right-to-read.sq.po

Mismatched links: 4.

Mismatched ids: 0.

#text
23  
Computer-enforced restrictions on lending or reading books (and other kinds of published works) are known as DRM, short for &ldquo;Digital Restrictions Management.&rdquo; To eliminate DRM, the Free Software Foundation has established the <a href="https://www.defectivebydesign.org/">Defective by Design</a> campaign. We ask for your support. 
Kufizimet e zbatuara përmes kompjuterave mbi dhënien hua ose leximin e librave (dhe llojesh të tjera veprash të botuara) njihen si ADK, shkurtim për “Administrim Dixhital Kufizimesh”. Për të eliminuar ADK-në, Free Software Foundation ka krijuar fushatën <a href="https://DefectiveByDesign.org">Defective by Design</a>. Ju kërkojmë ta përkrahni. 
49  
If we want to stop the bad news and create some good news, we need to organize and fight. Subscribe to the FSF's <a href="https://www.defectivebydesign.org/"> Defective by Design</a> campaign to lend a hand. You can <a href="https://www.fsf.org/associate">join the FSF</a> to support our work more generally. There is also a <a href="/help/help.html">list of ways to participate in our work</a>. 
Nëse duam të ndalim lajmet e liga dhe të krijojmë lajme të mbara, na duhet të organizohemi dhe të luftojmë. Pajtohuni te fushata <a href="https://defectivebydesign.org"> Defective by Design</a> e FSF-së, që të jepni ndihmë. Për të përkrahur punën tonë më në përgjithësi, mund të <a href="https://www.fsf.org/associate">bëheni pjesë e FSF-së</a>. Ka gjithashtu një <a href="/help/help.html">listë rrugësh për të marrë pjesë në punën tonë</a>. 
60 TODO: submitting -> contributing. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini te <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.