happy-birthday-to-gnu.sq.po

Mismatched links: 4.

Mismatched ids: 0.

#text
14  
We started the GNU Project with a specific overall goal: to create a free software operating system, the GNU System. The scope of GNU is far-reaching: any job that computer users want to do <a href="/gnu/gnu-history.html">should be doable by free software</a>, and is thus a potential part of GNU. For instance, any program found in a typical <a href="/distros/distros.html">GNU/Linux distribution</a> is a candidate. 
Projektin GNU e nisëm me një synim të përgjithshëm të caktuar: të krijohej një sistem operativ me software të lirë, Sistemi GNU. Fokusi i GNU-së shkon shumë më tej: çfarëdo pune që duan të bëjnë përdoruesit e kompjuterave <a href="/gnu/gnu-history.html">do të duhej të bëhej me software të lirë</a>, ndaj dhe është pjesë potenciale e GNU-së. Për shembull, çfarëdo programi që gjendet në një <a href="/distros">shpërndarje GNU/Linux</a> tipike, mund të jetë kandidat. 
41 TODO: submitting -> contributing. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini te <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>. 
43  
This page is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>. 
Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/">Creative Commons Attribution-NoDerivs 4.0 United States License</a>.