,</q> <q>copyleftovaný softvér</q> a iné druhy softvéru navzájom súvisia. 
70 | Sometimes government [-<a id="exportcontrol">export-] {+export+} control
| [-regulations</a>-] {+regulations+} and trade sanctions can constrain your
| freedom to distribute copies of programs internationally. Software
| developers do not have the power to eliminate or override these
| restrictions, but what they can and must do is refuse to impose them as
| conditions of use of the program. In this way, the restrictions will not
| affect activities and people outside the jurisdictions of these
| governments. Thus, free software licenses must not require obedience to
| any {+nontrivial+} export regulations as a condition of {+exercising+} any
| of the essential freedoms. 
Sometimes government export control regulations and trade sanctions can constrain your freedom to distribute copies of programs internationally. Software developers do not have the power to eliminate or override these restrictions, but what they can and must do is refuse to impose them as conditions of use of the program. In this way, the restrictions will not affect activities and people outside the jurisdictions of these governments. Thus, free software licenses must not require obedience to any nontrivial export regulations as a condition of exercising any of the essential freedoms. 
Niekedy môžu vládne <a id="exportcontrol">nariadenia obmedzujúce export</a> alebo iné obchodné sankcie obmedziť vašu slobodu šíriť kópie programov v zahraničí. Vývojári softvéru nemajú moc odstrániť alebo prepísať takéto nariadenia, ale čo urobiť môžu a musia, je odmietnuť, aby im tieto určovali podmienky používania programu. V tom prípade tieto obmedzenia neovplyvnia aktivity a ľudí nepodliehajúcich právomoci takýchto vlád. Licencie slobodného softvéru teda nesmú vyžadovať podriadenie sa žiadnym nariadeniam obmedzujúcim export ako podmienku pre žiadnu so základných slobôd. 
88 | Another group [-has started using-] {+uses+} the term &ldquo;open
| source&rdquo; to mean something close (but not identical) to &ldquo;free
| [-software&rdquo;.-] {+software.&rdquo;+} We prefer the term &ldquo;free
| software&rdquo; because, once you have heard that it refers to freedom
| rather than price, it calls to mind freedom. The word &ldquo;open&rdquo;
| [-<a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">-] never
| refers to [-freedom</a>.-] {+freedom.+} 
Another group uses the term &ldquo;open source&rdquo; to mean something close (but not identical) to &ldquo;free software.&rdquo; We prefer the term &ldquo;free software&rdquo; because, once you have heard that it refers to freedom rather than price, it calls to mind freedom. The word &ldquo;open&rdquo; never refers to freedom. 
Iná skupina ľudí začala používať pojem „open souce“ (otvorený zdroj), ktorým označuje niečo blízke (ale nie totožné) „slobodnému softvéru“. My uprednostňujeme názov „slobodný softvér“, pretože ten okamžite vyvoláva myšlienku slobody. Pojem „otvorený“ <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">nijako nepoukazuje na slobodu</a>. 
91 | The same arguments also make sense for other kinds of works of practical
| [-use &mdash; that-] {+use&mdash;that+} is to say, works that embody
| useful knowledge, such as educational works and reference works. <a
| href="http{+s+}://wikipedia.org">Wikipedia</a> is the best-known example. 
The same arguments also make sense for other kinds of works of practical use&mdash;that is to say, works that embody useful knowledge, such as educational works and reference works. <a href="https://wikipedia.org">Wikipedia</a> is the best-known example. 
Rovnaké argumenty je možné použiť aj pri iných druhoch diel s praktickým využitím &mdash; t.j. diel, ktoré obsahujú použiteľné vedomosti, akými sú napr. rôzne študijné práce alebo referáty. <a href="http://wikipedia.org">Wikipedia</a> je najznámejším príkladom. 
