education.sq.po

Mismatched links: 2.

Mismatched ids: 0.

#text
19  
Transcriptions of this video are available in <a href="/education/misc/rms-education-es-translation-to-en.txt">English</a>, <a href="/education/misc/rms-education-es-transcription.txt">Spanish</a>, and <a href="/education/misc/edu-misc.html#transcription-rms-education"> other languages</a>. 
Transkriptime të kësaj videoje mund t’i gjeni në <a href="/education/misc/rms-education-es-transcription.sq.txt">Shqip</a>, <a href="/education/misc/rms-education-es-translation-to-en.txt">Anglisht</a>, <a href="/education/misc/rms-education-es-transcription.txt">Spanjisht</a>, dhe <a href="/education/misc/edu-misc.html#transcription-rms-education"> gjuhë të tjera</a>. 
20  
SubRip subtitle files are also available for download in <a href="/education/misc/rms-education-es-sub.en.srt">English</a>, <a href="/education/misc/rms-education-es-sub.es.srt">Spanish</a>, and <a href="/education/misc/edu-misc.html#subtitles-rms-education">other languages</a>. 
Ka edhe kartela titrash SubRip që mund t’i shkarkoni në <a href="/education/misc/rms-education-es-sub.sq.srt">Shqip</a>, <a href="/education/misc/rms-education-es-sub.en.srt">Anglisht</a>, <a href="/education/misc/rms-education-es-sub.es.srt">Spanjisht</a>, dhe <a href="/education/misc/edu-misc.html#subtitles-rms-education">gjuhë të tjera</a>. 
28 TODO: submitting -> contributing. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini te <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.