thegnuproject.sq.po

Mismatched links: 3.

Mismatched ids: 0.

#text
7  
The AI Lab used a timesharing operating system called <abbr title="Incompatible Timesharing System">ITS</abbr> (the Incompatible Timesharing System) that the lab's staff hackers&#8239;<a href="#ft1">[1]</a> had designed and written in assembler language for the Digital <abbr title="Programmed Data Processor">PDP</abbr>-10, one of the large computers of the era. As a member of this community, an AI Lab staff system hacker, my job was to improve this system. 
Laboratori i IA-së përdorte një sistem operativ me ndarje kohe, të quajtur <abbr title="Incompatible Timesharing System">ITS</abbr> (the Incompatible Timesharing System) që hacker-ët (1) e ekipit të laboratorit e patën hartuar dhe shkruar në gjuhën asembler për Digital <abbr title="Programmed Data Processor">PDP</abbr>-10, një nga kompjuterat e mëdhenj të epokës. Si anëtar i bashkësisë, <em>hacker</em> sistemi në ekipin e laboratorit IA, puna ime kish të bënte me përmirësimin e sistemit. 
178  
2008 note: this issue extends to the BIOS as well. There is a free BIOS, <a href="https://libreboot.org/">LibreBoot</a> (a distribution of coreboot); the problem is getting specs for machines so that LibreBoot can support them without nonfree &ldquo;blobs.&rdquo; 
Shënim i 2008-s: kjo çështje prek po ashtu edhe BIOS-in. Ka një BIOS të lirë, <a href="https://www.libreboot.org/">LibreBoot</a> (një shpërndarje e coreboot-it); problemi mbetet te pasja e specifikimeve për makinat, që kështu LibreBoot-i t’i mbulojë ato pa “blobs” jo të lirë. 
185 TODO: submitting -> contributing. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini te <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.