compromise.sq.po

Mismatched links: 2.

Mismatched ids: 0.

#text
27  
If you want to move to free software without compromising the goal of freedom, look at <a href="https://www.fsf.org/resources">the FSF's resources area</a>. It lists hardware and machine configurations that work with free software, <a href="/distros/distros.html"> totally free GNU/Linux distros</a> to install, and <a href="https://directory.fsf.org/"> thousands of free software packages</a> that work in a 100 percent free software environment. If you want to help the community stay on the road to freedom, one important way is to publicly uphold citizen values. When people are discussing what is good or bad, or what to do, cite the values of freedom and community and argue from them. 
Nëse doni të kaloni në software-in e lirë pa komprometuar synimin e lirisë, hidhni një sy te <a href="https://www.fsf.org/resources">pjesa e FSF-së për burime</a>. Aty radhiten <em>hardware</em> dhe formësime makinash që funksionojnë në software-in e lirë, <a href="/distros/distros.html"> shpërndarje GNU/Linux tërësisht të lira</a>, për instalim, si dhe <a href="http://directory.fsf.org/"> mijëra paketa software-i të lirë</a> që funksionojnë në një mjedis 100 përqind software-i të lirë. Nëse doni të ndihmoni bashkësinë të qëndrojë në udhën e lirisë, një rrugë e rëndësishme është të mbrohen publikisht vlerat e qytetarisë. Kur njerëzit diskutojnë ç’është e mirë a e keqe, ose ç’të bëhet, përmendni vlerat e lirisë dhe bashkësisë dhe debatoni duke u nisur prej tyre. 
32 TODO: submitting -> contributing. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini te <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.