gnu-history.sq.po

Mismatched links: 2.

Mismatched ids: 0.

#text
12  
A Unix-like operating system includes a kernel, compilers, editors, text formatters, mail software, graphical interfaces, libraries, games and many other things. Thus, writing a whole operating system is a very large job. We started in January 1984. The <a href="https://www.fsf.org/"> Free Software Foundation</a> was founded in October 1985, initially to raise funds to help develop GNU. 
Një sistem operativ i ngjashëm me Unix-in përfshin kernelin, përpiluesit, përpunuesit, formatuesit e teksteve, <em>software</em> poste, ndërfaqe grafike, biblioteka, lojëra dhe mjaft gjëra të tjera. Ndaj, shkrimi i një sistemi të plotë operativ është punë shumë e madhe. Ia filluam më janar të 1984-s. <a href="https://fsf.org/"> Free Software Foundation</a> u themelua në tetor 1985, fillimisht për të mbledhur fonde për zhvillimin e GNU-së. 
20 TODO: submitting -> contributing. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini te <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.