home.sq.po

Mismatched links: 21.

Mismatched ids: 0.

#text
10  
<a href="https://www.fsf.org/blogs/community/help-others-find-free-software-watch-and-share-escape-to-freedom"> Escape to Freedom: A video from the FSF</a> 
<a href="https://www.fsf.org/blogs/community/watch-fight-to-repair-demand-the-right-to-repair"> Fight to Repair: Një video nga FSF-ja</a> 
60  
Nowadays the free software movement goes far beyond developing the GNU system. See <a href="https://www.fsf.org">the Free Software Foundation's web site</a> for more about what we do, and a list of <a href="/help">ways you can help</a>. 
Sot lëvizja për software të lirë shkon më tej se zhvillimi i sistemit GNU. Shihni <a href="https://fsf.org">sajtin e Free Software Foundation-it</a> për më tepër të dhëna mbi çka bëjmë, dhe për një listë <a href="/help">rrugësh se si mund të ndihmoni</a>. 
74  
<strong><a href="https://www.fsf.org/campaigns">Support current FSF campaigns</a></strong>. 
<strong><a href="http://www.fsf.org/campaigns">Përkrahni fushatat e tanishme të FSF-së</a></strong>. 
75  
<a href="https://my.fsf.org/give-students-userfreedom">Sign the petition for freedom in the classroom</a>. 
 
76  
<a href="https://libreplanet.org/wiki/Group:Copilot_Watch_Group">Join the Copilot Watch Group</a>. 
 
79  
<a href="/help/priority-projects.html">GNU high priority enhancement projects</a> 
<a href="/education/edu-projects.html">Projekte Arsimore</a> 
80  
<a href="/help/music-subtraction.html">Free program to subtract background music</a> 
 
83  
<a href="/software/cfengine/">cfengine</a>, <a href="/software/halifax/">halifax</a>, <a href="/software/mcron/">mcron</a>, <a href="/software/quickthreads/">quickthreads</a> 
<a href="/software/cfengine/">cfengine</a>, <a href="/software/freedink/">freedink</a>, <a href="/software/freetalk/">freetalk</a>, <a href="/software/halifax/">halifax</a>, <a href="/software/mcron/">mcron</a>, <a href="/software/quickthreads/">quickthreads</a> 
92  
The <a href="https://www.fsf.org/">FSF</a> also has sister organizations in <a href="https://fsfe.org/">Europe</a>, <a href="https://www.fsfla.org/ikiwiki/">Latin America</a> and <a href="https://fsf.org.in/">India</a>. 
<a href="http://www.fsf.org/">FSF</a>-ja ka po ashtu ente vëllezër në <a href="http://www.fsfe.org">Europë</a>, <a href="http://www.fsfla.org/">Amerikë Latine</a> dhe <a href="http://fsf.org.in/">Indi</a>. 
95 TODO: submitting -> contributing. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë, dërgojini te <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.