surveillance-vs-democracy.sq.po

Mismatched links: 21.

Mismatched ids: 0.

#text
13  
<a href="#upperlimit">The Upper Limit on Surveillance in a Democracy</a> 
Kufiri i Sipërm i Mbikëqyrjes në një Demokraci 
14  
<a href="#willbemisused">Information, Once Collected, Will Be Misused</a> 
Informacioni, Pasi Mblidhet, Do Të Keqpërdoret 
15  
<a href="#technical">Robust Protection for Privacy Must Be Technical</a> 
Mbrojtja e Fuqishme Për Privatësinë Duhet Të Jetë Teknike 
16  
<a href="#commonsense">First, Don't Be Foolish</a> 
Së Pari, Mos u Bëni të Marrë 
17  
<a href="#privacybydesign">We Must Design Every System for Privacy</a> 
Çdo Sistem Duhet Ta Hartojmë Me Privatësinë Në Mendje 
18  
<a href="#dispersal">Remedy for Collecting Data: Leaving It Dispersed</a> 
Kurë për Grumbullimin e të Dhënave: Të Lihen të Hapërdara 
19  
<a href="#digitalcash">Remedy for Internet Commerce Surveillance</a> 
Kurë për Mbikëqyrje Internet Nga Tregtia 
20  
<a href="#travel">Remedy for Travel Surveillance</a> 
Kurë për Mbikëqyrjen e Udhëtimeve 
21  
<a href="#communications">Remedy for Communications Dossiers</a> 
Kurë për Dosjet e Komunikimeve 
22  
<a href="#necessary">But Some Surveillance Is Necessary</a> 
Ca Mbikëqyrje Ama Është e Nevojshme 
23  
<a href="#conclusion">Conclusion</a> 
 