95 | <a
| [-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46">Version
| 1.46</a>: Clarify whose purpose is significant in-]
| {+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.168&amp;r2=1.169">Version
| 1.169</a>: Explain more clearly why the four freedoms must apply to
| commercial activity. Explain why the four freedoms imply+} the freedom
| {+not+} to run the program [-for any purpose.-] {+and the freedom to
| delete it, so there is no need to state those as separate requirements.+} 
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.168&amp;r2=1.169">Version 1.169</a>: Explain more clearly why the four freedoms must apply to commercial activity. Explain why the four freedoms imply the freedom not to run the program and the freedom to delete it, so there is no need to state those as separate requirements. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46">Verzia 1.46</a>: Objasnenie, koho zámer je dôležitý v slobode spúšťať program za akýmkoľvek účelom. 
96 | <a
| [-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46">Version
| 1.46</a>:-]
| {+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.164&amp;r2=1.165">Version
| 1.165</a>:+} Clarify [-whose purpose is significant-] {+that arbitrary
| annoyances+} in the {+code do not negate+} freedom {+0, and that freedoms
| 1 and 3 enable users+} to [-run the program for any purpose.-] {+remove
| them.+} 
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.164&amp;r2=1.165">Version 1.165</a>: Clarify that arbitrary annoyances in the code do not negate freedom 0, and that freedoms 1 and 3 enable users to remove them. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46">Verzia 1.46</a>: Objasnenie, koho zámer je dôležitý v slobode spúšťať program za akýmkoľvek účelom. 
97 | <a
| [-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46">Version
| 1.46</a>:-]
| {+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.152&amp;r2=1.153">Version
| 1.153</a>:+} Clarify [-whose purpose is significant in the-] {+that+}
| freedom to run the program [-for any purpose.-] {+means nothing stops you
| from making it run.+} 
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.152&amp;r2=1.153">Version 1.153</a>: Clarify that freedom to run the program means nothing stops you from making it run. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46">Verzia 1.46</a>: Objasnenie, koho zámer je dôležitý v slobode spúšťať program za akýmkoľvek účelom. 
98 | <a
| [-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41">Version
| 1.41</a>:-]
| {+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.140&amp;r2=1.141">Version
| 1.141</a>:+} Clarify [-wording about contract-based licenses.-] {+which
| code needs to be free.+} 
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.140&amp;r2=1.141">Version 1.141</a>: Clarify which code needs to be free. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41">Verzia 1.41</a>: Objasnená formulácia týkajúca sa zmluvne založených licencií. 
99 | <a
| [-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46">Version
| 1.46</a>: Clarify whose purpose-]
| {+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.134&amp;r2=1.135">Version
| 1.135</a>: Say each time that freedom 0+} is [-significant in-] the
| freedom to run the program [-for any purpose.-] {+as you wish.+} 
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.134&amp;r2=1.135">Version 1.135</a>: Say each time that freedom 0 is the freedom to run the program as you wish. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46">Verzia 1.46</a>: Objasnenie, koho zámer je dôležitý v slobode spúšťať program za akýmkoľvek účelom. 
100 | <a
| [-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80">Version
| 1.80</a>:-]
| {+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.133&amp;r2=1.134">Version
| 1.134</a>:+} Freedom [-1 must be practical,-] {+0 is+} not [-just
| theoretical; i.e., no tivoization.-] {+a matter of the program's
| functionality.+} 
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.133&amp;r2=1.134">Version 1.134</a>: Freedom 0 is not a matter of the program's functionality. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80">Verzia 1.80</a>: Sloboda 1 musí byť praktická, nielen teoretická; napr. žiadna tivoizácia. 
101 | <a
| [-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11">Version
| 1.11</a>: Note that a-]
| {+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.130&amp;r2=1.131">Version
| 1.131</a>: A+} free license may {+not+} require [-you to send-]
| {+compliance with+} a [-copy-] {+nonfree license+} of [-versions you
| distribute to the author.-] {+another program.+} 
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.130&amp;r2=1.131">Version 1.131</a>: A free license may not require compliance with a nonfree license of another program. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11">Verzia 1.11</a>: Poznámka, že slobodná licencia od vás môže vyžadovať zaslanie kópie verzie, ktorú šírite, pôvodnému autorovi. 
