humor.sq.po

Mismatched links: 18.

Mismatched ids: 0.

#text
8  
<a href="/fun/jokes/any-key.html">Where is any-key??</a> 
 
12  
<a href="/fun/jokes/gcc_audio.html">A Swarm of Gnats?</a> 
 
13  
<a href="/fun/jokes/gullibility.virus.html">The Gullibility Virus</a> 
 
41  
<a href="https://web.archive.org/web/20110411021200/https://twitter.com/1990sLinuxUser"> Some humor via Twitter</a> 
<a href="https://twitter.com/1990sLinuxUser">Ca humor përmes Twitter-it</a> 
44  
<a href="/fun/jokes/ed-msg.html">Ed, man! !man ed</a> 
 
47  
<a href="/fun/jokes/power.users.html">Power Users Guide</a> 
 
57  
<a href="/fun/jokes/midnight.dreary.html">Midnight Dreary</a> 
 
62  
<a href="/fun/jokes/hello_world_patent.html">The Swedish YAAS Foundation Patent</a> 
 
68  
<a href="/fun/jokes/unix-hoax.html">Unix, a Hoax?</a> 
 
75  
<a href="/fun/jokes/musical-pickup.html">Musical pickup</a> 
 
77  
<a href="/fun/jokes/spilling-checker.html">Spilling Checker</a> 
 
81  
<a href="/fun/spam/warpgenerator.html">Dimensional Warp Generator Needed</a> 
 
85  
<a href="/fun/jokes/freesoftware.html">Free Software Hack</a> 
 
87  
A luser's <a href="/fun/jokes/luser-vs-rms.html">interaction</a> with <a href= "http://www.stallman.org/">rms</a> 
 
88  
<a href="/fun/jokes/paging.game.html">The Paging Game</a> 
 
101  
Much of the material on this page (and linked to from it) was obtained from the FSF's email archives of the GNU Project. The Free Software Foundation claims no copyrights on these. 
Shumica e materialeve në këtë faqe (dhe lidhjet pre saj) janë marrë nga <a href= "ftp://lists.gnu.org/">arkivat email</a> të Projektit GNU të FSF-së. Free Software Foundation s’ka pretendime të drejtash kopjimi mbi to. 
105 TODO: submitting -> contributing. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini te <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.