26  
An unnamed U.S. government official ominously told journalists in 2011 that the <a href="https://www.rcfp.org/journals/news-media-and-law-summer-2011/lessons-wye-river/">U.S. would not subpoena reporters because &ldquo;We know who you're talking to.&rdquo;</a> Sometimes <a href="https://www.theguardian.com/media/2013/sep/24/yemen-leak-sachtleben-guilty-associated-press">journalists' phone call records are subpoenaed</a> to find this out, but Snowden has shown us that in effect they subpoena all the phone call records of everyone in the U.S., all the time, <a href="https://www.theguardian.com/world/interactive/2013/jun/06/verizon-telephone-data-court-order">from Verizon</a> and <a href="https://www.marketwatch.com/story/nsa-data-mining-digs-into-networks-beyond-verizon-2013-06-07">from other companies too</a>. 
Një zyrtar i paemër i qeverisë së ShBA-ve u tha në mënyrë ogurzezë gazetarëve më 2011 se <a href="https://www.rcfp.org/browse-media-law-resources/news-media-law/news-media-and-law-summer-2011/lessons-wye-river">ShBA-të nuk do të thërrasin reporterë në gjyqe, ngaqë “E dimë se me kë keni folur.”</a> Për ta ditur këtë, ndonjëherë <a href="https://www.theguardian.com/media/2013/sep/24/yemen-leak-sachtleben-guilty-associated-press">është kërkuar të sillen në gjyq regjistrimet e telefonatave të gazetarëve</a> por Snowden-i na ka treguar se në fakt këtë e pësojnë krejt thirrjet telefonike të gjithkujt në ShBA, gjithmonë, <a href="https://www.theguardian.com/world/interactive/2013/jun/06/verizon-telephone-data-court-order">nga Verizon-i</a> dhe <a href="https://www.marketwatch.com/story/nsa-data-mining-digs-into-networks-beyond-verizon-2013-06-07">nga kompani të tjera po ashtu</a>. 
38  
The Electronic Frontier Foundation and other organizations propose a set of legal principles designed to <a href="https://necessaryandproportionate.org">prevent the abuses of massive surveillance</a>. These principles include, crucially, explicit legal protection for whistleblowers; as a consequence, they would be adequate for protecting democratic freedoms&mdash;if adopted completely and enforced without exception forever. 
Electronic Frontier Foundation dhe të tjera ente propozojnë një grup parimesh ligjore të konceptuara për <a href="https://necessaryandproportionate.org/text">parandalimin e abuzimeve me mbikëqyrjen masive</a>. Këto parime përfshijnë, pikë kyçe këtu, mbrojtje eksplicite ligjore për nxjerrës të sekretit; si pasojë, ato do të ishin të masës së duhur për mbrojtjen e lirive demokratike&mdash;nëse adoptohen tërësisht dhe zbatohen përgjithmonë pa përjashtime. 
54  
Nowadays, security cameras have become surveillance cameras: they are connected to the Internet so recordings can be collected in a data center and saved forever. In Detroit, the cops pressure businesses to give them <a href="https://eu.detroitnews.com/story/news/local/detroit-city/2018/01/23/detroit-green-light/109524794/">unlimited access to their surveillance cameras</a> so that they can look through them at any and all times. This is already dangerous, but it is going to get worse. Advances in face recognition may bring the day when suspected journalists can be tracked on the street all the time to see who they talk with. 
Sot, kamerat e sigurisë janë bërë kamera mbikëqyrjeje: ato janë të lidhura në Internet, që regjistrimet të mund të grumbullohen në një qendër të dhënash dhe të ruhen përgjithmonë. Në Detroit, policët ushtrojnë trysni mbi bizneset për t’u dhënë <a href="https://www.detroitnews.com/story/news/local/detroit-city/2018/01/23/detroit-green-light/109524794/">hyrje të pakufizuar në kamerat e tyre të survejimit</a>, që kështu të mund të shohin përmes tyre në çfarëdo kohe, gjithë kohën. Kjo është që tani e rrezikshme, por ka për t’u bërë edhe më keq. Përparimet teknike në njohjen e fytyrave mund të sjellin një ditë kur gazetarët e dyshuar të ndiqen rrugës gjithë kohën, për të parë se me kë bisedojnë. 
63  
We could correct both problems by adopting a system of anonymous payments&mdash;anonymous for the payer, that is. (We don't want to help the payee dodge taxes.) <a href="https://www.wired.com/opinion/2013/05/lets-cut-through-the-bitcoin-hype/">Bitcoin is not anonymous</a>, though there are efforts to develop ways to pay anonymously with Bitcoin. However, technology for <a href="https://www.wired.com/wired/archive/2.12/emoney_pr.html">digital cash was first developed in the 1980s</a>; the GNU software for doing this is called <a href="https://taler.net/">GNU Taler</a>. Now we need only suitable business arrangements, and for the state not to obstruct them. 
Mund t’i ndreqnim të dy problemet duke bërë tonin një sistem pagesash anonime&mdash;anonim për atë që paguan, kuptohet. (Nuk duam që ai që paguhet, t’u bëjë bisht taksave.) <a href="http://www.wired.com/opinion/2013/05/lets-cut-through-the-bitcoin-hype/">Bitcoin-i s’është anonim</a>, pavarësisht se ka përpjekje për të zhvilluar mënyra që të paguani me Bitcoin në mënyrë anonime. Sido qoftë, teknologjia për <a href="https://www.wired.com/wired/archive/2.12/emoney_pr.html">paranë dixhitale u zhvillua së pari në vitet ’80</a>; software-i GNU për ta bërë këtë quhet <a href="https://taler.net/">GNU Taler</a>. Tani kemi nevojë vetëm për marrëveshje të përshtatshme mes bizneseve, dhe që shteti të mos i pengojë ato. 
74  
Internet service providers and telephone companies keep extensive data on their users' contacts (browsing, phone calls, etc). With mobile phones, they also <a href="https://web.archive.org/web/20210312235125/http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2011-03/data-protection-malte-spitz">record the user's physical location</a>. They keep these dossiers for a long time: over 30 years, in the case of AT&amp;T. Soon they will even <a href="https://www.wired.com/opinion/2013/10/the-trojan-horse-of-the-latest-iphone-with-the-m7-coprocessor-we-all-become-qs-activity-trackers/">record the user's body activities</a>. It appears that the <a href="https://www.aclu.org/blog/national-security-technology-and-liberty/it-sure-sounds-nsa-tracking-your-location">NSA collects cell phone location data</a> in bulk. 
Mundësuesit e shërbimeve Internet dhe kompanitë telefonike ruajnë të dhëna të zgjeruara mbi kontaktet e përdoruesve të tyre (shfletim, thirrje telefonike, etj). Me telefonat celularë, ata <a href="https://www.zeit.de/digital/datenschutz/2011-03/data-protection-malte-spitz">regjistrojnë gjithashtu vendndodhje fizike të përdoruesve</a>. Këto dosje i ruajnë për një kohë të gjatë: mbi 30 vjet, në rastin e AT&amp;T-së. Së shpejti madje do të <a href="https://www.wired.com/opinion/2013/10/the-trojan-horse-of-the-latest-iphone-with-the-m7-coprocessor-we-all-become-qs-activity-trackers/">regjistrojnë veprimtarinë e trupit të përdoruesit</a>. Duket se <a href="https://www.aclu.org/blog/national-security-technology-and-liberty/it-sure-sounds-nsa-tracking-your-location">NSA-ja i grumbullon të dhënat mbi vendndodhjet e celularëve</a> në stil tregu shumice. 
92 TODO: submitting -> contributing. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini te <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe kontribut në përkthimin e faqeve tona web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.