102 | <a
| [-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16">Version
| 1.16</a>: Explain why distribution-]
| {+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.128&amp;r2=1.129">Version
| 1.129</a>: State explicitly that choice+} of [-binaries is important.-]
| {+law and choice of forum specifications are allowed. (This was always
| our policy.)+} 
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.128&amp;r2=1.129">Version 1.129</a>: State explicitly that choice of law and choice of forum specifications are allowed. (This was always our policy.) 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16">Verzia 1.16</a>: Vysvetlenie, prečo je distribúcia binárnych formátov dôležitá. 
103 | <a
| [-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23">Version
| 1.23</a>: Address-]
| {+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.121&amp;r2=1.122">Version
| 1.122</a>: An export control requirement is a real problem if the
| requirement is nontrivial; otherwise it is only a+} potential [-problems
| related to contract-based licenses.-] {+problem.+} 
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.121&amp;r2=1.122">Version 1.122</a>: An export control requirement is a real problem if the requirement is nontrivial; otherwise it is only a potential problem. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23">Verzia 1.23</a>: Uvedenie možných problémov pri používaní zmluvne založených licencií. 
104 | <a
| [-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.30&amp;r2=1.31">Version
| 1.31</a>: Note that it-]
| {+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.117&amp;r2=1.118">Version
| 1.118</a>: Clarification: the issue+} is [-acceptable for a license-]
| {+limits on your right+} to [-require-] {+modify, not on what
| modifications+} you {+have made. And modifications are not limited+} to
| [-identify yourself as the author of modifications. Other minor
| clarifications throughout the text.-] {+&ldquo;improvements&rdquo;+} 
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.117&amp;r2=1.118">Version 1.118</a>: Clarification: the issue is limits on your right to modify, not on what modifications you have made. And modifications are not limited to &ldquo;improvements&rdquo; 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.30&amp;r2=1.31">Verzia 1.31</a>: Poznámka, že je akceptovateľné, aby od vás licencia vyžadovala identifikovať sa ako autor upravenej verzie. Iné drobné objasnenia v texte. 
105 | <a
| [-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77">Version
| 1.77</a>:-]
| {+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.110&amp;r2=1.111">Version
| 1.111</a>:+} Clarify {+1.77 by saying+} that [-all-] {+only+} retroactive
| [-changes to the license-] {+<em>restrictions</em>+} are [-unacceptable,
| even if it's not described as a complete replacement.-] {+unacceptable.
| The copyright holders can always grant additional <em>permission</em> for
| use of the work by releasing the work in another way in parallel.+} 
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.110&amp;r2=1.111">Version 1.111</a>: Clarify 1.77 by saying that only retroactive <em>restrictions</em> are unacceptable. The copyright holders can always grant additional <em>permission</em> for use of the work by releasing the work in another way in parallel. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77">Verzia 1.77</a>: Objasnenie, že spätne vykonané zmeny v licencii sú neakceptovateľné, a to aj v prípade, ak nie sú popísané ako kompletná náhrada. 
106 | <a
| [-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11">Version
| 1.11</a>: Note that a free license may require you to send a copy-]
| {+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.104&amp;r2=1.105">Version
| 1.105</a>: Reflect, in the brief statement+} of [-versions you distribute
| to-] {+freedom 1,+} the [-author.-] {+point (already stated in version
| 1.80) that it includes really using your modified version for your
| computing.+} 
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.104&amp;r2=1.105">Version 1.105</a>: Reflect, in the brief statement of freedom 1, the point (already stated in version 1.80) that it includes really using your modified version for your computing. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11">Verzia 1.11</a>: Poznámka, že slobodná licencia od vás môže vyžadovať zaslanie kópie verzie, ktorú šírite, pôvodnému autorovi. 
107 | <a
| [-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41">Version
| 1.41</a>:-]
| {+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92">Version
| 1.92</a>:+} Clarify [-wording about contract-based licenses.-] {+that
| obfuscated code does not qualify as source code.+} 
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92">Version 1.92</a>: Clarify that obfuscated code does not qualify as source code. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41">Verzia 1.41</a>: Objasnená formulácia týkajúca sa zmluvne založených licencií. 
