open-source-misses-the-point.sq.po

Mismatched links: 4.

Mismatched ids: 0.

#text
10  
Some of the supporters of open source considered the term a &ldquo;marketing campaign for free software,&rdquo; which would appeal to business executives by highlighting the software's practical benefits, while not raising issues of right and wrong that they might not like to hear. Other supporters flatly rejected the free software movement's ethical and social values. Whichever their views, when campaigning for open source, they neither cited nor advocated those values. The term &ldquo;open source&rdquo; quickly became associated with ideas and arguments based only on practical values, such as making or having powerful, reliable software. Most of the supporters of open source have come to it since then, and they make the same association. Most discussion of &ldquo;open source&rdquo; pays no attention to right and wrong, only to popularity and success; here's a <a href="https://linuxinsider.com/story/Open-Source-Is-Woven-Into-the-Latest-Hottest-Trends-78937.html"> typical example</a>. A minority of supporters of open source do nowadays say freedom is part of the issue, but they are not very visible among the many that don't. 
Disa nga përkrahësit e burimit të hapët e konsideronin termin si një “fushatë marketingu për software-in e lirë”, çka do të joshte drejtues biznesesh përmes nxjerrjes në pah të përfitimeve praktike nga software-i, pa ngritur ndërkohë çështje të së mirës dhe të gabuarës, për të cilat ata mund të mos kishin qejf të dëgjonin. Të tjerë përkrahës i hodhën kategorikisht poshtë vlerat etike dhe sociale të lëvizjes së software-it të lirë. Cilatdo qofshin pikëpamjet e tyre, kur bënin fushatë për burimin e hapët, as i përmendin, as mbronin këto vlera. Termi “burim i hapët” shpejt filloi të përshoqërohej me ide dhe argumente të bazuar vetëm në vlera praktike, të tilla si krijimi ose pasja e software-it të fuqishëm, të qëndrueshëm. Prej asokohe, shumica e përkrahësve të burimit të hapët janë rreshtuar pas tij, dhe bëjnë të njëjtin përshoqërim. Shumica e diskutimeve rreth ”burimit të hapët” nuk merren me të mirën dhe të gabuarën fare, vetëm me popullaritetin dhe suksesin; ja një <a href="https://www.linuxinsider.com/story/Open-Source-Is-Woven-Into-the-Latest-Hottest-Trends-78937.html"> shembull tipik</a>. Një pakicë e përkrahësve të burimit të hapët sot thonë se liria është pjesë e problemit, por ata nuk janë dhe aq të dukshëm mes atyre që s’janë të këtij mendimi. 
44  
Under pressure from the movie and record companies, software for individuals to use is increasingly designed specifically to restrict them. This malicious feature is known as Digital Restrictions Management (DRM) (see <a href="https://defectivebydesign.org">DefectiveByDesign.org</a>) and is the antithesis in spirit of the freedom that free software aims to provide. And not just in spirit: since the goal of DRM is to trample your freedom, DRM developers try to make it hard, impossible, or even illegal for you to change the software that implements the DRM. 
Nën trysninë e kompanive të filmit dhe regjistrimit të muzikës, software-i për përdorim nga individët po hartohen gjithnjë e më shumë për t’i kufizuar ata. Kjo veçori dashakeqe njihet si Administrim Dixhital i Kufizimeve (DRM - Digital Restrictions Management) (shihni <a href="https://defectivebydesign.org/">DefectiveByDesign.org</a>) dhe është krejt e kundërta e frymës së lirisë që software-i i lirë synon të ofrojë. Dhe jo vetëm e frymës: ngaqë synimi i DRM-së është të shkelë me këmbë lirinë tuaj, zhvilluesit e DRM-së përpiqen t’jua bëjnë të vështirë, të pamundur, ose madje edhe të paligjshme ndryshimin e software-it që sendërton në praktikë DRM-në. 
66 TODO: submitting -> contributing. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini te <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.