doc.sq.po

Mismatched links: 2.

Mismatched ids: 0.

#text
11  
Originally, all our documentation was released under a short <a href="/licenses/licenses.html#WhatIsCopyleft">copyleft</a> license, or under the <a href="/licenses/licenses.html#GPL">GNU General Public License (GPL)</a>. In 2001, the <a href="/licenses/licenses.html#FDL">GNU Free Documentation License (FDL)</a> was created to address needs that were not met by licenses originally designed for software. For more information on free documentation, please see <a href="https://www.stallman.org/">Richard Stallman's</a> essay, &ldquo;<a href="/philosophy/free-doc.html">Free Software and Free Manuals.</a>&rdquo; A <a href="/doc/freemanuals.texi">Texinfo version of that essay</a> is available for inclusion in manuals. 
Në ato fillime, krejt dokumentimi ynë qe hedhur në qarkullim sipas një licence të shkurtër <a href="/licenses/licenses.html#WhatIsCopyleft">copyleft</a>, ose nën licencën <a href="/licenses/licenses.html#GPL">GNU General Public License (GPL)</a>. Më 2001 u krijua licenca <a href="/licenses/licenses.html#FDL">GNU Free Documentation License (FDL)</a>, për të trajtuar nevoja që s’arrinin t’i mbulonin lejet e konceptuara fillimisht për software. Për më tepër hollësi rreth dokumentimit të lirë, ju lutemi, shihni sprovën e <a href="https://www.stallman.org/">Richard Stallman</a>-it, <a href="/philosophy/free-doc.html">>Software i Lirë dhe Doracakë të Lirë.</a> Një <a href="freemanuals.texi">version Texinfo i asaj sprove</a> mund të kihet për ta përfshirë në doracakë. 
17 TODO: submitting -> contributing. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini te <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.