108 | <a
| [-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11">Version
| 1.11</a>: Note-]
| {+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90">Version
| 1.90</a>: Clarify+} that [-a free license may require you-] {+freedom 3
| means the right+} to [-send a copy of versions you-] distribute {+copies
| of your own modified or improved version, not a right+} to [-the author.-]
| {+participate in someone else's development project.+} 
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90">Version 1.90</a>: Clarify that freedom 3 means the right to distribute copies of your own modified or improved version, not a right to participate in someone else's development project. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11">Verzia 1.11</a>: Poznámka, že slobodná licencia od vás môže vyžadovať zaslanie kópie verzie, ktorú šírite, pôvodnému autorovi. 
109 | <a
| [-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80">Version
| 1.80</a>:-]
| {+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89">Version
| 1.89</a>:+} Freedom [-1 must be practical, not just theoretical; i.e., no
| tivoization.-] {+3 includes the right to release modified versions as free
| software.+} 
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89">Version 1.89</a>: Freedom 3 includes the right to release modified versions as free software. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80">Verzia 1.80</a>: Sloboda 1 musí byť praktická, nielen teoretická; napr. žiadna tivoizácia. 
110 | <a
| [-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80">Version-]
| {+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80">Version+}
| 1.80</a>: Freedom 1 must be practical, not just theoretical; i.e., no
| tivoization. 
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80">Version 1.80</a>: Freedom 1 must be practical, not just theoretical; i.e., no tivoization. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80">Verzia 1.80</a>: Sloboda 1 musí byť praktická, nielen teoretická; napr. žiadna tivoizácia. 
111 | <a
| [-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77">Version-]
| {+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77">Version+}
| 1.77</a>: Clarify that all retroactive changes to the license are
| unacceptable, even if it's not described as a complete replacement. 
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77">Version 1.77</a>: Clarify that all retroactive changes to the license are unacceptable, even if it's not described as a complete replacement. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77">Verzia 1.77</a>: Objasnenie, že spätne vykonané zmeny v licencii sú neakceptovateľné, a to aj v prípade, ak nie sú popísané ako kompletná náhrada. 
112 | <a
| [-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74">Version-]
| {+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74">Version+}
| 1.74</a>: Four clarifications of points not explicit enough, or stated in
| some places but not reflected everywhere: 
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74">Version 1.74</a>: Four clarifications of points not explicit enough, or stated in some places but not reflected everywhere: 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74">Verzia 1.74</a>: Štyri objasnenia bodov, ktoré neboli dostatočne jasné, alebo boli niekde uvedené ale neboli nikde spomenuté: 
117 | <a
| [-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57">Version-]
| {+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57">Version+}
| 1.57</a>: Add [-&quot;Beyond Software&quot;-] {+&ldquo;Beyond
| Software&rdquo;+} section. 
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57">Version 1.57</a>: Add &ldquo;Beyond Software&rdquo; section. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57">Verzia 1.57</a>: Pridaná časť &quot;Okrem softvéru&quot;. 
118 | <a
| [-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46">Version-]
| {+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46">Version+}
| 1.46</a>: Clarify whose purpose is significant in the freedom to run the
| program for any purpose. 
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46">Version 1.46</a>: Clarify whose purpose is significant in the freedom to run the program for any purpose. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46">Verzia 1.46</a>: Objasnenie, koho zámer je dôležitý v slobode spúšťať program za akýmkoľvek účelom. 
119 | <a
| [-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41">Version-]
| {+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41">Version+}
| 1.41</a>: Clarify wording about contract-based licenses. 
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41">Version 1.41</a>: Clarify wording about contract-based licenses. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41">Verzia 1.41</a>: Objasnená formulácia týkajúca sa zmluvne založených licencií. 
120 | <a
| [-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.39&amp;r2=1.40">Version-]
| {+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.39&amp;r2=1.40">Version+}
| 1.40</a>: Explain that a free license must allow to you use other
| available free software to create your modifications. 
