accessibility.sq.po

Mismatched links: 6.

Mismatched ids: 0.

#text
3  
The <a href="/gnu/gnu.html">GNU Project</a> urges people working on free software to follow standards and guidelines for universal accessibility on GNU/Linux and other free operating systems. Multi-platform projects should use the cross platform accessibility interfaces available that include GNU/Linux distributions and the GNOME desktop. The GNU Project also advises developers of web sites to follow the guidelines set forth by the World Wide Web Consortium's Web Accessibility Initiative. 
<a href="/gnu/">Projekti GNU</a> u kërkon me forcë personave që merren me software-in e lirë të ndjekin, në GNU/Linux dhe sistemet e tjera operative, standardet dhe udhëzimet për përdorim universal nga persona me aftësi të kufizuara. Projektet shumëplatformëshe do të duhej të përdornin ndërfaqet e gatshme, ndërplatformëshe, për përdorim nën aftësi të kufizuara, që gjenden te shpërndarjet GNU/Linux dhe desktopi GNOME. Projekti GNU u këshillon gjithashtu zhvilluesve të sajteve të ndjekin udhëzimet e dhëna nga Nisma e World Wide Web Consortium-it për Përdorimin Nën Aftësi të Kufizuara. 
5  
<a href="https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/accessibility"> GNU accessibility mailing list</a> 
<a href="http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/accessibility">Listë postimesh mbi përdorimin nga persona me aftësi të kufizuara dhe GNU-në</a> 
6  
<a href="https://libreplanet.org/wiki/Group:LibrePlanet_Accessibility"> LibrePlanet accessibility group</a> 
<a href="http://groups.fsf.org/wiki/Group:Accessibility">Grup LibrePlanet mbi përdorimin nga persona me aftësi të kufizuara</a> 
25 TODO: submitting -> contributing. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë, dërgojini te <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.