who-does-that-server-really-serve.sq.po

Mismatched links: 4.

Mismatched ids: 0.

#text
8  
Digital technology can give you freedom; it can also take your freedom away. The first threat to our control over our computing came from <em>proprietary software</em>: software that the users cannot control because the owner (a company such as Apple or Microsoft) controls it. The owner often takes advantage of this unjust power by inserting malicious features such as spyware, back doors, and <a href="https://www.defectivebydesign.org">Digital Restrictions Management (DRM)</a> (referred to as &ldquo;Digital Rights Management&rdquo; in their propaganda). 
Teknologjia dixhitale mund t’ju japë liri; por mundet edhe t’ua heqë lirinë. Kërcënimi i parë ndaj kontrollit tonë mbi punimin me kompjuter erdhi nga <em>software-i pronësor</em>: software të cilin përdoruesit nuk e kontrollojnë dot, ngaqë e kontrollon i zoti (një kompani si Apple ose Microsoft). I zoti shpesh përfiton nga ky pushtet jo i drejtë, duke futur veçori dashakeqe, f.v. <em>spyware</em>, deriçka, si dhe <a href="https://defectivebydesign.org">Administrim Dixhital të Kufizimeve (DRM)</a> (i quajtur “Administrim Dixhital të Drejtash” në propagandën e tyre). 
20  
Unlike proprietary software, SaaSS does not require covert code to obtain the user's data. Instead, users must send their data to the server in order to use it. This has the same effect as spyware: the server operator gets the data&mdash;with no special effort, by the nature of SaaSS. Amy Webb, who intended never to post any photos of her daughter, made the mistake of using SaaSS (Instagram) to edit photos of her. Eventually <a href="https://slate.com/technology/2013/09/privacy-facebook-kids-dont-post-photos-of-your-kids-on-social-media.html"> they leaked from there</a>. 
Ndryshe nga software-i pronësor, SaaSS-i nuk kërkon kod mbulesë për të përfituar të dhëna të përdoruesit. Në vend të kësaj, përdoruesit duhet të dërgojnë të dhëna të tyret te shërbyesi që të mund ta përdorin. Kjo ka të njëjtin efekt si spyware-i: operatori i shërbyesit merr të dhënat &mdash; pa mundim të veçantë, nga vetë natyra e SaaSS-it. Amy Webb, që kurrë nuk kish në mendje të postonte ndonjë foto të së bijës, bëri gabimin e përdorimit të një SaaSS-i (Instagram) për përpunim të fotove të saj. Dhe më pas <a href="https://slate.com/technology//2013/09/privacy_facebook_kids_don_t_post_photos_of_your_kids_on_social_media.html"> fotot rrodhën prej andej</a> në internet. 
67 TODO: submitting -> contributing. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini te <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.