edu-cases-india.sq.po

Mismatched links: 4.

Mismatched ids: 0.

#text
10  
An <a href="/education/edu-system-india.html">article</a> by Indian scientist Dr. V. Sasi Kumar which explains in detail how the education system is structured in India, with significant notes on its development throughout history. The article also covers the case of Kerala, the state in India which successfully implemented free software in thousands of schools thanks to the government's project <a href="https://web.archive.org/web/20181214064758/https://www.itschool.gov.in/otherprograms.php"> IT@School</a>. 
Një <a href="/education/edu-system-india.html">artikull</a> nga shkencëtari indian Dr. V. Sasi Kumar, që shpjegon në hollësi se si është strukturuar sistemi arsimor në Indi, me shënime domethënëse mbi zhvillimin e tij gjatë historisë. Artikulli mbulon gjithashtu rastin e Keralas, shtetit në Indi i cili sendërtoi me sukses Software të Lirë në mijëra shkolla, falë projektit qeveritar <a href="https://www.itschool.gov.in/">IT@School</a>. 
11  
Some notions on the <a href= "https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_India">education system of India</a> can also be found in Wikipedia. 
Disa nocione mbi <a href= "http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_India">sistemin arsimor në Indi</a> mund të gjenden edhe në Wikipedia. 
19  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini te <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.