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.39&amp;r2=1.40">Version 1.40</a>: Explain that a free license must allow to you use other available free software to create your modifications. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.39&amp;r2=1.40">Verzia 1.40</a>: Vysvetlenie, že slobodná licencia vám musí povoľovať používanie iného slobodného softvéru na vytváranie vašich vlastných úprav. 
121 | <a
| [-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.38&amp;r2=1.39">Version-]
| {+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.38&amp;r2=1.39">Version+}
| 1.39</a>: Note that it is acceptable for a license to require you to
| provide source for versions of the software you put into public use. 
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.38&amp;r2=1.39">Version 1.39</a>: Note that it is acceptable for a license to require you to provide source for versions of the software you put into public use. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.38&amp;r2=1.39">Verzia 1.39</a>: Poznámka, že je akceptovateľné, aby licencia od vás vyžadovala poskytnutie zdrojových kódov pre verzie softvéru, ktoré ste zverejnili. 
122 | <a
| [-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.30&amp;r2=1.31">Version-]
| {+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.30&amp;r2=1.31">Version+}
| 1.31</a>: Note that it is acceptable for a license to require you to
| identify yourself as the author of modifications. Other minor
| clarifications throughout the text. 
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.30&amp;r2=1.31">Version 1.31</a>: Note that it is acceptable for a license to require you to identify yourself as the author of modifications. Other minor clarifications throughout the text. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.30&amp;r2=1.31">Verzia 1.31</a>: Poznámka, že je akceptovateľné, aby od vás licencia vyžadovala identifikovať sa ako autor upravenej verzie. Iné drobné objasnenia v texte. 
123 | <a
| [-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23">Version-]
| {+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23">Version+}
| 1.23</a>: Address potential problems related to contract-based licenses. 
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23">Version 1.23</a>: Address potential problems related to contract-based licenses. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23">Verzia 1.23</a>: Uvedenie možných problémov pri používaní zmluvne založených licencií. 
124 | <a
| [-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16">Version-]
| {+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16">Version+}
| 1.16</a>: Explain why distribution of binaries is important. 
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16">Version 1.16</a>: Explain why distribution of binaries is important. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16">Verzia 1.16</a>: Vysvetlenie, prečo je distribúcia binárnych formátov dôležitá. 
125 | <a
| [-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11">Version-]
| {+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11">Version+}
| 1.11</a>: Note that a free license may require you to send a copy of
| versions you distribute to [-the author.-] {+previous developers on
| request.+} 
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11">Version 1.11</a>: Note that a free license may require you to send a copy of versions you distribute to previous developers on request. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11">Verzia 1.11</a>: Poznámka, že slobodná licencia od vás môže vyžadovať zaslanie kópie verzie, ktorú šírite, pôvodnému autorovi. 
126 | There are gaps in the version numbers {+shown above+} because there are
| [-many-] other changes {+in this page+} that do not affect the
| [-substance-] {+definition or its interpretations. For instance, the list
| does not include changes in asides, formatting, spelling, punctuation, or
| other parts+} of the [-definition at all. Instead, they fix links, add
| translations, and so on. If you would like to-] {+page. You can+} review
| the complete list of [-changes, you can do so on our-] {+changes to the
| page through the+} <a
| [-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log">cvsweb-]
| {+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log">cvsweb+}
| interface</a>. 
There are gaps in the version numbers shown above because there are other changes in this page that do not affect the definition or its interpretations. For instance, the list does not include changes in asides, formatting, spelling, punctuation, or other parts of the page. You can review the complete list of changes to the page through the <a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log">cvsweb interface</a>. 
Medzi jednotlivými číslami verzií sú medzery, pretože okrem uvedených zmien existuje aj mnoho iných, ktoré však nemali žiaden vplyv na samotný obsah definície. Išlo napr. o opravy nefunkčných odkazov, pridávanie nových prekladov, atď. Ak by ste chceli skontrolovať kompletný zoznam všetkých zmien, môžete tak urobiť pomocou našeho <a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log">cvsweb rozhrania</a>. 
133  
This page is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.