gnu-linux-faq.sq.po

Mismatched links: 2.

Mismatched ids: 0.

#text
282  
Making the GNU Hurd work well enough to compete with Linux would be a big job, and it's not clearly necessary. The only thing ethically wrong with Linux as a kernel is its inclusion of firmware &ldquo;blobs&rdquo;; the best fix for that problem is <a href="https://www.fsf.org/campaigns/priority-projects"> developing free replacement for the blobs</a>. 
Ta bësh GNU Hurd-in të funksionojë paq, sa të konkurrojë me Linux-in, do të ishte punë shumë e madhe, dhe qartazi s’është e nevojshme. E vetmja gjë e gabuar, nga ana etike, me Linux-in si kernel, është përfshirja e “blob”-eve <em>firmware</em>; zgjidhja më e mirë e këtij problemi është <a href="https://fsf.org/campaigns/priority-projects"> zhvillimi i zëvendësimeve të lira për blob-e</a>. 
324 TODO: submitting -> contributing. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini te <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.