gnu-structure.sq.po

Mismatched links: 4.

Mismatched ids: 0.

#text
24  
More complete information about the specific responsibilities of maintainers and technical guidance for maintaining GNU software can be found in the <a href="/prep/maintain/">Information for Maintainers of GNU Software</a> and <a href="/prep/standards/">GNU Coding Standards</a> documents. 
Informacion më të plotë rreth përgjegjësish specifike të mirëmbajtësve dhe drejtim teknik për mirëmbajtjen e software-it GNU mund të gjendet te dokumentet <a href="/prep/maintain">Informacion për Mirëmbajtës Software-i GNU</a> dhe <a href="/prep/standards">Standarde GNU Kodimi</a>. 
74  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini te <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.